Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Avohakkuut historiaan -kansalaisaloite eteni maa- ja met­sä­ta­lous­va­lio­kun­taan

Kansalaisaloitteen käynnistäneiden järjestöjen edustajat ovat torstaina 1.10. kuultavana maa- ja metsätalousvaliokunnassa. Valiokunnan avointa kokousta voi seurata verkkostreamauksena kello 10 alkaen täällä. Luonnonsuojeluliitto ja Greenpeace kommentoivat valiokunnan kuulemista samanaikaisesti Twitterissä.

Avohakkuut historiaan -kansalaisaloite vaatii avohakkuiden lopettamista valtion omistamissa ja Metsähallituksen hallinnoimissa metsissä. Pääsäännöstä voidaan kansalaisaloitteen mukaan poiketa erityisistä syistä.

”Käytännössä muutos tarkoittaisi siirtymistä avohakkuista ja voimaperäisistä kasvatushakkuista jatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen menetelmiin. Tämä koskisi noin 4,9 miljoonan hehtaarin laajuista metsätalousaluetta”, toteaa Luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Harri Hölttä.

Avohakkuista luopuminen valtion metsissä auttaisi hidastamaan ilmaston kuumenemista, helpottaisi metsälajiston heikkenevää tilaa ja pitäisi vesistöt puhtaampina. Avohakkuut sekä hävittävät lajistoa suoraan että välillisesti muun muassa muuttamalla alueen mikroilmastoa ja lisäämällä viereisten metsien lajistolle haitallista reunavaikutusta.

”Metsähallituksella on erillisessä laissa määriteltyjä yhteiskunnallisia velvollisuuksia. Esittämämme muutosten tarkoituksena on edistää näiden tavoitteiden toteutumista. Lisäksi haluamme määritellä valtion metsien hoitotoimenpiteille ja puunkorjuun toteutukselle selkeämmät vähimmäisvaatimukset. Tämä tekisi metsätaloudesta valtion metsissä kestävämpää”, huomauttaa Luonnonsuojeluliiton suojeluasiantuntija Paloma Hannonen.

”Lakiehdotuksen tarkoituksena on edistää luonnon monimuotoisuutta koskevien tavoitteiden saavuttamista valtion omistamilla alueilla. Siirtyminen avohakkuista jatkuvapeitteiseen metsänhoitoon olisi merkittävä muutos valtion nykyiseen metsäpolitiikkaan, joka ei tähän mennessä ole onnistunut hillitsemään monimuotoisuuskatoa kansallisten ja kansainvälisten tavoitteiden mukaisesti”, lisää Greenpeace Suomen maajohtaja Hanna Paulomäki.

Metsien jatkuvapeitteisessä kasvatuksessa tulorakenne on erilainen kuin avohakkuumetsätaloudessa. Jatkuvapeitteisessä kasvatuksessa uudistamiskulut minimoidaan ja tukkipuuosuuden määrä maksimoidaan.

”Metsän uudistamiskuluja tai taimikonhoitokuluja ei synny. Hakkuut tuottavat arvokkaita tukkipuita. Myös metsien virkistyskäyttöarvo säilyy, mikä tuottaa tuloja”, summaa Hölttä.

On tärkeää, että ihmisten ajatus valtion metsien tulevaisuudesta otetaan vakavasti. Kansalaisaloitteen allekirjoitti yli 60 000 suomalaista. Tämä on selvä viesti maa- ja metsätalousvaliokunnalle siitä, että aiheesta on käytävä monipuolinen ja laadukas keskustelu. Torstain julkisen kuulemisen jälkeen valiokunnan tulee kutsua kuultavaksi laajasti alan tutkijoita. Jotta asia palaa valiokuntakäsittelyn päätyttyä täysistuntokäsittelyyn, valiokunnan tulisi laatia siitä mietintö, eli esimerkiksi viedä aloite eteenpäin lainvalmistelua varten.

Voit tukea aloitetta kertomalla sosiaalisessa mediassa tai sähköpostilla maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsenille, miksi asia on tärkeä sinulle ja kaikille meille. Voit myös olla yhteydessä esimerkiksi oman alueesi kansanedustajiin! Kiitos kaikille aloitteen allekirjoittajille, yhdessä me puolustamme monin tavoin arvokkaita metsiämme!

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lahjoita metsille!

Tukemalla Luonnonsuojeluliiton metsätyötä olet mukana suojelemassa arvokkaita metsiämme. Lahjoituksilla kampanjoimme metsien puolesta, kartoitamme metsäluontoa ja neuvottelemme arvokkaiden metsien säilymisestä, tuotamme metsiin liittyvää tietoa ja viemme sitä päättäjille.

Tee kertalahjoitus