Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Ympäristöasiat ratkaistaan kaavoituksella

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola piti Luonnonsuojeluliiton puheenvuoron ympäristöministeriön keskustelutilaisuudessa alueidenkäyton suunnittelun lainsäädännön kehittämisestä 3.2.2023. Kaavoitusta pitää kehittää ympäristöongelmien ratkaisemiseksi.

Kumpulan Keinukallion räjäytys ja rakentaminen on hyvä huono esimerkki vanhentuneen asemakaavan vaaroista. TVe/SLL

Ympäristöasiat ratkaistaan kaavoituksella

Suomen luonnonsuojeluliitto on maamme vanhin ja suurin jäsenyyteen perustuva ympäristöjärjestö.
– Me toimimme kaavoituksessa kaikilla tasoilla. Meillä on ainoana koko maan kattavasti maakunnallisten piiritoimistot ja paikallisyhdistykset.

Yleisesti ottaen kaikki tapahtuu ajassa – ja paikassa: ”jossakin on jotakin” ja se jotakin pitää sijoittaa kartalle.
– Luontokato, ilmastokriisi ja vesien hyvä tila tarvitsevat maankäytön ohjausta.
– Olennaista on, että ihmistoiminta täytyy sovittaa kartalle ja luonnon reunaehtoihin.
– Ympäristöasioiden yhteydet koskevat myös meitä ihmisiä, esimerkiksi metsäkato – hiilinielut – uhanalaisuus – virkistys ja terveys.
– Huomattakoon, että monien hankkeiden ympäristövaikutukset ovat sijoituspaikkakysymyksiä (esimerkiksi tuulivoima sähkölinjoineen). Samanlainen hanke voi olla jossakin paikassa hyvä ja toisessa huono.
– Ilman spatiaalista ulottuvuutta ympäristöasioiden hallinta on ”jalat tukevasti ilmassa”.

Suunnittelussa tulee ottaa käyttöön verkostojen ”pyhä kolminaisuus”
– Asumisen ja liikenteen verkostojen kanssa samaan aikaan kannattaa suunnitella myös viherrakenne. Muuten eri verkostot törmäävät toisiinsa ja aiheuttavat toisilleen ongelmia. Silloin hirvet tulevat tielle ja pihoihin sekä hulevedet pihoihin ja kellareihin.
– Ekologiset yhteydet ovat entistä tärkeämpiä ilmastonmuutokseen sopeutumisessa, kun Etelä-Suomeen on tulossa keskieurooppalaista lajistoa.
– Ennallistaminen ja ekologinen kompensaatio kannattaa ottaa mukaan suunnitteluun. Tässä on tärkeää no net loss -periaate.

Suunnittelussa on kokonaisvaltaisuus tärkeää.
– Selvä ja riittävän ohjaava kaavahierarkia on tarpeen jatkossakin.
– Maakuntakaavoissa on välttämätöntä varmistaa riittävä laajuus (myös seudulliset asiat), teemat (luonnonvarat kuten tuulivoima, lentokentät yms.) ja riittävän ohjaavat oikeusvaikutukset
– Kuntien yhteiset yleiskaavat ovat yhä tarpeellisia, kaupunkiseutusuunnitelma olisi ollut turhake.
– Yhden kuntakaavan malli ei olisi toiminut, ja on hyvä että se ei edennyt.
– Kuntien kaavoitusmonopolia ei tule heikentää hankekaavoilla, joissa häntä voi heiluttaa koiraa. Kumppanuuskaavoitukseen on jo hyviä malleja, joten säädöksiä ei tarvitse muuttaa.
– Riittävät turvaavat määräykset ja rajoitukset (luonto- ja kulttuuriarvot) tarvitaan kaikille kaavatasoille

Erityiskysymyksiä
– Maailmanperintöalueille tarvitaan suoja-alue, kuten KRL:n luonnoksessa jo oli.
– Saamelaisten oikeudet on aika pistää kuntoon.
– Maisematyölupien mahdollisuus on syytä palauttaa takaisin yleiskaavojen M-alueille, jollaisia voivat olla mm. MY, MU tai M/luo-alueet.
– Asemakaavojen vanhenemiselle tulee asettaa päivämäärä (10 v.) ha kansalaisia tulee kuulla kun kunta arvioi kaavan ajantasaisuuttaa.
– Kansallisille kaupunkipuistoille tarvitaan ”maalaisserkku”, sanottiinpa sitä kunnalliseksi tai maakunnalliseksi luontopuistoksi tai kansanpuistoksi tms.
– Merialuesuunnitelmissa tulee ottaa huomioon merenhoitosuunnitelma ja vesienhoitosuunnitelmat, alkuun kannattaisi lisätä lausuntokierros ja pitempi lausuntoaika.
– Maisemien suojelua tulee kehittää. Suomessa maisemat on ajateltu usein kulttuurimaisemina, ja luonnomaisemat ovat jääneet maisema-alueissakin vähemmälle huomioille.

Oikeusvalvonta
– ELY-keskuksille on tarpeen palauttaa täysi muutoksenhakuoikeus takaisin. Järjestöt eivät pysty seuraamaan kaikkia kaavoja ja muita päätöksiä yhtä systemaattisesti.
– Ympäristöjärjestöille on aika antaa valitusoikeus katu- ja puistosuunnitelmiin. Niillä on suuri merkitys luonnon monimuotoisuudelle
– Joka päätökseen on saatava selvä valitusosoitus, jossa on selvä valitusajan loppuaika ja osoite, minne valitukset pitää osoittaa.

Yhdessä pienet asiat kasvavat! Olemme mielellämme valmistelutyössä mukana jatkossakin.

Tapani Veistola
toiminnnanjohtaja

 

 

 

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa