Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Kommentit EU:n kalastuksen valvonta-asetusta koskevaan U-jatkokirjeen luonnokseen

Valvontaa tarvitaan EU:n kalastuspolitiikankin toimeenpanon tukena. Suomi ei ole perinteisesti innostunut kaikista uusista keinoista, koska meillä laiton kalastus on tiettävästi pientä. Silti toimia tulee tehostaa muiden maiden saamiseksi meidän tasollemme.

Kuva: Eve Van Soens, European Union 2019, EP-086075A

13.3.2020

EU-17 -kalastusjaostolle

Viitaten jaoston kirjalliseen menettelyyn 6. – 13.3.2020 Dnro MMM2020-00134

Kommentit EU:n kalastuksen valvonta-asetusta koskevaan U-jatkokirjeen luonnokseen

Kiitos kommenttimahdollisuudesta.

Laitonta kalastusta ei ole pidetty Suomen ongelmana. Monien muiden EU-maiden takia valvonnan tehostaminen on kuitenkin ehdottomasti tarpeen.

Huomattakoon, että valvonnan parannusesitykset eivät aiheuttaisi meillä isoja muutoksia tai hallinnollista taakkaa. Ensinnäkin Suomessa ammattikalastajien määrä on varsin pieni. Toiseksi meillä yleisesti ottaen suhtaudutaan kaikkeen uuteen tekniikkaan myönteisesti ja osataan käyttää sitä kansainvälisesti verrattain hyvin.

Näistä syistä kaikkia esityksiä valvonta-asetuksen kehittämisestä ei pitäisi torjua pelkistä kansallisista syistä. Tällainen kapeakatseisuus on ”very Finnish problem”, jollaisesta on globalisaation aikakaudella korkea aika päästä eroon. Valvonnan kehittämisen vastustamisessa menisi lapsi pesuveden mukana. Pienellä kotimaisella lisävaivalla voidaan saada muiden maiden kalastuksen kestävyyttä meidän tasollemme. Näin voitaisiin parantaa kalastuksen kestävyyttä koko EU:n laajuisesti merkittävästi.

Itämeri-poikkeus kalastuspäiväkirjan ja purkamisilmoituksen erojen 10 %:n säännöstä

Silakan ja kilohailin saaliiden virheet pelagisen kalastuksen saalisilmoituksissa ovat tulleet esiin viimeaikaisissa selvityksissä. Näiden lajien saaliin suhteita ei toki ole helppo määrittää, ei varsinkaan jos ne nostetaan troolarissa suoraan tankkiin. Vaikka asiaa ei ole helppo korjata, mahdollisimman tarkat tiedot ovat tärkeitä myös kiintiöiden asettamisen ja seurannan takia. Tämän tulee olla Suomenkin tavoite.

Seurantalaitteet

VMS (Vessel Monitoring System) -seurantalaitteiden käyttö pienissäkin aluksissa edistäisi myös kalastajien turvallisuutta. Ilmeisesti lähes 90 % EU:n pienimuotoisesta ammattikalastajista toimii ilman tällaisia laitteita. Pieni laite voisi olla suuri lisä kalastuksen turvallisuudelle ja valvonnalle varsinkin niissä maissa, joissa on eniten vaaraa väärinkäytöksistä.

Isoilla aluksilla REM (Remote Electronic Monitoring) -etävalvonta on varsin helppo toteuttaa. Se ei koskisi meillä suurta määrää aluksia. Sen käyttöönottoa voisi puolestamme tukea EMKR:sta.

Kun yleinen käsitys on, että meillä ei ole paljoa kalastukseen liittyviä rikkomuksia, valvontalaitteita ei kannata vastustaakaan. Ne kannattaisi ottaa positiivisesti vastaan keinona osoittaa kalastuksen kestävyyttä sen mahdollisille epäilijöille.

Sähköinen kalastuspäiväkirja

Sähköisen kalastuspäiväkirjan täyttäminen paperisen sijasta on järkevää digitalisaatiota. Sellaista tulee käyttää pienilläkin aluksilla.

Merellä sähköisenkään päiväkirjan täyttö ei kuitenkaan ole aina helppoa eikä turvallistakaan. Pienet kalastusalueet voisivat aivan hyvin täyttää sähköisen kalastuspäiväkirjan satamassa ennen kotiinlähtöä. Kahden vuoden siirtymäaika saalisraportointiin on kuitenkin tarpettoman pitkä.

Vapaa-ajan kalastus

Yleisesti ottaen vapaa-ajankalastus tulee saada EU:n yhteisen kalastuspolitiikan piiriin sekä velvoitteineen että etuineen (EMKR jne.). Saalismäärien ilmoittaminen tukee kotimaisia kalojen hoitosuunnitelmia, kuten lohi- ja meritaimenstrategiaa sekä muutakin kalastuksen seurantaa ja kehittämistä. Tärkeää olisi kerätä tiedot vähintään uhanalaisista, hoitosuunnitelmien ja EU-kiintiöiden lajeista (silakkaa ja kilohailia lukuun ottamatta).

Vapaa-ajankalastajien saaliseurannan pitäisi olla henkilökohtaista, ei venekohtaista. Saalisilmoitus pitäisi tehdä ennen poistumista satamasta. Veneessä se voi olla joskus kohtuuttoman vaikeaa ja vaarallistakin.

Sitä vastoin kaikkien virkistyskalastajien veneiden rekisteröinti olisi liioittelua – kyse on yhdestä maamme suosituimmasta harrastuksesta. Kalastusoppaiden veneiden rekisteröinti varmasti riittäisi.

Lopuksi

Hyvä kalastuksen valvonta on pitää ymmärtää kilpailueduksi Suomen ja EU:n kalastukselle. Valvonnan kautta kannattaa kehittää myös kalan jäljitettävyyttä koko kauppaketjussa. Myös valvonnan läpinäkyvyyttä ja tietojen julkisuutta pitää lisätä. Myös rikkomusten vähimmäissanktioita pitäisi kehittää, jotta eri maiden kalastajia käsiteltäisiin yhdenvertaisesti.

Lisätietoja: erityisasiantuntija Tapani Veistola, puh. 0400 615 530, tapani.veistola (a) sll.fi


SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

EU17-jaoston jäsenenä toimeksi saaneena

Tapani Veistola

erityisiantuntija

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa