Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­lii­ton kommentteja luonnonsuojelun lain­sää­dän­nön edistämistä ja kannustavuutta koskeviin esityksiin

Miten edistää ja kannustaa luonnonsuojelua? Luonnonsuojelulain 1-projektiryhmällä oli rahapäivä. Siitä puhe mistä puute. Tässä kirjalliset kommentit YMn kalvoihin.

EU:n ympäristörahoitus on puutteellista.
Raha ratkaisee luonnonsuojelussakin.

18.8.2020

Ympäristöministeriölle

Viitaten LSL1-työryhmän kokoukseen 18.8.2020


Luonnonsuojeluliiton kommentteja luonnonsuojelun lainsäädännön edistämistä ja kannustavuutta koskeviin esityksiin

Raha ratkaisee usein mitä todella tapahtuu. ”Conservation without money is only conversation.”

Molempi parempi

Yleisesti ottaen tarvitaan sekä oikeusharkintaisia että kannustavia toimia

– luonnonsuojeluohjelmia, velvoitteita ja sanktioita tarvitaan luontoarvojen turvaamiseen hävittämistä ja heikentämistä vastaan

– kannustimia taas tarvitaan luonnonarvojen vaalimista, luonnonhoitoa ja ennallistamista varten.


Luonnonsuojelun rahoitus on saatava kuntoon

Parasta olisi saada aikaan luonnonsuojelun rahoituslaki, koska se toisi suojeluun pitkäjännitteisyyttä.

Rahoituslakia voisi tukea käyttämällä myös haittaveroja tai -maksuja tai kompensaatiorahastoja.

– Erityisen tärkeää olisi laajentaa ”pilaaja maksaa” -periaatetta LSL:iin.

– Myös EU-rahastot pitää saada nykyistä paremmin mukaan.

Kustannustehokasta on tukea myös ympäristöjärjestöjen ”vipuvartta” (tiedonkeruu, talkoot jne.).

Kannustava informaatio-ohjauskin vaatii ympäristöhallinnolta voimavaroja: hallinnossa pitää olla riittävästi asiat osaavia neuvojia, maastokäynneille matkarahaa ja toimintaan käyttörahaa.

Kommentit YM esityksiin


Kaikki YMn esitykset ovat kannatettavia.

1 Kansallisesta biodiversiteettistrategiasta säätäminen on tarpeen

– Myös maakunnalliset biodiversiteettiohjelmat ovat hyväksi kansallisten tavoitteiden jalkauttamisessa (vertaa alueelliset metsäohjelmat). Vaikka aluesuunnitelmat jäisivät informaatio-ohjauksen tasolle, niistä olisi hyötyä. Ne mahdollistavat muun muassa alueen eri toimijoiden tapaamiset, jossa voi pohtia tarpeita tutkijoiden kanssa. Silloin voidaan koordinoida toimia, hankkeita, rahoitushakuja yms. nykyistä paremmin. Alueellinen suunnittelu tukee myös osallistamista, ja mukaan kannattaa ottaa kaikki sidosryhmät.

2 Viranomaisten edistämistehtävien kehittäminen

– Kunnan edistämistehtävä on tärkeä, mutta myös maakunnat pitää saada mukaan.

– On tärkeää, että ELY-keskukset voivat tukea kuntien luonnonsuojeluviranomaisia.

3 Vapaaehtoisuuteen perustuvien toimintaohjelmien säädösperustan vahvistaminen

– Vaikka vapaaehtoiset ohjelmat eivät voi korvata tieteellisesti tehtäviä luonnonsuojeluohjelmia, METSO-, HELMI- ym. ohjelmille kannattaa luoda mahdollistava säädöspohja.

– On tärkeää, että vapaaehtoisten ohjelmien vaikutuksia arvioidaan ja seurataan.

4 Vapaaehtoisen suojelun korvausmenettelyjen kokoaminen lakiin

– Ainakin kaikki viittaukset on asiallista koota tähän lakiin.

– Tulee muistaa myös maanvaihtojen verovapaus (TVL 48.4§)

5 Selvitetään mahdollisuudet parantaa luontotyyppien/elinympäristöjen suojelun kannattavuutta

– Luonnonarvon ottaminen huomioon hinnoittelussa tulee ottaa mahdollistavana poikkeuksena käyvästä hinnasta mm. palokohteilla.

– Lakiin ei tietenkään voi pistää automaattia, jonka mukaan valtion pitäisi maksaa luonnon suojelusta enemmän kuin yksityisten sen tuhoamiseen.

– Muistettakoon myös LSL:n korvauksien verovapaus hinnoittelussa kilpailutekijänä.

6 Tuet ja avustukset

– Myös muu apu kuin raha on tärkeä (välineet, palvelut, työ).

7 Määräaikaisen suojelun työkalut

Pysyvän suojelun tulee toki olla määräaikaiseen verrattuna ensijainen. Silti näitä menettelyjä kannattaa kehittää.

8 Osallistamisen laajentaminen

– Tässä yhteydessä kannattaa korjata ympäristöjärjestöjen muutoksenhaun puutteet pois luontotyyppi- ja lajipoikkeuksista (31 § ja 48.2 §, joka koskee 39, 42 ja 47 §:ssä säädettyjä asioita).

9. Rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen tukimahdollisuuksien ja menettelyjen kehittäminen

– Vahinkoryhmä on hyvä, mutta siellä pitäisi pohtia myös vakuutuksia enemmän (esim. maatalouden satovahingot ja kalastusvakuutuksen kehittäminen).

10. Ekologisen kompensaation kehittäminen

– On tärkeää, että kompensaatiolle luodaan lailla vähimmäispelisäännöt. Muuten kuka vaan voi tehdä mitä vaan ja väittää sitä kompensaatioksi, olipa se riittävää ja pysyvää tai ei.

+ Maisemansuojelussa olisi myös kannustavuudelle työsarkaa. Sitä koskeva LSL:n luku pitäisi kirjoittaa uusiksi myös turvaamiskeinojen kannalta, jotka siitä nyt puuttuvat.

Lisätietoja: erityisasiantuntija Tapani Veistola, p. 0400 615 530, tapani.veistola (a) sll.fi

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

LSL1-ryhmän jäsenenä toimeksi saaneena


Tapani Veistola

erityisasiantuntija

Lisätietoja

Suojelupäällikkö, toiminnanjohtajan sijainen Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa