Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­lii­ton kommentit LSL-uudistuksen lakipakettiin 1

Luonnonsuojelulain uudistuksen alkupykälät olivat ensimmäistä kertaa näytillä. Tässä ensimmäisiä kommentteja.

Mia Niemelä / Luonnonsuojeluliitto

Viitaten LSL1-kokoukseen 11.11.2020

Luonnonsuojeluliiton kommentit LSL-uudistuksen lakipakettiin 1

2 LUKU

Luonnonsuojelun valtion viranomaiset

Ympäristöministeriön tehtäviin, 1. pykälä 1. momentti 1 virkkeen loppuun: …mukaan lukien luontotiedon, harrastuksen ja valistuksen edistäminen.

1. pykälä 2. momentti, ELY-keskuksen tehtäviin lisäys loppuun: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tukee kunnan luonnonsuojeluviranomaisen toimintaa toimialaansa kuuluvissa asioissa. [Toissijaisesti kunnan tehtävien loppuun.]

1 pykälä 3. momentti: Metsähallitus vastaa valtion luonnonsuojelualueiden….

Kunta

kestävä käyttö on tässä vähän epäselvä ja edistämistä voisi korostaa, ehkä parasta olisi muotoilu:

Kunta edistää luonnon monimuotoisuutta ja maisemansuojelua alueellaan. (Ja kestävän käytön pohdinta perusteluihin.)

tähän ELY-keskuksen tukirooli ellei ELY-keskuksen rooliin

3 LUKU

Kansallinen luonnon monimuotoisuusstrategia

Alueellinen ELY-keskus voi laatia -> laatii

Seurantavelvoite

uhanalaiset luontotyypit mukaan lajien rinnalle

4 LUKU

Hyvä että tuki kattaa myös maisemansuojelun – sen voisi lisätä myös avustuksiin. (Maisemansuojelupykälät tulevat muuten myöhemmin käsittelyyn.)

5 LUKU Natura 2000

Heikentämiskielto

Tuemme WWF:n esitystä, joka toteuttaisi KHO:n ahmapäätöksen heikentämiskiellosta: ”Natura 2000 -verkostoon kuuluvalla alueella ei saa pyydystää, tappaa tai hätyyttää suojelun perusteena olevan uhanalaisen lajin yksilöitä.”

Toimenpiteestä vastaavan ilmoitusvelvollisuus

Ilmoituksen käsittelyaikaa on syytä pidentää vähintään 45 päivään, kuten ELY esitti.

Toimenpiteen kieltäminen tai rajoittaminen

Lisäys loppuun: Ilmoitukset ja päätökset julkaistaan ELY-keskuksen verkkosivulla [ja ympäristöjärjestöille muutoksenhakuoikeus, kun sen pykälän aika tulee]

6 LUKU LUONNONSUOJELUALUEET

Luonnonsuojelualueet

+ Luonnonmuistomerkkipykälä [nykyinen 26 §] puuttuu ja se tulisi palauttaa [maisemaluku OK]

Perustamisedellytykset

– ” … , arvokas, ennallistamiskelpoinen tai sijainniltaan ekologisessa verkostossa niin tärkeä, että…”

Kansallispuisto

– vähimmäisala voisi olla 1000 ha kuten nytkin; eipä niitä enää paljon tule

Yksityinen luonnonsuojelualue

– 2-momentissa Natura 2000 -verkoston lisääminen valtakunnallisten ohjelmien rinnalle on tarpeen

Kaikki suojelualueluokat: metsästys ja kalastus

– metsästys- ja kalastusoikeuksia ei voi laajentaa

– varsinkin uhanalaisten eläinten on oltava turvassa

– kansallispuistossa ja etelässä ihmisten turvallisuudestakin on kyse

Luvanvaraiset poikkeukset kansallispuistojen ja luonnonpuistojen rauhoitussäännöistä

Metsähallituksen lupa -> harkittavaksi: ELY-keskuksen lupa?

– ELY:llä on selvempi viranomaisvastuu

1) pyydystää tai tappaa muita kuin uhanalaisia eläimiä …

POIS: 6) tehdä geologisia tutkimuksia [tai vähintään ainakin: ja etsiä malmeja ]


Muun valtion luonnonsuojelualueen rauhoitussäännökset

– metsästystä ei voi laajentaa, vähintään uhanalaiset turvaan

Hoito- ja käyttösuunnitelmat

– Vahvistusmenettely olisi syytä säilyttää.

Luonnonsuojelualueen heikentämisen hyvittäminen

– Tämä ekologisen kompensaation pykälä tärkeä

Yhteistyöterveisin

Tapani Veistola, suojelupäällikkö, p. 0400 615 530, tapani.veistola a sll.fi

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa