Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Esitys uuden ym­pä­ris­tö­vai­ku­tus­ten vaikutusten arvioinnin tekemisestä Sierilän ve­si­voi­ma­lai­tos­hank­kees­sa 

Sierilän vesivoimalaitoksen yva on niin vanha, että Luonnonsuojeluliitto esitti Lapin ELY-keskukselle sen uusimista.

Kemijoen vapaata virtaa
Vapaan Kemijoen virtapaikkoja Vanttauskosken ja Rovaniemen välillä. Kuva: Virpi Sahi.

9.11.2021

 

LAPIN ELY-KESKUKSELLE

 

Esitys uuden ympäristövaikutusten vaikutusten arvioinnin tekemisestä Sierilän vesivoimalaitoshankkeessa 

Suomen luonnonsuojeluliitto esittää, että Sierilän vesivoimalaitoshankkeesta tehdään uusi ympäristövaikutusten arviointi.

Sierilän ympäristövaikutusten arviointi  ( Drno: 1397R0002-53) on tehty vuonna 1999. Se on nyt yli 20 vuotta vanha.

Luonnonsuojeluliitto katsoo, että Sierilän ympäristövaikutusten arviointi on vanhentunut ja puutteellinen. Sen jälkeen monet olosuhteet, arvostukset, uhanalaisluettelot ja säännökset ovat muuttuneet. Lisäksi on tullut muun muassa uusia luontotietoja, jotka voivat vaikuttaa hankkeen vaihtoehtovertailuun ja hankkeen toteututtavuuteen. Näistä syistä yva pitää tehdä uudelleen.

Vesivoimalaitokset ovat yva-lain hankeluettelossa, joten uuden yvan voi määrätä sen perusteella. Toissijaisesti asia voitaisiin ratkaista myös harkinnanvaraisena.

 

YVA-direktiivin rajapinta

Yvan uusimisen tarvetta korostaa, että hankkeen vesitalouslupa on vanhentunut. Sen jatkoaikahakemus on parhaillaan aluehallintoviraston käsittelyssä.

Tässä tilanteessa asia kannattaisi harkita myös uudistetun yva-direktiivin ja yva-lain tavoitteiden kannalta.

Yva-direktiivin 1 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaan ”luvalla” tarkoitetaan ”toimivaltaisen viranomaisen tai viranomaisten päätöstä, joka oikeuttaa hankkeen toteuttajan ryhtymään hankkeen toteuttamiseen”. Direktiivin 2 artiklan 1 kohdan mukaan ”jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarpeelliset toimen­piteet sen varmistamiseksi, että ennen luvan myöntämistä hank­keet, joilla etenkin laatunsa, kokonsa tai sijaintinsa vuoksi to­dennäköisesti on merkittäviä ympäristövaikutuksia, alistetaan lu­pamenettelyyn ja että niiden vaikutukset arvioidaan. Nämä hankkeet määritellään 4 artiklassa.”

EUTI:n Wells-tuomiossa uusien ehtojen vahvistamisesta tehty päätös ja toiminnalle asetettuja uusia ehtoja koskevien seikkojen hyväksymisestä tehdyn päätöksen kaltainen päätös oli direktiivin tarkoittama uusi ”lupa” (Tuomio 7.1.2004, Wells (C‑201/02, EU:C:2004:12, 45–47 kohta). Tähän tuomioon viitataan muun muassa julkisasiamiehen ratkaisuehdotuksessa ennakkoratkaisupyyntöä koskevassa uudemmassa asiassa: ”Päätöstä, joka on tarpeen aikaisemman luvan raukeamisen estämiseksi, on kuitenkin pidettävä YVA-direktiivissä tarkoitettuna uutena lupana, joka edellyttää arviointia.” (ratkaisuehdotus asiassa C‑254/19, kohta 45)

Uudemmassa tuomiossa C-254/19 oli kyse nesteytetyn maakaasun uudelleenkaasutukseen tarkoitetun terminaalin rakennushankkeesta ja rakennusluvan voimassaolon jatkamista koskevan päätöksen arvioinnista. Ennen rakennusluvan raukeamista hankkeen toteuttaja teki hakemuksen rakennusluvan voimassaolon jatkamisesta. Rakennusluvan voimassaolo päättyi 31.3.2018 ja kaavoitusviranomainen myönsi 13.7.2018 hankkeen toteuttajalle viiden vuoden lisäajan 31.3.2023 saakka. Tuomiossa oli enemmälti kyse luontodirektiivin 6 artiklan tulkinnasta, mutta siinä otettiin kantaa myös YVA-direktiivin tulkintaan. Asiassa arvioitiin Natura-arvioinnin arviointivelvollisuuden täyttymistä sen vuoksi, oliko luvan jatkaminen luontodirektiivin mukainen hankkeen hyväksyminen. Hyväksymisen arvioinnissa merkitystä oli YVA-direktiivin luvan määritelmällä. Asiassa kaavoitusviranomainen kiisti arvioinnin (Natura) sillä, että ” rakentaminen olisi voinut alkaa alkuperäisen luvan antamisesta lähtien ja toisen edellytyksen osalta pääasiassa kyseessä olevalla luvalla ainoastaan jatketaan hankkeen rakentamisaikaa hanketta muuttamatta.” (tuomion kohta 41). Kuitenkin tuomion mukaan ”vaikka luontodirektiivissä ei määritellä edellytyksiä, joilla viranomaiset ”antavat hyväksyntänsä” tietylle hankkeelle direktiivin 6 artiklan 3 kohdan nojalla, YVA-direktiivin 1 artiklan 2 kohdan c alakohdassa olevalla luvan käsitteellä on merkitystä määriteltäessä näiden sanojen merkityssisältöä” (tuomion kohta 42). Tuomiossa tuodaan esiin, että direktiivin lupa tarkoittaa ”toimivaltaisen viranomaisen tai viranomaisten päätöstä, joka oikeuttaa hankkeen toteuttajan ryhtymään hankkeen toteuttamiseen” (tuomion kohta 43) Tuomion mukaan unionin oikeuskäytännössä ei vaadita uudelta luvalta sitä, että päätöksellä tulisi muuttaa alun perin hyväksyttyä hanketta, vaan alkuperäinen lupa oli rauennut ja uusi lupa oli välttämätön (kohta 44, viittaus Wells-tuomioon).

 

Yvan ja lupien suhde

Sierilän tapauksessa rakentamisen aloittamiseen tarvitaan AVI:n uusi päätös tai muutoin vesilupa raukeaa, ja siten uusi päätös on välttämätön. Katsomme, että AVI:n päätös, jolla se voisi jatkaa rakennustöiden aloittamisen määräaikaa on yva-direktiivissä tarkoitettu uusi ”lupa”. Siksi ennen rakennustöiden aloittamisen sallivaa päätöstä hankkeesta tulee tehdä ympäristövaikutusten arviointi. Yva-direktiiviä koskeva oikeuskäytäntö ja direktiivin tehokas toteutuminen edellyttävät yvan tekemistä ennen uutta lupaa.

Tulkintaa tukevat yva-lain ja direktiivin tavoitteet ennakolta arvioida ympäristövaikutuksia sekä ennalta varautumisen periaate. AVIn lupamääräyksen muuttamista koskeva päätös mahdollistaa tosiasiassa sen, että rakennustyöt – eli toimenpide, joka kuuluu ympäristövaikutusten osalta arvioida – voidaan ensimmäisen kerran aloittaa.

Vaikka aikaisempi yva otettaisiin huomioon, tulee ottaa huomioon merkityksellisten ympäristötietojen ja tieteellisten tietojen kehittyminen ja yhteisvaikutukset muiden hankkeiden tai suunnitelmien kanssa.

LISÄTIETOJA

  • ympäristöjuristi Matti Kattainen, p.  044 7785 013
  • ympäristöpäällikkö, va. toiminnanjohtaja Tapani Veistola, p. 0400 615 530

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

 

Harri Hölttä        Tapani Veistola
puheenjohtaja        ympäristöpäällikkö, va. toiminnanjohtaja

 

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa