Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Suomen luon­non­suo­je­lu­lii­ton kommentit komission LIFE-työ­oh­jel­mas­ta

Uusi komissio haluaa pistää Euroopan ja ympäristön kuntoon. TVe/SLL
Komission LIFE-rahaston suunnitelmat ovat Luonnonsuojeluliiton mielestä hyviä. Liitto toivoo lisää integroituja hankkeita, uusien suojelutavoitteiden hoitamista ja kansalaisjärjestöjen tukea.
13.11.2020


Ympäristöministeriölle

Viitaten kyselyynne 11.12.2020

Suomen luonnonsuojeluliiton kommentit komission LIFE-työohjelmasta

Suomen luonnonsuojeluliitto kiittää kommenttimahdollisuudesta.

 
Yleistä

Työohjelma on kunnianhimoinen. Kuitenkin eri osa-alueiden välinen riippuvuus toisistaan on jäänyt kategorisoinnin vuoksi riittävästi huomioimatta. Luonto-, lintu- ja vesipuitedirektiivin toteuttaminen vaikutuksineen on tiiviisti riippuvaista toisistaan ja edelleen tämän vaikutus ilmastonmuutoksen hillintään on oleellinen. Siksi pidämme tärkeänä poikkileikkaavia ja direktiivien yhteisvaikutusta edistäviä integroivia toimenpiteitä (vertaa 4.1.2). On oleellisen tärkeää, että direktiivien keskinäinen vuorovaikutus ja esimerkiksi ristiriita tulvadirektiivin kanssa saisi huomiota. 

Menettelyistä kaksivaiheinen haku (concept note ja full proposal) on osoittautunut hyväksi. 

2.1 Nature and biodiversity

Toimepiteistä priorisoisimme seuraavia

• EU:n uudet suojelutavoitteet merkitsevät suojelualueverkoston merkittävää kasvattamista. Se tarvitsee tuekseen myös LIFE-rahoitusta, jotta jäsenmaat pystyvät tekemään selvityksiä ja osallistamista kunnolla, itse toteutuksesta puhumattakaan. Tätä pitäisi korostaa Nature and biodiversity -toimissa.


• Luonto- ja lintudirektiivin osalta tulevina vuosina tulee nousemaan ennallistaminen (myös EUn tavoitteet tilanteessa, missä se ei ole päässyt vielä jäsenmaissa vauhtiin, ja esimerkiksi uusi virtavesien ennallistustavoite).


• Samalla tavalla nousee suojelualueilla esiin luontomatkailu ja -retkeily (vertaa koronakesän kokemukset lähiluonnon merkityksen kasvussa). Näiden toimien rahoittaminen ja tiedon lisääminen viestinnän ja opetusmateriaalin tuottamisen avulla on oleellista. Se on tärkeä osa myös suojelun hyväksyttävyyden ja suosion varmistamisessa (vertaa myös uusien suojelutavoitteiden läpi saaminen). Näissä toimissa tulee voida käyttää integroidusti myös EAKR- ja ESR-rahoja.


4.1.2 Strategic nature and Strategic Integrated Projects 

Vesiekosysteeminen ja veden vaikutus myös terrestrisiin ekosysteemeihin on oleellista ja tällöin esiin nousee myös em. direktiivien yhteisvaikutus toimeenpanossa ja ekosysteemien kunnostamisessa.

4.2 Operating grants

Kiinnitämme huomiota kansalaisjärjestöjen rooliin direktiivien toimeenpanijana LIFE-rahoitusvälineen kautta. Kansalaisjärjestöjen on huomattavasti vaikeampi koota omarahoitusosuutta ja hallinnoida LIFE-hankkeita verrattuna valtiollisiin toimijoihin. Siksi kansalaisjärjestöjen kohdalla tulisi soveltaa alennettuja vaatimuksia omarahoituksen osalta. Kansalaisjärjestöjen rooli on monella tapaa hyvin oleellinen pohdittaessa ymmärryksen ja tiedon lisäämistä, osallistamista ja asioiden päätymistä yhteiskunnallisesti läpileikkaavaksi. 

6 Cumulative, complementary and combined funding 

Kaikissa toimenpiteissä maan ja vesien käytössä pitäisi korostaa ekosysteemilähestymistapaa, jonka käytöstä alkaa vihdoin olla myös tieteellistä näyttöä vesiekosysteemien hoidossa ja käytön suunnittelussa. Tätä pitäisi jalkauttaa myös esimerkiksi EU:n maa- ja metsätalous- sekä meri- ja kalapolitiikan puolelle integroidusti muidenkin rahastojen kautta.

Huomattakoon myös luontomatkailun ja -virkistyksen hankkeiden EAKR- ja ESR-rajapinnat (ks. kommenttimme 2.1).


Lisätietoja 

• toiminnanjohtaja Päivi Lundvall, p. 040 184 3636
• suojelupäällikkö Tapani Veistola, p. 0400 615 530
SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY
Päivi Lundvall
toiminnanjohtaja

Lisätietoja

Suojelupäällikkö Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa