Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­lii­ton lausunto valtion ta­lous­ar­vio­esi­tyk­ses­tä 2019 YM:n alalta

SLL tuki hallituksen viimeisen budjettiesityksen lisäpanostuksia ympäristöasioihin mutta esitti lisää metsiin ja soidensuojeluun.

 

HE 123/2018 vp

Erityisasiantuntija Tapani Veistola

Suomen luonnonsuojeluliitto ry

VaV asunto- ja ympäristöjaosto 23.10.2018

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2019

Luvut 35.01 Ympäristöhallinnon toimintamenot ja 35.10 Ympäristön ja luonnonsuojelu

Luonnonsuojelun rahoitus on pienentynyt hallituskaudella huomattavasti. Tämä on vaikeuttanut niiden monimuotoisuustavoitteiden toteuttamista, joihin Suomi on sitoutunut kansainvälisesti, EU-tasolla ja kansallisesti. Lisäpanostuksia tarvitaan tulevina vuosina, jotta monimuotoisuuden köyhtyminen Suomen luonnossa saadaan pysähtymään. Yksi seuraaville hallituksille jäävä asia on soidensuojelun täydennysohjelman toteuttaminen.

35.01.65 Avustukset järjestöille

Ympäristöjärjestöjen työtä tarvitaan entistä enemmän muun muassa viimeaikaisten säädösmuutosten ja aluehallinnon uudistuksen takia. Niiden takia järjestöjenkin tekemän kansalaisten neuvonnan tarve lisääntyy.

Valtio on jo nyt osin luopunut maankäyttö- ja rakennuslain muutoksilla kaavoituksen ohjaamisesta. Tämä lisää kansalaisten ja ympäristöjärjestöjen osallistumisen tarvetta ja osallistumisen merkitystä. Myös luonnon muutosten seuranta ja luonnonhoitotyöt ovat siirtyneet yhä suuremmalta osin kansalaisjärjestöjen harteille.

Näistä syistä ympäristöjärjestöjen voimavaroja olisi tärkeää vahvistaa pitämällä momentti vähintään viime vuoden tasolla.

Lisäksi on tärkeää linjata, mitkä järjestöt kuuluvat ympäristöministeriön sekä mitkä maa- ja metsätalousministeriön alaisille momenteille. Metsästäjäjärjestöjen oikea kohta budjetissa olisi MMM:n hallinnonalalla esimerkiksi 30.40.50 Riistatalouden edistäminen tai vielä paremmin 30.40.53 Eräät luonnonvaratalouden valtionavut.

35.10.20 Ympäristövahinkojen torjunta

Hituran kaivoksen sulkemista rahoitetaan noin 16 miljoonalla eurolla. Hallituksen tulee käynnistää lainsäädäntöhanke ympäristövastuiden järjestämiseksi niin, että toiminnan jälkihoidosta aiheutuvat kustannukset tulevat haittojen aiheuttajille eikä veronmaksajille.

35.10.21 Eräät luonnonsuojelumenot

Perinnebiotooppien päivitysinventointien 200 000 euroa tulee todelliseen tarpeeseen. Tämä on erittäin myönteinen asia. Näitä tuloksia tarvitaan muun muassa seuraavan EU-ohjelmakauden ympäristötukien kohdentamiseen uhanalaisille lajeille ja luontotyypeille tärkeimmille kohteille.

35.10.22. Eräät luonnonsuojelumenot sekä 35.10.61 Vesien ja ympäristönhoidon edistäminen

Budjettiesityksen hyviä puolia on monelle momentille jaettu vesiensuojelun tehostamisohjelma. Tämä kotimainen lisäraha on parhaimmillaan sellaisiin toimiin, joita ei voi rahoittaa EU:n yhteisen maatalouspolitiikan varoista – ja joita ei kannata sotkea siihen seuraavallakaan ohjelmakaudella.

Vesiensuojelurahoituksesta kannattaisi hoitaa panostusta myös ympäristöjärjestöjen ja tutkijoiden osallistumiseen, kun maatalouden seuraavaa ohjelmakautta, Itämeren merenhoitosuunnitelmaa ja vesienhoitosuunnitelmia sekä kalastusalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmia valmistellaan. Näin saataisiin vaikuttavuutta ja kansalaisten osallistumista ja sitoutuneisuutta parannettua.

35.10.52 Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät

Luonnonsuojeluliitto pitää hyvänä, että kansallispuistojen palvelutason korjaamiseen on varattu lisäresursseja. Metsähallituksen luontopalveluiden korjausvelkaa riittää runsaasti tulevillekin hallituksille. Sitä on retkeilykohteilla 44 miljoonaa euroa ja historiakohteilla lisäksi 72 miljoonaa (https://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/mhlp-korjausvelkaselvitys2017.pdf).

35.10.63 Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenot

Hallitus lisäsi kehysriihessä METSO-ohjelman rahoitusta siten, että vuoden 2019 määrärahat ovat vuoden 2018 tasolla. METSO-ohjelmaan käytettävissä olevat määrärahat ovat siten 16 miljoonaa euroa ja koko momentin määrärahat 26,63 miljoonaa euroa. Jotta METSOn hehtaaritavoitteisiin päästäisiin vuoden 2025 tavoitevuoteen mennessä, ohjelma tarvitsisi vuosittain noin 9 miljoonan euron noston määrärahoihin. Vertauksena todettakoon, että vuonna 2015 METSOn toteutukseen käytettävät määrärahat olivat 26,83 miljoonaa euroa, mikä oli enemmän kuin koko momentin rahoitus yhteensä ensi vuodelle.

Lisäksi olisi kaikkien osapuolten etu saada jo valmiiksi valmistellun soidensuojelun täydennysohjelman toteuttaminen käyntiin. Tämän työn aloittamiseen tarvittaisiin käynnistysmääräraha.

Lisätietoja

– erityisasiantuntija Tapani Veistola, puh. 0400 615 530, tapani.veistola at sll.fi

– suojeluasiantuntija Paloma Hannonen, puh. 050 532 3219, paloma.hannonen at sll.fi (5.11. jälkeen)

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa