Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­lii­ton lausunto luonnoksesta kaivoslain muuttamiseksi tiedottamisen osalta

Luonnonsuojeluliitto vaatii kaivoksia koskevien asioiden tiedotuksen parantamista: enemmän lehti-ilmoituksia, kirjeitä vaikutusalueen ihmisille, isoissa asioissa pitempiä lausuntoaikoja ja varausilmoituksetkin vähintään nettiin.

Orijärven vanhan kaivoksen louhos Varsinais-Suomessa. Kuva: Wikimedia Commons

30.1.2020

Työ- ja elinkeinoministeriölle

Viitaten lausuntopyyntöönne 9.1.2020 Dnro VN/6427/2019

Luonnonsuojeluliiton lausunto luonnoksesta kaivoslain muuttamiseksi tiedottamisen osalta

Suomen luonnonsuojeluliitto kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa asiasta seuraavaa.

Kaivoshankkeita koskevat kuulemiset ja päätökset ovat ympäristöön vaikuttavia asioita. Perustuslain 20 §:n mukaan ”Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon.” Kyse on myös kaivoslain sanoin ”yleisten ja yksityisten etujen turvaamisesta”.

Kaivoshankkeet vaikuttavat usein monia kilometrejä niiden rajoja kauemmaksi (melu, pöly, pienhiukkaset, muut ilmansaasteet, räjäytyksissä alueen ulkopuolelle lentävien kivien vaara, vesistöpäästöt, vaikutukset elinkeinoihin ja kiinteistöjen arvoon jne.). Siksi on tärkeää, että kaikki hankkeiden vaikutusalueiden kiinteistöjen, maan, vesien ja oikeuksien haltijat sekä mahdolliset haitankärsijät saavat tiedon kaivosprosesseista ajoissa ja varmasti.

Erityinen ongelma voi syntyä suurten hankkeiden jakamisesta moneksi palaseksi. Jos tiedottamista tehdään hyvin suppeasti, osa-alueiden väliin voi jäädä asukkaita, jotka eivät saa tietoa hankkeesta.

Näistä syistä kaivoslain tiedotuspykälien parantaminen on hyvä ja ajankohtainen asia.

40 § Lupahakemuksesta tiedottaminen

1 momentin sanomalehti-ilmoituksen mahdollisesti julkaisematta jättämistä koskeva kohta (”jos asian merkitys ei ole vähäinen tai jos tiedottaminen on muuten tarpeetonta”) on epäselvä ja voi johtaa tulkinnanvaraisuuksiin. Olisi selvintä, että lehti-ilmoitus julkaistaisiin aina. Suurin osa kaivoshankkeista tapahtuu seuduilla, joissa pelkkään sähköiseen tiedotukseen tottuminen on vielä vähäistä. Tavallinen kansalainen ei seuraa kunnan tai Tukesin nettisivuja säännöllisesti.

Myös 1 momentin viimeinen virke ”Lupaviranomaisen on annettava tieto erikseen niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee” on epäselvä ja tulkinnanvarainen. Pitäisi säätää, että tieto pitää antaa hakemusalueen ja sen rajoja viisi kilometriä lähempien kiinteistöjen omistajille kirjeellisesti. Suurissa hankkeissa tämän alueen tulisi olla vähintään 10 km.

2 momentin kuulutusten nähtävillä olemisen ajan pitäisi olla laajoissa hankkeissa pitempi. Esityksessä olevan enimmäiskuultusajan pitäisi olla 45 päivän sijasta vähintään 60 päivää, kuten yva-ohjelmissa ja -selostuksissa (Laki ympäristövaikutusten arviontimenettelystä 252/2017 17 § ja 20 §). Sekin aika on hyvin laajoissa hankkeissa lyhyt. Parasta olisi säätää kuten ympäristönsuojelulaissa (44 §): ”Kuulutus ja hakemusasiakirjat on kuitenkin oltava nähtävillä vähintään 30 päivän ajan.”

58 § Lupapäätöksestä tiedottaminen

Ajatus siitä, että päätöksen voi antaa sähköisesti vaikka joku on pyytänyt sitä kirjallisesti, on huono ja pitää poistaa.

Kuulutuksen julkaisematta jättäminen sanomalehdessä ”jos asian merkitys on vähäinen tai sen julkaiseminen on muuten ilmeisen tarpeetonta” on epäselvä ja tulkinnanvarainen, joten sellainen mahdollisuus tulee poistaa.

74 – 75 §:n ja 166 §:n ilmoitukset

Tässä viitatun kuntalain 108 §:ssä on miniminä vain 14 päivän kuulutusaika. Kuulutusajan tulee olla aina vähintään valitusajan pituinen.

Varaushakemuksista tiedottaminen

Lopuksi Luonnonsuojeluliitto esittää myös varaushakemuksista tiedottamista. Ne koskevat usein laajoja alueita, joiden sisällä on monenlaisia yksityisiä ja yleisiä etuja.

Mikäli varausilmoituksista ei tiedotettaisi samalla tavalla kuin lupahakemuksista, niin tulisi tehdä vähintään Tukesin verkkosivuilla, kuten varauspäätöksille tehdään.

Lausunnon valmisteluun osallistuivat myös Lapin piiristä Mika Flöjt ja Uudenmaan piirin kaivosprojektissa toimiva FT Jari Natunen.

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

Harri Hölttä

puheenjohtaja

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa