Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­lii­ton lausunto met­säs­tys­a­se­tuk­sen muutoksesta

Luonnonsuojeluliitto teki parannusesityksiä metsästyslain poikkeuslupien hakemuksiin ja voimassaoloon. Liitto arvosteli lintujen poikkeuslupamenettelyn korvaamista ilmoitusmenettelyllä. Jotkut rauhoittamattomat lintulajit, joita asia koskee, ovat tulleet nyt uhanalaiseksi.

Lokkien uhanalaisuus on pahentunut 2019 luettelossa. TVe/SLL

26.7.2019

Maa- ja metsätalousministeriölle

Viitaten lausuntopyyntöönne 12.6.2019 Dnro 937/01.02/2019

Luonnonsuojeluliiton lausunto metsästysasetuksen muutoksesta

Suomen luonnonsuojeluliitto kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa asiasta seuraavaa.

Lausunnonantajien työtä helpottaisi, jos MMM esittäisi asetusmuutoksen yhteydessä aina myös voimassa olevan asetuksen rinnakkaistekstinä samalla tavalla kuin lakimuutoksissa. Nyt on vaikea saada selkoa mikä muuttuu ja mikä ei.

1 § Poikkeusluvan hakeminen

3 momentissa tulee säätää, että hakemuksessa on oltava aina selvitys hakijan metsästysoikeudesta alueella ja siitä kartta.

5 § Pyyntiluvan voimassaoloaika

1 momentti

Ongelmayksilöiden pyyntiin 21 päivää eli kolme viikkoa on aivan liikaa. Jos ongelmayksilöstä on kyse, riittävä aika on varmasti 14 päivää. Pitemmällä ajalla ei ole enää varmaa mikä yksilö oikein on kyseessä. Lisäksi momentin tulee koskea kaikkia kyseisen lainkohdan lajeja (joista hilleri tulee rauhoittaa muutenkin).

2 momentti

Näissäkin poikkeuksissa on hyvä pitää vähintään 5 vuotta maksimiaikana, jonka jälkeen asian ajanmukaisuutta on syytä tarkastella uudelleen. Tällaisia tilannetta muuttavia asioita ovat muun muassa mahdolliset muutokset poikkeuksen tarpeessa, turvattavan toiminnan määrässä tai laadussa, eläinten käyttäytymisessä ja kannoissa sekä muiden tyydyttävien ratkaisujen (esimerkiksi ongelman ennaltaehkäisyjen tekniikka) kehittymisessä.

3 momentti

Kohta 1) ”pysyvästi perustetulle kohteelle” on epäselvä, joten se tulee poistaa.

Lopuksi

Lintujen ilmoitusmenettelyä tulee tarkastella uudelleen saatujen kokemusten ja uuden uhanalaisten lajien luettelon valossa. Rauhoittamattomista lintulajeista merilokki ja harmaalokki ovat nyt vaarantuneita sekä harakka silmälläpidettävä eli niiden suojelutaso ei ole suotuisa.

Lisätietoja

– erityisasiantuntija Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530, tapani.veistola(a)sll.fi

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

Harri Hölttä

puheenjohtaja

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa