Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Kainuun piiri: Terrafame Oy:lle ei voida myöntää lupaa uraanin tuotantoon laillisilla perusteilla

Terrafame Oy on hakenut valtioneuvostolta ydinenergialain mukaista lupaa uraanin tuotantoon. Lupaa ei voida myöntää laillisilla perusteilla, kommentoi Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri kannanotossaan.

Terrafame omistaa Talvivaaran kaivoksen. Kuva: Mika Maliniemi

”Uraanin talteenotto” ei ole laillinen termi vaan kyseessä on ydinenergialain mukainen kaivostoiminnan ja malminrikastuksen luvitus. Laki edellyttää ympäristövaikutusten arviointia koko uraanin tuottamisen prosessille, ei vain rikastusprosessin uuttovaiheen laitokselle, kuten lupahakemuksessa.

Koko toiminnalle ei ole tehty ympäristövaikutusten arviointia, joten valtioneuvostolla ei ole laillisia edellytyksiä myöntää toimintaan lupaa. Lupahakemuksesta puuttuvat erityisesti koko kaivoksen ja kiviaineksen sisältämän uraanin pitkäaikaiset ja merkittävimmät ympäristövaikutukset. Ne johtuvat kaivannaisjätteistä. Näissä uraani on merkittävä haitta-aine.

Terrafamen kaivostoiminnassa louhitaan vuosittain yli 40 miljoonaa tonnia malmi- ja sivukiveä. Louhittu kiviaines sisältää 700-800 tonnia uraania. Suunnitellussa hankkeessa on tavoitteena tuottaa uraania vuosittain noin 135 tonnia. Niin sanottu talteenotto ei ratkaise uraaniin liittyviä ympäristöongelmia.

Terrafame ei täytä ydinenergialain asettamia velvoitteita. Kaivos toimii määräaikaisen ympäristöluvan turvin, toiminta on taloudellisesti tappiollista (kaivos piilottaa tuotannollisia kustannuksia investoinneiksi) ja kaivoksen tulevaisuudelle tärkeät Kolmisopin avolouhoksen avaaminen ja kaivosalueen laajennus ovat luvittamatta. Edes sivukivialueen lupa ei ole saanut lainvoimaa. Terrafame on raskaasti lainoitettu.

Terrafamen kaivoksen suurin ympäristöongelma on myös uraaniongelma

Terrafamen sivukivi, joka on mustaliusketta, reagoi veden ja ilman kanssa tuottaen ympäristölle vaarallista kaivosvuotoa, jolle on tyypillistä myös korkea uraanipitoisuus. Jätealueiden vedet tulisivat vuotamaan tiivisrakenteiden pettäessä satoja tai tuhansia vuosia. Tämä edellyttää (valitulla jäteratkaisulla) pitkäaikaista veden puhdistusta. Uraanipitoisen jätealueen vuodot vaarantavat ympäristön ja ihmisten terveyttä. Ydinenergialain mukaisen luvan myöntämiselle uraanin tuotantoon ei ole edellytyksiä, koska kaivoksen jäteratkaisu ei ole pitkäkestoisesti ympäristölle turvallinen eikä pitkäaikaisvaikutuksia ole arvioitu.

Mitä kauemmin tuotanto jatkuu Terrafamessa, sitä suuremmaksi kasvavat tulevien sukupolvien velvoitteet kaivoksen tuottamien jätealueiden hoitamisessa vuotovesien puhdistamiseksi. Suunniteltu jopa 50 vuoden toiminta tuottaisi useiden tuhansien hehtaarien laajuiset suotavat ja vuotavat jätealueet, jotka edellyttävät toteutuessaan laajamittaista vesien puhdistustoimintaa.

Lisätiedot:

Antti Lankinen
Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piirin puheenjohtaja
040 5945622

Jari Natunen
Ympäristöbiokemisti, FT
040 952 78 15, 040 77 13 781
njarit(a)yahoo.com

Liite: Sivukivijätteestä vapautuvat uraanipitoisuudet kertovat jätealueen vaarallisuudesta

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lahjoita vesille!

Tue työtämme ainutlaatuisen vesiluontomme puolesta. Olemme ajaneet vuosikymmeniä vesiensuojelua edistäviä lakeja ja olemme useissa vesiensuojelun työryhmissä. Teemme konkreettista suojelutyötä esimerkiksi ennallistamalla virtavesiluontoa.
Kuva: Vesa-Matti Hillberg

Lahjoita