Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­lii­ton lausunto sähköautojen latauspisteistä

Suomessa tarvitaan velvoitteita taloyhtiöille ja työnantajille lisätä sähköajoneuvojen latauspisteitä ja latauspistevalmiuksia rakennuksissa, jotta ilmastotavoitteisiin voidaan päästä, muistuttaa Luonnonsuojeluliitto lausunnossaan eduskunnan ympäristövaliokunnalle.

Sahkoautonlataus
Sähköauton lataus

HE 23/2020 vp
Suojeluasiantuntija Hanna Aho
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
YmV 16.4.2020

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähköajoneuvojen latauspisteistä ja latauspistevalmiuksista rakennuksissa sekä rakennusten automaatio- ja ohjausjärjestelmistä ja maankäyttö- ja rakennuslain 126 §:n muuttamisesta

Suomen luonnonsuojeluliitto kiittää eduskunnan ympäristövaliokuntaa lausuntopyynnöstä koskien sähköajoneuvojen latausta.

Luonnonsuojeluliiton mielestä hallituksen esitys on lähtökohtaisesti kannatettava, sillä Suomessa tarvitaan velvoitteita taloyhtiöille ja työnantajille lisätä sähköajoneuvojen latauspisteitä ja latauspistevalmiuksia rakennuksissa, jotta ilmastotavoitteisiin voidaan päästä. Velvoite myös lisää työpaikkoja sähköasennusyrityksille sekä todennäköisesti kiinteistöjen jälleenmyyntiarvoa.

Riittävä latauspisteiden määrä on tärkeää sähköautojen yleistymisen kannalta. Arviolta 90 prosenttia latauksesta suoritetaan yksityisissä latauspisteissä eli kotona tai työpaikoilla, mikä puoltaa velvoitteita.

Nykyiset tavoitteet liikennesektorin päästövähennyksille ovat peräisin Sipilän hallituksen hiilineutraaliuus vuonna 2045-tavoitteesta. Suomen ilmastotavoitteissa liikennesektorille on kiristämisen varaa, jotta voimme saavuttaa hiilineutraaliuden vuonna 2035. Sähköautoille asetettu 250 000 auton tavoite valtion keskipitkän aikavälin ilmastopoliittisessa suunnitelmassa vuoteen 2030 mennessä on alimitoitettu. Sähköautojen potentiaali on suurin kaupunkialueilla ja taajamissa. ILMO45-työryhmässä arvioitiin, että liikenteen nykyiset ilmastotavoitteet vaatisivat noin 670 000 sähköautoa ja noin 130 000 kaasuautoa vuonna 2030. Suomen luonnonsuojeluliiton mukaan tavoite tulee päivittää 1,5 asteen mukaiseksi ja sähköautojen määrää tulee lisätä noin 750 000:een vuoteen 2030 mennessä, ja niistäkin mahdollisimman monen tulisi olla työsuhdeautona yhteiskäytössä tai taksina.

Hallituksen esityksen vaikutusten arvion perusteella tarve latausvalmiudelle ja –latauspisteille on suurempi kuin mitä direktiivistä tulee. Näin ollen kansallisesti tulisi säätää EPBD 2018 -direktiiviä tiukemmista vaatimuksista sähköisen liikenteen latauspistevalmiudelle ja latauspisteille. Tämän tulisi koskea myös olemassa olevia ei-asuinkäytössä olevien rakennusten velvoitteita.

Esitys siitä, että uuteen ja laajamittaisesti korjattavaan asuinrakennukseen, jossa on yli neljä pysäköintipaikkaa tulisi asentaa latauspistevalmius niin, että myöhemmässä vaiheessa olisi mahdollista asentaa latauspiste jokaiseen pysäköintipaikkaan, on kannatettava.

Suomen luonnonsuojeluliitto ehdottaa, että hallituksen esitystä vahvistetaan seuraavasti:

  •  Uusiin ei-asuinrakennuksiin vaatimus latauspistevalmiudesta on riittämätön ja voi hidastaa liikenteen sähköistymistä. Esityksessä tulisi edellyttää vähintään 50 prosentin latauspistevalmiutta kaikille yli 10 pysäköintipaikan rakennuksille. Itse latauspisteiden määrää tulisi myös lisätä, sillä tämä on pullonkaula työmatkaliikenteen sähköistymiselle. Hallituksen esityksessä tarkasteltiin edistyksellistä vaihtoehtoa, jossa kaikkiin yli 20 autopaikan ei-asuinrakennuksiin tulisi asentaa vähintään 20 prosenttiin paikoista peruslatauspiste ja lisäksi muutoin vähintään yksi pikalatauspiste vuoden 2025 alkuun mennessä. Tämä vaihtoehto olisi lähempänä tulevaisuuden lataustarvetta.
  • Olemassa olevaan muuhun rakennukseen kuin asuinkäytössä olevaan rakennukseen, jossa on yli 20 pysäköintipaikkaa tulisi asentaa enemmän kuin yksi latauspiste vuoden 2024 loppuun mennessä. Vaikutustenarviossa edistyksellisen vaihtoehdon vaatimus oli latauspiste 20 prosenttiin autopaikoista.

Muita lainsäädännön kehittämiskohteita sähköajoneuvojen yleistymisen vauhdittamiseksi:

  • Taloyhtiön osakkaan oikeus rakentaa sähköinen latauspiste ilman taloyhtiön yhtiökokouksen enemmistön suostumusta. Pelkkä ennakkoilmoitus yhteisölle Espanjan mallin mukaan voisi riittää.
  • Kuntien velvoite rakentaa kadunvarsille latauspisteitä olisi tärkeää erityisesti suurissa kaupungeissa.

Lisätietoja

Ilmastoasiantuntija Hanna Aho

Jaa sosiaalisessa mediassa