Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Pesärauhaa linnuille

Kesäaikaan koirat on pidettävä tiukasti hinhassa, sillä vapaana juoksentelevat haukut voisivat häiritä lintujen pesintää. Avohakkuita tekeviä metsätyökoneita ei kuitenkaan tarvitse talutushihnassa pitää, vaan ne voivat vapaasti hakata lintujen pesämetsiä, kirjoittaa suojeluasiantuntija Paloma Hannonen.

Kuva: Juha Sulin/Vastavalo

Kesähakkuut aiheuttavat lintujen pesien, munien ja poikasten tuhoutumista joka kesä. Kesähakkuiden määrä on kasvanut ja hakkuumäärien lisääntyessä niiden määrän voi olettaa lisääntyvän entisestään. Vuonna 2018 vuotuisesta puunsaannista 27 prosenttia tuli kesäaikaisista hakkuista.

Kesällä metsiä hakataan, jotta nykymuotoinen metsäteollisuus Suomessa saisi puuta ympäri vuoden ilman tarvetta rakentaa ja ylläpitää puun varastointia. Kesähakkuita ei ole kuitenkaan aina tehty, vaan ilmiö on kohtuullisen uusi.

Suomen lajien uhanalaisuusselvityksen mukaan lintulajistolla menee heikommin kuin aikaisemmin. Vähenevillä lajeilla kaikki lisäkuolleisuus kiihdyttää alamäkeä. Toisinaan kesähakkuita puolustetaan sillä perusteella, että joku muu ihmisen toiminta aiheuttaa enemmän kuolemia. Metsähakkuiden aiheuttama kuolleisuus kohdistuu kuitenkin eri lajeihin kuin esimerkiksi liikenteen aiheuttamat lintukuolemat. Lintujen uhanalaisuustilanne on sellainen, että kuolleisuutta on pystyttävä vähentämään jokaisessa mahdollisessa tilanteessa.

Kesähakkuiden aiheuttaman haitan uskotaan toisinaan jäävän vähäiseksi siitä syystä, että linnut pystyisivät tuottamaan uudet poikaset. Uudelleen pesiminen riippuu kuitenkin sekä siitä, missä vaiheessa pesintä on ollut tuhoutuessaan että siitä, mikä laji on kyseessä. Monet metsälajit, kuten hömö- ja töyhtötiainen, pesivät vain kerran kesässä. Pesimäpaikan ja sopivan elinympäristön tuhoutuminen sekä muuttuminen hakkuissa voi myös estää uusintapesinnän. Erityisesti tarkasti tietynlaista pesimäpaikkaa vaativat lajit eivät välttämättä helposti löydä uutta pesäpaikkaa.

Koko tämä tilanne, jossa lintujen pesintä on rauhoitettu muulta paitsi metsätaloudelta, on tulosta lain tulkinnasta. Suomessa lintudirektiivin sisältämä lintujen tahallisen häirinnän kielto on pantu täytäntöön luonnonsuojelulailla. Sen mukaan rauhoitettuihin eläinlajeihin (mukaan lukien linnut) kuuluvien yksilöiden ”tahallinen häiritseminen, erityisesti eläinten lisääntymisaikana, tärkeillä muuton aikaisilla levähdysalueilla tai muutoin niiden elämänkierron kannalta tärkeillä paikoilla” on kielletty. Suomessa on käytössä tulkinta, jonka mukaan luonnonsuojelulaki ei rajoittaisi talousmetsien kesähakkuita lintujen pesintäaikana, sillä hakkuita ei pidetä lintujen tahallisena häirintänä.

Tahallisen häiritsemisen sisältöä on kuitenkin täsmennetty mm. Euroopan komission luontodirektiiviä koskevassa ohjeessa. Sen mukaan tahalliseen häirintään ei tarvita tietoista pyrkimystä häirintään. Riittävää on, jos häiriön todennäköisyys tiedostetaan. Jokainen ymmärtää, että jos vapaana juokseva koira haittaa pesintää, myös metsäkone ja avohakkuu tekee sen. Sen ymmärtää myös jokainen luonnonsuojelulain toteutumista valvova viranomainen.

Tilanne on lain ja sen tulkinnan osalta vähintäänkin epäselvä. Tämän vuoksi asia tulisi selvittää huolellisesti. Luonnonsuojeluliitto edellyttääkin ympäristöministeriöltä toimia, jotta lain tulkinta vastaisi lintudirektiivin vaatimuksia. Avasimme asiasta tällä viikolla myös vetoomuksen: pesärauhaa.fi Vetoomuksen allekirjoittamalla voi vaatia kesähakkuiden lopettamista linnuille tärkeimpänä pesimisaikana.

Lue lisää: Suomeen on julistettava pesärauha – kesähakkuut tuhoavat lintujen pesiä, vaikka pesinnän tahallinen häirintä on Suomessa kielletty

Lisätietoja

Ympäristöpäällikkö Paloma Hannonen

Jaa sosiaalisessa mediassa