Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­lii­ton kommentit ydinlaitosten elinkaaren sääntelyn kehittämisestä

Ydinenergialakia päivitetään. Tässä kärkemme työryhmän kuulemiseen: yvaan hankkeen koko elinkaari, vesiasioiden merkityksen nousu, valvontatietojen tiedotus, miniydinvoimaloihin ei riitä tyyppihyväksyntä, kaikkeen kunnan suostumus, vireillepanot ja muutoksenhaun aukot.

Kuva: Greenpeace (CC BY 2.0)

6.2.2020

TEM / Ydinlaitosten elinkaaren sääntelyn kehittämistä koskeva työryhmä (REILA)

Viitaten kuulemiseenne 6.2.2020

Luonnonsuojeluliiton kommentit ydinlaitosten elinkaaren sääntelyn kehittämisestä

Suomen luonnonsuojeluliitto kiittää kommenttimahdollisuudesta ja toteaa asiasta seuraavaa.

Hyvä, että ydinalan lakeja parannetaan

– niiden tulisi olla yksiselitteiset ja selkeät

– nyt laki on sisäisten viittausten viidakko

Ydinasioissa nousee säteilyn rinnalle kemiallinen myrkyllisyys

– ydinjätteen loppusijoituksen aikataulut (uraani ja sen tytäraineet)

– kaivoksien jätevuoret (vesiliukoisuus!)

– EU-tuomioistuimen Weser-päätös

1. Ydinlaitosten elinkaaren sääntely (suunnittelu, rakentaminen, käyttö, käytöstä poistaminen ja loppusijoitus), lupajärjestelmän ja -menettelyiden sääntely sekä valvonnan sääntely – toimivuus ja kehittämistarpeet?

YVA, lupa ja hankkeen koko elinkaari

– vaarana hankkeiden osittaminen, jolloin kokonaisuus hämärtyy

– laki ei tunne ”uraanin talteenottoa”

– jätteen loppusijoitusta tulee käsitellä riittävästi myös laitoksen luvassa

– matala- ja keskiaktiivisen jätteen hautaaminen maahan: valvonta puoliintumisajan mukaan

Tyyppihyväksyntä ei riitä miniydinvoimaloihin

– ydinvoimakin on keskeisesti sijoituspaikkakysymys

– MRL:ssä korostuu elinympäristön terveellisyys ja turvallisuus

– sosiaaliset vaikutukset

– yva ja yleisakaavan tarkastelu tarpeen

Valvontatiedot nykyistä paremmin verkkoon.

2. Osallistaminen, kuuleminen sekä vaikuttamismahdollisuuksien varaaminen paikallisesti, alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti- lainsäädännön toimivuus ja kehittämistarpeet?

Selvintä olisi säätää, että kaikkiin lain soveltamisalaan kuuluviin laitoksiin tarvitaan myös kunnan suostumus.

Muun muassa ympäristöjärjestöille tulisi antaa vireillepano-oikeus ongelmatapauksissa (vertaa esim. YSL 186 §).

Muutoksenhakuoikeus on liian kapea (PL 20 §)

– valitusoikeus muistakin päätöksistä kuin rakennusluvasta

– tulee varmistaa, että valitusoikeus on myös kunnalla, valtion valvontaviranomaisella, kunnan ympäristöviranomaisella, saamelaiskäräjillä ja kolttien kyläkokouksella (YSL 191 §)

– asianosaisiksi tulisi määritellä kaikki vaikutusalueen ja turvallisuusvyöhykkeen sisällä asuvat

Lisätietoja

– erityisasiantuntija Tapani Veistola, puh. 0400 615 530, tapani.veistola(a)sll.fi

Tämän lausunnon valmisteluun osallistuivat myös liittohallituksen jäsen Pertti Sundqvist ja FT Jari Natunen.

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

Toimeksi saaneena

Tapani Veistola

erityisasiantuntija

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa