Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­lii­ton kommentit LSL-uudistuksen ensimmäiseen ko­ko­nais­pa­ket­tiin

Luonnonsuojelulain luonnos on varsin hyvä, mutta esitimme siihen vielä joukon terästyksiä.

Tunturi
Luonnonsuojelulain luonnos on kuin uuden aamun nousu maamme tunturin takaa. TVe/SLL

5.3.2021

Viitaten LSL1-kokoukseen 26.2.2021

Luonnonsuojeluliiton kommentit LSL-uudistuksen ensimmäiseen kokonaispakettiin

Luonnos on hyvä ja kannatettava. Tässä vielä eräitä esityksiä jatkotyöhön.

Kaikkein keskeisintä on kuitenkin saada parannusta metsäluontoon. Se vaatii myös metsälain avaamista ja mm. pienialaisuuden tulkinnan perumista metsälakikohteista (tulkinnan muutos vähensi metsäalan, joka vastasi monen vuoden METSO-hehtaareja).

Luonnonsuojelun valtion viranomaiset

Ympäristöministeriön tehtäviin, 1. pykälä 1. momentti 1 virkkeen loppuun: ”…mukaan lukien luontotiedon, harrastuksen ja valistuksen edistäminen.”

5 LUKU Natura 2000

Heikentämiskielto

Muistutamme yhä ajatuksesta, koska ahman tappolupia on annettu yhä kahdelle Natura-alueelle. Nyt niissä on toki KHO:n ahmapäätöksen jälkeen jonkinlainen selvitys tehty, mutta niin huono, että Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan piirimme ovat niistä valittaneet: ”Natura 2000 -verkostoon kuuluvalla alueella ei saa pyydystää, tappaa tai hätyyttää suojelun perusteena olevan uhanalaisen lajin yksilöitä.”

Toimenpiteestä vastaavan ilmoitusvelvollisuus

Ilmoituksen käsittelyaikaa on mielestämme yhä syytä pidentää 30 päivästä vähintään 45 päivään, kuten ELY esitti ensimmäisessä asiaa koskevassa kokouksessa.

Toimenpiteen kieltäminen tai rajoittaminen

Lisäys loppuun: Ilmoitukset ja päätökset julkaistaan ELY-keskuksen verkkosivulla [ja ympäristöjärjestöille muutoksenhakuoikeus, kun sen pykälän aika tulee]

7 LUKU Luontotyypit

Uhanalaisen luontotyypin huomioon ottaminen lupaa tai suunnitelmaa hyväksyttäessä

Huomioon ottamisen tulee koskea kuntien ja maakuntien kaavoitusta, mutta myös katu- ja puistosuunnitelmia, valtion ja kuntien metsänhoitosuunnitelmia ym. Velvollisuuden pitäisi koskea myös metsänkäyttöilmoituksia.

Suojellun luontotyypin rajauspäätös

Luontotyyppejä suojeltaessa tulee ottaa huomioon myös luontotyypin ennallistamiskelpoisuus (kun nyt rimaa on päin vastoin pykälässä nostettu) ja sijainti verkostossa, alueellisesti ja maisemassa. Ne pitää rajata nykyistä ekologisesti toimivammiksi kokonaisuuksiksi eli laajemmiksi. Kohteet tulee suojata myös niiden rajan ulkopuolelta tulevilta uhkilta funktionaalisesti, kuten Natura 2000 -alueille on tehty (esim. ojitukset).

ELY-keskuksen velvollisuutta ja resursseja tehdä näitä päätöksiä tulee parantaa, koska muuten niitä ei synny nykyistä enempää – mikä on tosi vähän.

Esitetyssä luontotyyppiluettelossa varsinkin metsät ja suot ovat huonosti edustettuja, sama koskee pienvesiä, esim. huurresammallähteet. Temaattisesti rannikon sukkessiosarjat erityisen tärkeä puute.

Suoarojen poisto on iso ongelma. Kyseessä on luontotyyppi, jonka luokittelu ja määritelmä on elänyt koko ajan, mutta jotakin suojaa näille erikoisille esiintymille (esim. Sokli) täytyy tehdä.

Sisämaan dyynimetsien poisto heikentää metsien tilannetta entisestään.

Lakkautuksesta tulee kuulla ympäristöjärjestöjä ja tehdä kompensaatiovelvoite (no net loss).

§ Tiukasti suojellun luontotyypin heikentämiskielto

Näitä luontotyyppejä on liian vähän ja tulee harkita voisiko niitä siirtää edellisestä luokasta.

§ Uhanalaisten luontotyyppien hoito

Hoitotoimia pitää voida tehdä myös muutenkin kuin vapaaehtoisesti, jos kohteen aiotaan esimerkiksi tuhoutua umpeen kasvamalla.

Suhde luontovahinkojen 5 a §:ään

On erittäin tärkeää lisätä uhanalaiset luontotyypit (tai toissijaisesti edes suojellut luontotyypit) kotimaisesti ympäristövastuudirektiivin suojaan luontovahinkoja vastaan (LSL 5 a §).

LUKU 8 Eliölajien suojelu

Jos laji putoaa esimerkiksi ”erkkarilistalta”, sen lain suojassa olleita kohteita ei pitäisi siltikään lakkauttaa. Muutenhan laji voi pudota sinne takaisin.

Suojellut lajikohteet tulisi sisällyttää myös 5 a §:n soveltamisalaan siltä osin, kun lajit eivät siinä vielä ole.

Luontodirektiivin liitteen II lajien turvaamista tulisi parantaa kansallisesti myös Natura-alueiden ulkopuolella. Niiden esiintymispaikkojen tuhoaminen voi vaikuttaa suotuisaan suojelun tasoon (vertaa myös LSL 5 a §:n 1 momentin 2-kohta).

§ Soveltamisala

Geneettinen monimuotoisuus tulee mainita.

On tärkeää turvata metsästyslain direktiivilajien elinympäristöjä ja pesimärauhaa. Huomattakoon, että asia koskee suurpetojen lisäksi mm. saukkoa.

Kalalajien siirto kalastuslakiin ei merkitse mitään parannusta. Esimerkiksi ankerias (CR) on rauhoittamatta. Se ja metsästyslain uhanalaisimmat pitäisirauhoittaa ja siirtää luonnonsuojelulakiin ja rauhoittaa (esim. hilleri VU, linnuista esim. punasotka CR, tukkasotka EN, nokikana EN, heinätavi VU jne.).

§ Eläin- ja kasvilajien rauhoittaminen

Pykälän nimen kannattaisi olla ”eliölajien rauhoittaminen”.

Eläinlajien rauhoitussäännökset

”Törkeä tuottamuksellisuus” tulee lisätä kaikkiin kohtiin tahallisuuden lisäksi, koska nyt kynnys on liian korkealla.

Kyyn voi aina siirtää, tappaminen ei ole tarpeen.

Pesä on suojeltava myös ensimmäisenä vuotena – muutenhan ei tulisi koskaan toista vuotta! Toisin sanoen ”toistuvasti” sana pois.

Pesäpuun suojelu

Pesäpuu on suojeltava myös ensimmäisenä vuotena – muutenhan ei tulisi koskaan toista vuotta! Toisin sanoen ”toistuvasti” sana pois.

Kesähakkuut on syytä kieltää kotimaisesti, ks. EU-tuomioistuimen tuomio 4.3.21 yhdistetyssä asiassa C-473/19 ja C-474/19. Tuomiossa on myös elementtejä, joka kyseenalaistaa kokonaisten pesimämetsien avohakkuut.

§ Kasvilajien rauhoitussäännökset

Olisi ehkä perusteita rajoittaa myös muiden lajien keräämistä, esimerkiksi ruoka- ja lääkintäkäyttöön monessa maassa kulttuurissa kerättävä häränkieli (kääpä) sekä eräät muut uhanalaiset, ruokasieniksi soveltuvat sienet.

§ Uhanalaisten lajien suojelu

Lajiluetteloja pohdittaessa tulee ottaa huomioon myös maamme erityisvastuulajit. Alueellisista uhanalaisistakin tulee säätää.

”Huomioon ottamisessa” laaja scope on tarpeen – muistaen, että metsätalous on yleensä ykkösongelma. Tämän tulee kattaa MRL:ssä maakunta- ja kuntakaavat, kuntien katu- ja puistosuunnitelmat, valtion ja kuntien metsäsuunnitelmat sekä metsänkäyttöilmoitukset yms., ympäristö- ja maa-ainesluvat yms.

§ Erityisesti suojeltavien eliölajien esiintymispaikkojen suojelu

”Tärkeä” esiintymispaikka on vaikea määritellä – tärkeä-sana pois.

Lakkauttamisessa tulee kuulla ympäristöjärjestöjä ja lajiryhmään keskittynyttä tieteellistä seuraa ja suunnitella kompensaatiota (no net loss).

§ Euroopan unionin tärkeinä pitämät eliölajit ja niiden elinympäristöjen suojelu

EU-lajeissa lintudirektiivin suoja koskee artiklan I lajeja, ei vain liitteen I lajeja.

Luontodirektiivin liitteen II lajeja tulisi turvata myös Natura-alueiden ulkopuolella, koska kohteet voivat vaikuttaa näiden lajien suotuisaan suojelun tasoon.

Lakkauttamisessa tulee kuulla ympäristöjärjestöjä ja suunnitella kompensaatiota (no net loss).

Liito-oravaa koskevista rajauksista ei ole hyötyä, ellei lajin lisääntymis- ja levähdyspaikkoja koskevia ohjeita muuteta (pienialaisuus on johtanut siihen, että LLP:t tyhjenevät).

§ Uhanalaisten lajien elinympäristöjen hoito

Hoitotoimet pitää voida tehdä ELY-keskuksen toimesta, jos esimerkiksi kasvin voisi tuhota antamalla sen esiintymispaikan kasvaa umpeen.

§ Uusina tavattujen eliölajien suojelu

Uudet lajit: jos ELY vain ”voi” kieltää uuden lajin esiintymispaikan, se ei ole useinkaan riittävää. Velvoitteen tulee olla sitovampi.

§ Yleispoikkeus eräistä rauhoitussäännöksistä

Kesähakkuut on aika kieltää kansallisesti, ks. yllä pesäpuun suojelu.

§ Erityisesti suojeltavan eliölajin avustettu leviäminen

Soveltamisalan supistaminen ”erkkareihin” on nyt aika suppea.

§ Yleispoikkeus eräistä rauhoitusmääräyksistä

Tämä on museotavaraa ja aiheuttaa sekaannuksia (vertaa esim. EUTIn kesähakkuupäätös jne.). Pois.

§ Poikkeaminen eliölajin suojelua koskevista säännöksistä

Molemmilla vaihtoehdoilla on puolensa. Mitigaatiohierarkia on välttämätöm, poikkeuksista tulisi kuulla ympäristöjärjestöjä ja kompensaatio on välttämätön (no net loss).

9 LUKU Vaihdanta, maastatuonti ja maastavienti

Tästä ei ole enempää keskusteltu, mutta metsästystrofeisiin liittyy kansainvälisiä kiistoja. Niiden tuonti olisi aika kansallisesti kieltää.

10 LUKU Maisema-alueet

§ Maisemanhoitoaluetta koskevat määräykset

MRL-rajapinta: päin vastoin kuin pykälässä on esitetty, toki kun on tehty maisemanhoitoalue, se pitää ottaa huomioon jatkossa kaavoituksessa ja muissa MRL-päätöksissä.

§ Maisemanhoitoalueen lakkauttaminen

Lakkauttamisesta tulee kuulla ympäristöjärjestöjä. Lakkautuksen tulee johtaa kompensaatiovelvoitteeseen vähintään ympäristöhallinnolle: vastaava alue pitäisi suojella läheltä.

§ Luonnonmuistomerkit

Luonnonmuistomerkkipäätösten pitäisi olla ELYllä koska niitä on myös Väylän mailla.

§ Luonnonmuistomerkin rauhoituksen lakkauttaminen

Lakkautuksesta tulee kuulla ympäristöjärjestöjä. Kompensaatiovelvoite on tässäkin paikallaan, vähintään ympäristöhallinnolle.

12 LUKU Luonnonsuojelun tietohallinta

§ Luonnonsuojelun tietojärjestelmään talletettavat tiedot

Kunta pitäisi velvoittaa toimittamaan tietoja järjestelmään. Se tuottaa paljon tietoja mm. kaavoitusta varten. Se toisaalta saa vastavuoroisesti paljon hyötyä muiden tallennustyöstä. Tallennusvelvoitteen voi sisällyttää myös konsulttien sopimuksiin.

Yhteistyöterveisin

Tapani Veistola, suojelupäällikkö, p. 0400 615 530, tapani.veistola a sll.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa