Rahankeräyslupa RA/2022/199
  • Rahankeräysluvan saaja: Suomen luonnonsuojeluliitto ry, ruotsiksi Finlands naturskyddsförbund rf (0116956-1)
  • Rahankeräysluvan myöntänyt viranomainen: Poliisihallitus
  • Luvan numero: RA/2022/199
  • Luvan myöntämisajankohta: 11.02.2022
  • Lupa on toistaiseksi voimassa koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta
  • Kerättävien varojen käyttötarkoitus:

    Suomen luonnonsuojeluliiton keskeisiä ympäristötavoitteita ovat luontokadon ja ilmastokriisin pysäyttäminen, vesien hyvä tila ja kohtuutalous. Kerätyt varat käytetään liiton suojelutavoitteita tukevaan vaikuttamis- ja viestintätyöhön sekä luonnonhoitohankkeisiin. Viestinnällä vaikutetaan mielipiteisiin ja paketoidaan tietoa ymmärrettävään muotoon sekä kansalaisille että päättäjille. Luontokadon pysäyttämiseksi tehdään työtä uhanalaisten lajien ja luontotyyppien hyväksi. Liitto vauhdittaa uhanalaisille saimaannorpalle vaarallisten verkkojen korvaamista turvallisemmilla kalanpyydyksillä, kartoittaa liito-oravalle tärkeitä metsiä, tekee suojelualoitteita, ennallistaa soita ja torjuu perinneluontotyypeille haitallisia vieraskasveja. Lisäksi varoja käytetään kaivosten haittojen ehkäisemistyöhön, ilmastokriisin torjuntaan ja kohtuutalouteen vaikuttamiseen valistustoiminnalla, viestinnällä ja tilaisuuksilla. Varoilla pyritään myös edistämään vesien hyvää tilaa vaikuttamalla politiikkoihin vaelluskalojen kulkureittien avaamiseksi ja ympäristövirtaamien edistämiseksi.