Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Lausunto merenkulun ym­pä­ris­tön­suo­je­lu­lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Vedet eivät ole kaatopaikkoja. Luonnonsuojeluliitto kannattaa merenkulun jäteasioiden kehittämistä. Liitto esitti asiaa koskevaan lakiesitykseen vielä monia tehostuksia.

17.12.2020

Asia: VN/7823/2019

Lausunto merenkulun ympäristönsuojelulain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Yleiset huomiot alusjätedirektiivin täytäntöönpanoon liittyvistä ehdotuksista

Suomen luonnonsuojeluliiton mielestä yleisesti ottaen esitys on hyvä ja kannatettava. Monet vetemme ovat kaukana hyvästä tilasta. Vedet eivät saa olla kaatopaikkoja.

On tärkeää varmistaa toimeepanon voimavarat. Kuntien ja ELY-keskusten resurssit tulee turvata riittävillä maksuilla ja niiden korvamerkinnällä.

Myös esimerkiksi huvivenesatamien vastaanottolaitteiden tukeminen esim. EU-rahastoista tulee varmistaa. Myös kalastajien ylössaaman jätteen asianmukaisesta käsittelystä tulisi palkita tuilla eikä rangaista maksuilla. Kalastajien saaman jätteen tiedonkeruu tulisi järjestää samalla saalistieton keruun yhteydessä. On varmistettava, että vapaa-ajankalastajat eivät joudu maksamaan ammattikalastajien satamien jätehuollosta kalastusvälineiden tuottajavastuunkaan kautta.

Tietojärjestelmien yhdentäminen on tärkeää toiminnan tehostamiseksi. Nyt näyttää siltä, että kaikilla avaintoimijoilla ei ole tietoa kaikista maamme satamista. Yhtenäinen satamarekisteri on tarpeen. Tulee pohtia, olisiko kustannutehokkainta toiminnanharjoittajien itsensä tallettaa tietonsa SafeSeaNet-järjestelmään.

Laiminlyöntimaksua on tarpeen soveltaa myös puuttuvaan tai puutteelliseen jätehuoltosuunnitelmaan.

Lakiin tulisi sisällyttää aluksille selvilläolovelvollisuus lastin mahdollisesta haitallisuudesta meriympäristölle myös sellaisessa tapauksessa, jossa lasti tai sen sen sisältämiä aineita pääsee mereen. Selvilläolovelvollisuuden tulisi kattaa sellainen tieto lastin sisällöstä ja vaaraominaisuuksista, joita pelastusviranomaiset ja vastaavat tarvitsevat mahdollisten pelastus- ja vahingontorjuntatoimenpiteitä suorittaessaan. Esimerkkeinä tilanteista voisivat olla kemikaalitankkerien mahdolliset päästöt tai konteissa kuljetettavien nestemäisten tai kiinteiden kemikaalien joutumisesta mereen siten, että ne voivat aiheuttaa meren pilaantumista.

 

Jätteiden vastaanottojärjestelyt satamissa (MYSL 9 luvun 1-4 §)

On tärkeää, että satamille – pienvenesatamat mukaanlukien – säädettäisiin velvollisuus ottaa erillisinä jätejakeina vastaan aluksissa mahdollisesti erilliskerätyt yhdyskuntajätettä vastaavan jätteen komponentit, kuten lasi-, metalli- ja kartonkijätteet.

Ympäristötietoisuuden lisääntyessä matkustaja- ja risteilyalukset sekä pienveneet saattavat lajitella sekajätteensä normaan jätelainsäädännön mukaisesti ja satamissa tulisi olla mahdollisuus pitää lajitellut jätteet erillään jätelainsäädännön mukaisesti. Pienvenesatamissa mahdollisen siirtymäajan tulisi olla hyvin lyhyt.

 

Satamien jätehuoltosuunnitelmat, niiden hyväksyminen ja niistä kuuleminen (9 luvun 5-7 §)

Kuntarajojen yli katsova ELY-keskus voi olla parempi taho kuin kunta pohtimaan jäte- ja imutyhjennyspisteiden verkostoa.

Jättöpakko, jätteiden ennakkoilmoitukset ja maksut sekä niitä koskevat vapautukset (10 luvun 1, 2, 4 ja 5 §)

Öljyn päästökielto ja öljypäästömaksu

Öljypäästömaksu on jo vakiintunutta oikeutta ja tulee pitää mukana.

Rikkipäästömaksu (7 b luku)

Rikkipäästömaksu on paikallaan, kuten on opittu öljypäästömaksusta, joten nämä pykälät menettelyineen voisi jopa yhdistää. Viivästyskorot olisivat paikallaan. Viranomaisen tiedonsaantioikeuden tulee olla riittävän laaja. On varmistettava, että maksut eivät pääse vanhenemaan.

 

Painolastivesisääntelyn soveltuminen jäänmurtajiin

Luonnonsuojeluliiton mielestä jäänmurtajia ei tule lähtökohtaisesti vapauttaa painovesilastivesisääntelystä. Vieraslajien torjunta painolastivesissä on erityisen tärkeää, jos jäänmurtajat tekevät matkoja Suomen vesien ulkopuolelle.

Lausunnon valmistelivat liittohallituksen jäsen Pertti Sundqvist ja suojelupäällikkö Tapani Veistola.

Suomen luonnonsuojeluliitto

Toimeksi saaneena

Tapani Veistola

suojelupäällikkö

Lisätietoja

Ympäristöpäällikkö, va. toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa