Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Hallituksen esitys laiksi gee­ni­tek­niik­ka­lain muuttamisesta

Luonnonsuojeluliitto vastustaa geenitekniikkalain kenttäkokeiden lausuntoajan lyhentämistä ja salailumahdollisuuksien laajentamista. Laki ei nyt ole tiedotuksen ja muutoksenhaunkaan osin täysin perustuslain ja hallintolain tasalla.

22.1.2021

Asia: VN/18228/2020

Hallituksen esitys laiksi geenitekniikkalain muuttamisesta

Suomen luonnonsuojeluliitto kiittää lausuntomahdollisuudesta ja toteaa asiasta seuraavaa.

Esityksen ongelmat liittyvät julkisuusasioihin. Asioiden tiedonsaanti ja kansalaisten osallistuminen ovat tärkeitä alan yleisen hyväksyttävyyden ja kansalaisten ympäristöperusoikeuksien kannalta (PL 20 §, Århusin yleissopimus ja sen EU-tytärdirektiivit).

32 a § koskee tarkoituksellista levittämistä luontoon. Se esittäisi salattavaksi monia perusasioita, jotka ovat tärkeitä asian arvioimisen kannalta. Se heikentäisi kansalaisten tiedonsaantioikeutta. Tästä syystä Luonnonsuojeluliitto ei voi kannattaa muutosta.

36 b §:n 2 momentti koskee käytännössä yleisön kuulemista kenttäkokeista. Luonnonsuojeluliitto vastustaa kuulemisajan lyhentämistä 60 päivästä 30 päivään kansalaisten osallistumisoikeutta kaventavana. Asian arviointi voi vaatia esimerkiksi järjstöjen ulkopuolisten asiantuntijoiden, kuten tutkijoiden, konsultoimista sekä käsittelyä demokraattisissa päätöksentekoelimissä.

Sitä vastoin uudessa 3 momentissa esitetty lyhennetty kuulemisaika 7 päivään ihmishengen pelastamisen tapauksessa on perusteltu.

Lisäksi Luonnonsuojeluliitto kiinnittää huomiota siihen, että kuulutusta koskeva pykälä on syytä päivittää hallintolain tasolle. Virallinen lehti vaatii rinnalleen nykyään muutakin tiedotusta kuulemisesta. Kuulemisista tulee ehdottomasti tiedottaa myös internetissä viranomaisen verkkosivuilla. Lausuntomahdollisuudesta tulisi tehdä myös mediatiedote ja siitä tulisi kertoa suoraan sidosryhmille, jotka voisivat ilmoittautua tiedonsaantilistalle. Näitä kuulemisia ei ole niin paljoa, että tiedonkulun varmistamisesta tulisi merkittävää hallinnollista taakkaa kenellekään.

Lopuksi Luonnonsuojeluliitto huomauttaa, että laissa oleva kansaiaisten ja järjestöjen muutoksenhakuoikeus on hyvin suppea (44 § viittaa vain 23 §:n määräykseen merkittävän ympäristöhaitan ehkäisemiseksi ja korjaamiseksi). Tältäkin osalta lain ajantasaisuutta tulisi tarkastella uudelleen ympäristöperusoikeuksien kannalta.

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

Toimeksi saaneena

 

Tapani Veistola

suojelupäällikkö

 

 

Lisätietoja

Suojelupäällikkö Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa