Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­liit­to hakee valitusoikeutta korkeimpaan hallinto-oikeuteen Oulujärven saarten hakkuista

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus antoi 20. maaliskuuta päätöksen kiistassa, joka koskee Metsähallituksen suunnittelemia hakkuita Oulujärven saaret ja ranta-alueet -nimisellä Natura-alueella. Hallinto-oikeus hylkäsi Luonnonsuojeluliiton valituksen, jossa vaadittiin hakkuiden kieltämistä. 

Kaarresalo. Kuva: Jyri Mikkola

Hallinto-oikeuden päätös koski Kaarresalon ja Kuostonsaaren alueita. Ne ovat Natura 2000 -verkoston lisäksi osa valtioneuvoston päätöksellä perustettua retkeilyaluetta, Oulujärven saaria.

Vuonna 2017 Kainuun lintutieteellinen yhdistys ja Suomen luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistys Paltamon luonto tekivät luonnonsuojelulain 57 pykälän mukaisen vireillepanon, jossa ne vaativat Pohjois-Pohjanmaan ely-keskusta kieltämään hakkuut. Ely-keskus ei pitänyt hakkuiden kieltämistä tarpeellisena.

Myöhemmin samana vuonna yhdistykset valittivat asiasta hallinto-oikeuteen ja vaativat alueelle hakkuiden täytäntöönpanokieltoa valituksen ajaksi. Hallinto-oikeus ei pitänyt sitä tarpeellisena. Asia kuitenkin vietiin korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka lopulta asetti kiellon. Korkein hallinto-oikeus asetti hakkuukiellon siihen asti, kunnes hallinto-oikeus on ratkaissut Paltamon luonnon ja Kainuun lintutieteellisen yhdistyksen valituksen suunnitelluista hakkuista.

Ely-keskus oli kiistänyt päätöksessään myös Paltamon luonnon vireillepano-oikeuden, mutta tätä hallinto-oikeus ei päätöksessään hyväksynyt.

Luonnonsuojeluliitto katsoo, että hallinto-oikeuden päätös pääasiassa on virheellinen ja perustuu riittämättömiin sekä osin virheellisiin käsityksiin hakkuualueen luontoarvoista. Hallinto-oikeus ei ota päätöksessä lainkaan kantaa siihen, onko asiassa lainsäädännön edellyttämällä riittävällä varmuudella osoitettu, etteivät hakkuut heikentäisi boreaalisen luonnonmetsän arvoja. Luonnonsuojeluliitto on prosessin aikana osoittanut, että tehdyt luontokartoitukset ovat olleet puutteellisia ja selvästi virheellisiä.

Kansallinen luonnonsuojelulaki, EU:n luontodirektiivi ja Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö edellyttävät, että toiminnan vaikutuksia Natura-alueella on arvioitava kokonaisuutena, ennalta varautumisen periaate huomioiden. Vakiintuneen oikeudellisen tulkinnan mukaan arviointi on tehtävä, jos objektiivisten seikkojen perusteella ei ole poissuljettua, että hanke tai suunnitelma vaikuttaa alueeseen merkittävästi. Luonnonsuojeluliitto pitää alueella tehtyjen selvitysten ja niihin liittyvien puutteiden valossa ilmeisenä, ettei tämä vaatimus täyty tässä tapauksessa.

Luonnonsuojeluliitto katsoo, että tällaisessa tilanteessa ei ole olemassa oikeudellisia edellytyksiä sallia kyseisiä hakkuita. Liitto hakee korkeimmalta hallinto-oikeudelta valituslupaa päätökseen. Ratkaisulla on myös laajempaa merkitystä Natura 2000 -verkostoon kuuluvien alueiden suojelun ja sitä koskevan lainsäädännön tulkinnan kannalta.

Jaa sosiaalisessa mediassa