Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

EU:n päästökaupan kehittäminen

Lausuimme asiasta eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle. Kannatamme päästökauppasektorin tavoitteiden kiristämistä ja ilmaisista päästöoikeuksista luopumista. Biomassan polton nettopäästöt tulisi ottaa huomioon päästökauppasektorilla. Kannatamme meriliikenteen sisällyttämistä päästökauppaan, ja pidämme tieliikenteen ja rakennusten päästökauppajärjestelmää kannatettavana.

Kuva Anne Nygård, CC0

U 60/2021 vp
Suojeluasiantuntija Anna Ikonen
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
MmV 29.10.2021

U 60/2021 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (päästökauppadirektiivin markkinavakausvarantopäätöksen ja meriliikenteen MRV-asetuksen muuttaminen) sekä komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi (markkinavakausvarantopäätöksen muuttaminen)

Suomen luonnonsuojeluliitto kiittää mahdollisuudesta lausua.

Voimassa olevan päästökaupan vahvistaminen ja muutokset markkinavakausvarantoon

Päästökauppasektorin 2030 tavoitteen kohottaminen nykyisestä -43 prosentista -61 prosenttiin on oikeansuuntainen, mutta riittämätön Pariisin sopimuksen mukaisen 1,5 asteen tavoitteen saavuttamiseksi. Päästökauppasektorin tulisi tavoitella -70 prosentin päästövähennyksiä vuoteen 2030 mennessä (verrattuna vuoden 2005 päästöihin).

Päästöoikeuksien ylijäämät tulee poistaa päästökauppajärjestelmästä. Ilmaisia päästöoikeuksia pitää vähentää ja vuoden 2030 jälkeen niistä tulee luopua kokonaan. Päästökauppajärjestelmä on onnistunut vähentämään päästöjä – ylimääräisiä päästöoikeuksia ei saisi enää kertyä. EU:n perussopimuksissa todetaan, että saastumisen kustannukset kuuluvat niiden aiheuttajalle. Kaikkien alojen on lisäksi osallistuttava oikeudenmukaisella osuudellaan ilmastoneutraaliuteen siirtymiseen. Komission ehdotus on näiden periaatteiden vastainen: Vaikka hiilidioksidin hinnoittelu ja sääntely laajenee käytännöllisesti katsoen kaikilla sektoreilla, se vaikuttaa yhä enemmän (pienituloisiin) kotitalouksiin, mutta teollisuus saa edelleen erityiskohtelua ilmaisten päästöoikeuksien luovutuksen kautta, mahdollisesti vuoteen 2035 asti.

Kaikki biomassan nettopäästöt tulee ottaa huomioon. Biomassan päästökertoimen ehdotetaan olevan nolla, jos se täyttää uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin (REDII) kestävyyskriteerit, jota tarkistetaan samanaikaisesti päästökauppadirektiivin kanssa. Jotta vältettäisiin biomassan kestämätön käyttö, on biomassan päästöt otettava huomioon, ja RED:n mukaisten kestävyyskriteerien on oltava mahdollisimman tiukkoja myös luonnon monimuotoisuus huomioon ottaen.

Meriliikenteen päästökauppa

Kannatamme meriliikenteen sisällyttämistä päästökauppaan. Olemme samaa mieltä valtioneuvoston kanssa siitä, että on jatkoneuvotteluissa on syytä tarkastella soveltamisalan laajentamista myös pieniin aluksiin. On tärkeää, että merialalla mahdollisimman moni tekee päästövähennyksiä. Esitys päästökaupan huutokauppatulojen käyttämisestä meriliikenteen päästöjen vähentämiseen on hyvä ja kannatettava.

Uusi tieliikenteen ja rakennusten päästökauppa

Kannatamme tieliikenteen ja rakennusten päästökauppajärjestelmää.

Huutokauppatulot

Suhtaudumme kriittisesti esitykseen, jossa hiilitulleista saadut tulot ohjataan määrittelemättömästi EU:n budjettiin. Mielestämme ilmastopolitiikan toimeenpanon kautta kerättyjä päästökaupan että hiilirajamekanismin tuloja tulee ohjata takaisin ilmastotoimien rahoittamiseen niin Euroopassa kuin muualla maailmassa. Olisi tärkeätä, että hiilidioksidin hinnoittelusta saaduista tuloista korvamerkittäisiin viisikymmentä prosenttia ilmastotoimiin Euroopan unionissa ja viisikymmentä prosenttia osoitettaisiin kehittyvien maiden ilmastorahoitukseen.

Lisätietoja

Suojeluasiantuntija Anna Ikonen

  • +358444914269
  • anna.ikonen(a)sll.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa