Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­lii­ton kommentit Suomen bio­di­ver­si­teet­ti­stra­te­gi­aan 

Suomen biodiversiteettistrategia jalkauttaa YM:n ja EU:n vastaavia päätöksiä meille. Työ etenee alatyöryhmissä, joiden esittely seurantatyöryhmässä kirvoitti joukon kirjallisia kommentteja.
Metsänhakkuut
Metsiä ei voi jättää metsätalouden varaan, koska ne ovat tärkeitä luontokadon ja ilmastokriisin takia. TVe/SLL
Tapani Veistolan kirjalliset kommentit YM:n esittämiin taulukoihin, joissa oli vaikutustavoitteita ja vaikuttavuustavoitteita alaryhmittäin.
19.11.2021
Viitaten BD-seurantakokoukseen 14.11.2021
Luonnonsuojeluliiton kommentit Suomen biodiversiteettistrategiaan 
Yleisesti ottaen työ etenee hyvin.
Ohessa vielä kokouksessa nostamiani ja muutama muukin näkökohta. Te löytänette ajatuksille oikeat ruudut matriisissa.
LAJIT JA LUONTOTYYPIT
Suot
– toki myös uudet uhkat pitää estää (sammalen otto yms.)
Metsät
– metsäalan omat strategiat eivät riitä (KMS ja AMOt ovat paperia, puu liikkuu markkinoiden eikä niiden mukaan):  yva koko elinkaarelle, kaavoitus, metsälain uudistus ja taloudelliset ohjauskeinot mukaan
Maatalous
– 10 % ekologinen ala mukaan ilman alueellisia poikkeuksia (EU:n BD-strategia)
– CAPn uudelleen suuntaaminen ympäristöperusteiseksi post 2027 -kaudelle (valmisetelu alkaa lähivuosina)
Sisävedet
– ennallistaminen, mm. EU:n BD-strategian ennallistustavoite olisi meillä 2500 km virtavesiä, jos Suomessa on 10 % EU:n virtavesistä
INSTITUUTIOT JA OHJAUS
– kohtuutalous, tuotannon ja kulutuksen planetaariset rajat
– spatiaalisuus (kaavoitus, myös merellä)
– ympäristöhalllinto (LUOVA) ja säännökset (ympäristökaari) yhteen, niin asioita ei enää putoa lakien, virastojen ja prosessien väliin
– suojelua hidastavien poliittis-hallinnollisten siilojen ja muiden institionaalisten rakenteiden määrittäminen ja purkaminen
– selvilläolovelvollisuus läpäisevästi kaikkeen toimintaan
LUONNON HUOMIOON OTTAVA TALOUS
– haitallisisita tuista päivitys pystyyn heti, vielä ehtii seuraavaan hallitusohjelmaan
– Do Not Significant Harm -ajatusten läpäisevyys
– ekologinen verouudistus
– kestävä rahoitus, sertifioinnit
– vaikutusten arvioinnit ja seuranta
ASENTEET, KULTTUURI JNE.
– suojelua estävien kulttuuristen, poliittisten, taloudellisten ja hallinnollisten esteiden paljastaminen ja purkaminen (yhteiskunnallinen ympäristötutkimus)
– kansalaisten tiedonsaannin, osallistumisen ja muutoksenhaun ympäristöasioissa puutteiden tunnistaminen ja korjaaminen
Menestystä elämän suuren ornamentin puolustamisessa – tässä työssä epäonnistuminen ei saa olla optio!
Tapani Veistola
ympäristöpäällikkö
va. toiminnanjohtaja

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa