Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­lii­ton kommentit saamelaisia, tuuli- ja aurinkovoimaa sekä rantoja koskeviin esityksiin

Luonnonsuojeluliiton mielestä alueidenkäyttölakiin tarvitaan oma pykälä saamelaisten oikeuksista. Lisäksi tuuli- ja aurinkovoimaloille sekä niiden sähkölinjoille tarvitaan ympäristöä turvaavia sisältövaatimuksia. Myös rantojen käytön ohjaus kaavoilla on tärkeää.

Tuulivoimala mäntyjen takana
Kuva: Jari Kurvinen / Vastavalo

Viitaten AKL-kokoukseen 22.3.2024

Saamelaiset

Saamelaisten oikeuksista on syytä tehdä lakiin oma pykälä. Pelkät viittaukset saamelaiskärjälakiin eivät riitä. Huomattakoon, että vaikutusten arvioinnin pykälä jäi nykyisessä saamelaiskäräjälain HE:ssä vajavaisiksi.

Tuulivoima

Tuulivoiman ohjaaminen maakuntakaavoillakin on tärkeää, koska niihin liittyy yleensä kunnanrajat ylittäviä sähkölinjoja. Sähkölinjoista tulee usein enemmän haittaa kuin itse voimaloista, koska niiden alle yleensä voimaloita suurempi pinta-ala luontotyyppejä.

Kuntatasolla tuulivoimaloiden ja niihin liittyvien sähkölinjojen ohjaaminen osayleiskaavoilla on tarpeen. Niiden sisältövaatimuksiin olisi tärkeää saada lisää ympäristöä korvaavia kriteereitä, kuten metsäkadon estäminen.

Tuulivoimaloiden kaavoihin ja rakentamislupiin olisi tärkeää saada sitovia lupaehtoja. Voimaloita voisi sijoittaa nykyistä lähemmäs asutustakin, jos ne voidaan velvoittaa suljettaviksi kun tuulen suunta kääntyy ja tuo melua asutuksen ylle. Sama lupaehtojen tarve koskee lepakoiden ja lintujen tärkeitä muuttoaikoja.

Merituulivoimaloiden iso ongelma on, että nykyinen merialuesuunnittelu ei ole oikeudellisesti sitova instrumentti. Tarvitaan todellisia merialuekaavoja ja kaava-alueen ulkopuolelle BirdLife Suomen kanssa jo vuosia sitten esittämäämme sijainninohjaussuunnitelmaa.

Tuulivoimaloiden yva-rajaa on syytä lakea 5 voimalaan niiden koon kasvettua.

Aurinkovoima

On tärkeää säätää aurinkovoimaloille selkeä kaavoitusmenettely, joka koskee myös niiden sähkölinjoja. Niille tarvitaan ympäristöä turvaavat sisältövaatimukset, joilla ehkäistään muun muassa metsäkatoa.

Rannat

Vapaat rannat ovat vähentyneet. Viidennes kaikista sisävesien ja rantojen luontotyypeistä on uhanalaisia ja neljännes silmälläpidettäviä. Lisäksi peräti 32 % sisävesi- ja rantaluontotyypeistä on puutteellisesti tunnettuja, näistä pääosa rantaluontotyyppejä. Itämeren ja sen rantojen ongelmat ovat vielä pahemmat. Lisäksi pitää muistaa, että ranta-alueiden rakentaminen lisää herkästi erilaisia päästöjä ja häiriöitä ruoppauksista moottoriveneisiin.

Rantojen kaavoitus on ympäristöä turvaavine sisältövaatimuksineen tärkeää pitää mukana uudessa alueidenkäyttölaissa. Kuntien poikkeamisvaltaa rannoilla pitää vähentää ja ELY-keskuksille palauttaa riittävät oikeusvalvontakeinot. Suunnittelutarpeen tulee olla vähintään 200 metriä rannasta.

Loma-ajan asuntojen muuttaminen vakituisiksi asunnoiksi rasittaa ympäristöä monella tavalla. Lisäksi se pirstoo asutusta ja palveluverkkoa. Sen pitää olla tiukasti säädeltyä.

Maisemasyistä ja vesiensuojelun kannalta olisi aika lisätä myös metsien suojavyöhykkeitä. Tähän tarvitaan kaavoja, koska alan oman sääntelyn kehitys on liian hidasta.

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa