Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­liit­to valittaa Hannukaisen kai­vos­pii­ri­pää­tök­ses­tä

Luonnonsuojeluliiton mukaan Hannukaisen kaivospiirin määräämistä koskeva päätös on kaivoslain, luonnonsuojelulain ja vesienhoitolain vastainen. Luonnonsuojeluliitto vaatii päätöksen kumoamista ja asian palauttamista kaivosviranomaisen käsittelyyn.
Äkäsjoki. Kuva: Tomi Knuutila / Flickr (CC BY-NC 2.0)

Suomen luonnonsuojeluliitto on jättänyt valituksen Hannukaisen kaivospiirin määräämispäätöksestä. Luonnonsuojeluliitto vaatii Tukesin tekemää päätöstä kumottavaksi, koska se on kaivoslain, luonnonsuojelulain ja vesienhoitolain vastainen.

Luonnonsuojeluliiton mukaan asia pitää palauttaa kaivosviranomaisen uuteen käsittelyyn. Päätös sisältää puutteita kaivoslaissa edellytettyjen määräysten osalta, sen Natura-arviointi on puutteellinen ja jättää vesienhoitosuunnitelman huomioimatta. Luonnonsuojeluliitto toteaa valituksessaan, että kaivosviranomainen on päätöstä tehdessään ”laiminlyönyt lupamääräykset yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi”.

Päätöksessä ei ole myöskään asianmukaisesti huomioitu hankealueen luontoarvoja. Esimerkiksi saukon osalta inventointi on tehty väärään aikaan, jokihelmisimpukoiden ”kartoitus” perustuu ilmeisesti vain kirjallisuustietoihin ja muidenkin tutkimusten osalta viitataan vain Muonionjoen pääuomaan, ei lukuisiin potentiaalisiin sivujokiin. Murskatun malmin kuljetukseen tarkoitettu 9 kilometrin mittainen hihnakuljetin on toiselta sivultaan täysin avoin, eikä sen vaikutuksia alueen lajistolle ole arvioitu mitenkään. Lisäksi Tukesin päätöksessä ei vesienhoitolain velvoitteen vastaisesti huomioida sitä, että Hannukaisen kaivoshanke vaarantaa läheisten jokien, kuten Äkäsjoen, Valkeajoen ja Niesajoen tilan, kuten Tornionjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmasssa todetaan.

Aiemmin lokakuussa kaksi Lapin ely-keskuksen yksikköä ilmaisi kriittisen kannan Hannukaisen kaivoksen ympäristö- ja vesitalouslupahakemukseen, joka lukuisten täydennysten jälkeenkin oli elyn mukaan ”puutteellinen, ristiriitainen ja sekava”. Kaivos vaarantaisi myös äärimmäisen uhanalaiseksi luokitellun meritaimenen lisääntymisen alueen vesistöissä.

Myös alueen matkailuyrittäjät sekä Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry ovat kommentoineet Hannukaisen kaivoshanketta kriittisesti.

Hannukainen Mining Oy suunnittelee avaavansa uudelleen rautamalmikaivoksen Kolarin Hannukaiseen. Kaivosalue sijaitsee Yllästunturin kupeessa, lähellä Ylläksen matkailukeskusta ja Pallas-Yllästunturin kansallispuistoa.

Jaa sosiaalisessa mediassa