Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Metsähallitus ja Suomen luon­non­suo­je­lu­liit­to ennallistavat soita yhteistyössä Iissä

Metsähallitus ja Suomen luonnonsuojeluliitto (SLL) ovat valinneet ennallistettavat kohteet yhdessä. Metsähallitus vastaa kohteiden suunnittelusta ja töiden toteutuksesta. Ennallistamiskustannukset katetaan SLL:n Hiilipörssi-rahoituksella.

Ojitettu suo. Kuva: Timo Manninen / Vastavalo
Ojitettu suo. Kuva: Timo Manninen/Vastavalo

Ensimmäiset yhteistyösopimuksen puitteissa ennallistettavat suot ovat Hillikkosuo ja Pekkasuo Pohjois-Pohjanmaalla Iissä. Suoja-aluerajat huomioon ottaen soiden laajuus on yhteensä lähes viisisataa hehtaaria. Ennallistamisen pinta-alat ovat 65 ha (Hillikkosuo) ja 120 ha (Pekkasuo). Ennallistamisen vaikuttavuus on kuitenkin suurempi, kun otetaan huomioon muun muassa avosoiden vesitaseeseen kohdistuva positiivinen vaikutus.

Hillikkosuon ominaispiirteinä ovat lettoisuus ja lähteisyys. Suon etelälaidassa kulkee lähteiköstä alkunsa saava puro, joka on ojituksen seurauksena kuivunut. Ennallistamisella saadaan palautettua arvokas lähteikköinen lettoalue ja lähteestä lähtevä purouoma.

Pekkasuon rimpisen aapasuon reuna-alueet on aikoinaan ojitettu. Pekkasuon reuna-alueiden ennallistamisella saadaan avosuon vesitaloutta palautettua lähelle luonnontilaa ja ojien kuivattava vaikutus aapasuolle minimoitua.

”Suon ennallistaminen tarkoittaa, että ojituksessa kärsinyt suoekosysteemi palautetaan takaisin kohti luonnontilaa. Käytännössä ojia tukitaan ja puustoa saatetaan poistaa, jotta vedenpinnan taso kohoaisi, suolajisto palautuisi ja turpeen muodostuminen käynnistyisi”, Hiilipörssin johtaja Heikki Susiluoma kertoo.

Kohteiden valintaperusteena on käytetty ennakoitujen kasvihuonekaasupäästövaikutusten lisäksi mm. luonnon monimuotoisuus- ja vesistövaikutuksia sekä toimenpiteiden kustannustehokkuutta.

Ennallistetut suot merkitään Metsähallituksen paikkatietojärjestelmään toiminnan ulkopuolelle jääviksi alue-ekologisiksi kohteiksi.

”Jatkossa soilla ei tulla tekemään hakkuita tai muitakaan soiden vesitalouteen vaikuttavia toimenpiteitä”, Metsähallituksen maankäyttöpäällikkö Antti Maukonen toteaa.

Lisätietoja:

Metsähallitus Metsätalous Oy, maankäyttöpäällikkö Antti Maukonen, p. 0400 358 340
Hiilipörssi, johtaja Heikki Susiluoma, p. 040 630 6203

Kohdetiedot:

Metsähallitus Metsätalous Oy, tiimiesimies Rami Nissema, p. 040 843 0666

Jaa sosiaalisessa mediassa