Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­lii­ton lausunto hallituksen esityksestä luon­non­suo­je­lua­luei­den verovapaudesta

9.11.2020

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaostolle

 

Viitaten lausuntopyyntöönne HE 169/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain 3 §:n muuttamisesta

 

 

Luonnonsuojeluliiton lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain 3 §:n muuttamisesta

 

Suomen luonnonsuojeluliitto kiittää lausuntopyynnöstä. Esitetyt muutokset luonnonsuojelualueiden kiinteistöverosta vapauttamiseen ovat tarpeellisia. Verovapauden tulisi kuitenkin koskea kaikkia luonnonsuojelualueita sekä niillä sijaitsevia rakennuksia ja rakennuspaikkoja. 

 

Luonnonsuojelualueet 

 

Luonnonsuojelualueiden verovapaus kiinteistöverosta on ollut vanha käytäntö. Siitä on viime vuosina eräissä verotuspäätöksissä poikettu esimerkiksi Lounais-Suomessa. Lainmuutos on tarpeen tilanteen selkeyttämiseksi.

 

Suomen luonnonsuojeluliitto katsoo, että luonnonsuojelualueeseen kohdistuva kiinteistöverotus heikentää kannusteita erityisesti yksityisten suojelualueiden perustamiseen.  On kohtuutonta, että maapohjaa verotetaan, vaikka suojelupäätöksestä aiheutuu maanomistajalle erilaisia rajoituksia. Niiden johdosta omistaja ei voi hyödyntää aluetta täysimääräisesti  taloudellisesti esimerkiksi maa- tai metsätalouteen tai rakentamiseen. 

 

Suojelualueiden taloudellinen arvo omistajalleen on tämän vuoksi lähtökohtaisesti verrattain pieni. Myös kuntien verotulot yksityisistä luonnonsuojelualueista ovat hyvin vähäiset. 

 

Yksityisten suojelualueiden perustamista on tarkoituksenmukaista kannustaa vapauttamalla luonnonsuojelulain 24 §:n nojalla perustetut suojelualueet kiinteistöverosta. 

Suomen luonnonsuojeluliitto katsoo, että kiinteistöveron poistaminen luonnonsuojelualueilta edistää osaltaan Suomen luonnon monimuotoisuuden kadon pysäyttämisen tavoitteita ja kannustaa maanomistajia luonnonsuojelualueiden perustamiseen. Verovapaus tukee muun muassa METSO-ohjelmaa. 

 

Luonnonsuojelualueet muilla kuin yksityismailla

 

Verovapauden tulee koskea tasapuolisesti myös muita luonnonsuojelulain suojelualueita kuin 24 §:n yksityisiä luonnonsuojelualueita. Myös valtio on saanut luonnonsuojelualueistaan rakennusten ja rakennuspaikkojen osalta viime vuosina kiintestöverolippuja, mikä ei ole perusteltua.   

 

Luonnonsuojelualueiden rakennukset ja rakennuspaikat

 

Kansallispuistojen opastuskeskukset ovat esimerkkejä valtion omistamista rakennuksista,

jotka voivat sijaita luonnonsuojelualueella. Nämä rakennukset tontteineen ovat omistajalleen veronalaisia, arvostamislain yleisten säännösten mukaan arvostettavia kohteita, ja kiinteistöveron suuruus niille määräytyy rakennuksen sijaintikunnan päättämien veroprosenttien mukaisesti. 


Suojelualueiden rakennusten ja rakennuspaikkojen kiinteistöverollisuus aiheuttaa ongelmia kohteiden suojelulle ekologisina kokonaisuuksina. Esimerkiksi perikunnilla voi olla suojelualueiksi sopivia kohteita, joilla on rakennuksia. Vero voi painostaa perikuntaa myymään alueen muihin tarkoituksiin, jolloin suojeluarvoja menetettäisiin. 

Näistä syistä Luonnonsuojeluliitto esittää myös luonnonsuojelualueilla sijaitsevien rakennusten ja rakennuspaikkojen verovapautta. 

 

Yhteenveto luonnonsuojelualueista

 

Luonnonsuojeluliitto esittää, että kohdan muuttamista muotoon: 

 

“4) luonnonsuojelulain (1096/1996) nojalla suojellusta alueesta”

 

Merituulivoima

 

Kannatamme myös hallitusohjelman mukaista toimenpidettä alentaa merituulivoimaloiden kiinteistöverotusta. Se edistää uusiutuvan energian kehittämistä. 

 

Lisätietoja

  • ympäristöjuristi Matti Kattainen, p. 044 7785 013, matti.kattainen a sll.fi
  • va. suojelupäällikkö Tapani Veistola, p. 0400 615 530, tapani.veistola a sll.fi

 

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

 

Harri Hölttä Päivi Lundvall

puheenjohtaja toiminnanjohtaja

 

 

 

Lisätietoja

Ympäristöjuristi Matti Kattainen

Jaa sosiaalisessa mediassa