Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Komission tiedonanto: Yhteisen maa­ta­lous­po­li­tii­kan strategisia suunnitelmia koskevat suositukset jäsenvaltioille

Annoimme seurantaindikaattorin ympäristövaliokunnalle siitä, otetaanko EUn tavoitteet ja maasuositukset tosissaan vai ei: nouseeko Suomen luomu-tavoite nykyisestä (20 %) EUn vaatimaan (25 %)?

Luomupelto Pälkäneellä. TVe/SLL

E 7/2021 vp.
Suojelupäällikkö Tapani Veistola
Suomen luonnonsuojeluliitto
YmV 19.2.2021

Komission tiedonanto: Yhteisen maatalouspolitiikan strategisia suunnitelmia koskevat suositukset jäsenvaltioille

Komissio nosti uudelleenjakotuen unohduksista

Komission maasuosituksissa ei ollut suuria yllätyksiä. Ehkä suurin sellainen oli huomion kiinnittäminen pienten tilojen ongelmiin. Niin Komissio teki muidenkin jäsenmaiden osalta. Uudelleenjakotuki ei kuitenkaan ole ollut esillä kotimaisessa keskustelussa. Sillä voisi olla kuitenkin ainakin pieni aluepoliittinen merkitys varsinkin Itä- ja Pohjois-Suomessa.

Metsäluonnolle apua EU-rahoista

Komission metsähuomioihin liittyy se, että Suomi ei ole ottanut käyttöön edellisilläkään ohjelmakausilla sille tarjottuja metsätalouden ympäristötukia Natura-alueilla eikä niiden ulkopuolella. Suomen talousmetsien luonnonhoidossa on kuitenkin yhä suuri rahoitusvaje. Tähän valiokunta kiinnitti huomiota METSOn osalta viime vuoden budjettilausunnossakin (MmVL 146/2020 vp). Asiaan ei ole kuitenkaan odotettavissa parannusta lähivuosinakaan. Metsätalouden tukien uudistusta pohtinut työryhmän esitys Metsätalouden kannutusjärjestelmä 2020-luvulla (MMM:n julkaisuja 2021:2) antaisi vain kuudesosan MMM:n metsätalouden tuista metsäluonnon hoitoon vuonna 2024. Tässä suhteessa EU-tukien käyttö metsäluonnon hoitoon olisi perusteltua.

Suosituksia jatkotyöhön

EU tähtää maatalouteen, joka olisi ratkaisu myös moniin ympäristöongelmiin, kuten luonnon köyhtymisen pysäyttämiseen, vesien hyvään tilaan sekä sekä auttaisi ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa.

Tässä suhteessa Suomen seuraavan ohjelmakauden valmistelutyössä on edelleen suuria ongelmia. Viime kesän suurista maataloutta koskevista EU-päätöksistä on otettu huomioon vain budjetin lisärahat. Sitä vastoin Biodiversiteettistrategian ja Pellolta pöytään -aloitteiden painoa tulisi vielä lisätä kotimaisessa strategia- ja ohjelmatyössä.

Yksi esimerkki on luomutuotannon tavoite. Lisätäänkö sen tavoitetta nykyisestä ohjelmakaudesta? Kyllä pitäisi, kun komissiokin kiinnitti asiaan maasuosituksessaan huomiota.

Lisätietoja: suojelupäällikkö Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530, tapani.veistola a sll.fi

Lisätietoja

Suojelupäällikkö, toiminnanjohtajan sijainen Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa