Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Lausunto ener­giain­ten­sii­vi­sen teollisuuden säh­köis­tä­mis­tues­ta

Suomen luonnonsuojeluliiton lausunto ympäristö- ja talousvaliokunnalle energianintensiivisen teollisuuden sähköistämistuesta

HE 36/2022 vp
Suojeluasiantuntija Anna Ikonen
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
YmV, TaV

HE 36/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuesta

Luonnonsuojeluliitto kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta ja toteaa seuraavaa.

Sähköistämistuen tavoitteena on ohjata toiminnanharjoittajia kehittämään teollista tuotantoaan hiilineutraalimmaksi. Näin ollen tukisumma tulisi käyttää kokonaisuudessaan ilmastoinvestointeihin, jotka edistävät päästöjen vähentämistä, prosessien sähköistämistä, energiatehokkuutta tai uusiutuvan energian lisäämistä. Nyt esityksessä ainoastaan 50 prosenttia tuesta edistäisi kehittämistoimia ja 50 prosenttia vuosittaisesta 150 miljoonan euron tuesta olisi vastikkeetonta, ympäristölle haitallista tukea.

Sähköistämisetuen ohjaaminen kokonaisuudessaan kehittämistoimiin edistäisi parhaiten myös hallituksen tavoitetta tehdä Suomesta hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Toimialat ovat itse omissa tiekartoissaan määritelleet toimia, joilla pystyvät saavuttamaan päästövähennyksiä ja painamaan kasvihuonekaasupäästöt jopa lähelle nollaa. Koska metsä-, metalli- ja kemianteollisuuden aloilla on jo tiedossa tarvittavat toimenpiteet päästöjen vähentämiseen, tulisi tukisumma ohjata kokonaisuudessaan näihin aloja kehittäviin ja kohti hiilineutraaliutta vieviin toimiin. Mitä aikaisemmin ja täysimääräisemmin energiaintensiivinen teollisuus muuttaa tuotantoaan hiilineutraaliksi, sitä paremmat mahdollisuudet on saavuttaa sekä kansallinen että EU-tason päästövähennystavoite ja pysäyttää ilmaston kuumeneminen Pariisin sopimuksen mukaiseen 1,5 asteeseen.

Esityksen perusteluissa todetaan, että biomassa lasketaan tässä yhteydessä hiilettömäksi lähteeksi. Suomen ilmastopaneelin ja Euroopan ympäristöakatemioiden mukaan metsäbiomassan energiakäyttö ei ole hiilineutraalia. Metsäenergian ongelmana on, että metsien ja maaperän hiilivarastot pienenevät verrattuna tilanteeseen, jossa metsäenergiaa ei tuotettaisi. Biomassaa ei tule luokitella hiilettömäksi, ainakaan ilman, että eritellään metsäperäinen ja ei-metsäperäinen (jätevesistä, lietteestä, oljesta, maatalouden sivuvirroista, nurmesta ja lannasta) tehty biomassa toisistaan.

Lisätietoja

Ilmastoasiantuntija (mm. rakentamisen ilmastovaikutukset, ilmasto COP, NECP) Anna Ikonen

Jaa sosiaalisessa mediassa