“Invasive främmande arter är en av de främsta orsaken till förlust av biologisk mångfald”

Vilka är de främmande arterna, och hur skiljer de sig från invaderande arter?

Med främmande arter avses växt- och djurarter som med människans medverkan sprider sig från ett område till ett annat trots spridningsbarriärer, såsom berg eller hav, som arten inte skulle kunna korsa på egen hand. Spridningen sker antingen avsiktligt, till exempel via internationell handel med djur eller grödor eller prydnadsväxter, eller av misstag, till exempel som smuggelgods vid transport av varor. De flesta främmande arter som introduceras till det nya området förstörs snabbt på grund av ogynnsamma klimat- eller miljöförhållanden eller genom att förlora konkurrensen mot de ursprungliga arterna i området. Till skillnad från främmande arter sprider sig invasiva främmande arter till nya områden ”på egen hand”, dvs. genom att utvidga sitt förekomstområde.

En liten del av de främmande arterna klassificeras som invasiva främmande arter, som frodas genom effektiv reproduktion och spridning, vilket orsakar betydande skada på inhemska arter och habitat, människors hälsa eller ekonomin.

Skada orsakad av främmande arter

Skada orsakad av invasiva främmande arter definieras i följande kategorier:

  • Ekologisk (skada på områdets inhemska arter och habitat)
  • Hälsorelaterad (sjukdomar, parasiter och allergiserande arter)
  • Ekonomisk (bl.a. skördeförluster, markavskrivningar, kartläggnings- och bekämpningskostnader)
  • Social (t.ex. hot mot användningen av och trivseln i rekreationsområden)

En enda invasiv främmande art kan orsaka skador inom flera kategorier; jättelokorna orsakar till exempel ekologisk skada genom att ockupera andra växtarters habitat, ekonomisk skada genom att minska värdet på fastigheter eller i form av bekämpningskostnader och direkt hälsoskada på grund av hudsymptom (bilden till höger) orsakade av växtsaften.

Hur sprids de främmande arterna till Finland?

I det nya området hamnar arten vanligtvis i naturen från trädgårdar och åkrar, pälsfarmer eller fiskodlingar. Främmande arter sprider sig också som ett resultat av mänsklig aktivitet när vi fraktar vårt trädgårdsavfall till olovliga soptippar i vår närmiljö, när vi flyttar skadliga växters fröbanker i jordlass eller när vi överger ett sällskapsdjur i naturen. Marina arter som följer med lastfartygens ballastvatten kan föröka sig och spridas till våra kuster eller längs floderna till inlandsvattnen.

I det skandinaviska området utgör yrkes- och köksträdgårdar samt jordbruk viktiga kanaler för spridningen av invasiva främmande arter till naturen. *

Hur främmande arterna sprids i Finland?

I det nya området hamnar arten vanligtvis i naturen från trädgårdar och åkrar, pälsfarmer eller fiskodlingar. Främmande arter sprider sig också som ett resultat av mänsklig aktivitet när vi fraktar vårt trädgårdsavfall till olovliga soptippar i vår närmiljö, när vi flyttar skadliga växters fröbanker i jordlass eller när vi överger ett sällskapsdjur i naturen. Marina arter som följer med lastfartygens ballastvatten kan föröka sig och spridas till våra kuster eller längs floderna till inlandsvattnen.

I det skandinaviska området utgör yrkes- och köksträdgårdar samt jordbruk viktiga kanaler för spridningen av invasiva främmande arter till naturen. *

*Nordiska ministerråd (2015).

EU:s och Finlands lagar of förordningar om främmande arter sätter begränsningar för och ålägger skyldigheter på markägare och andra aktörer som hanterar främmande arter.

EU: s förordning om främmande arter trädde i kraft den 1 januari 2015. Invasiva främmande arter inkluderade i EU: s lista över främmande arter får inte från länder utanför EU eller från ett annat EU-land, importeras, innehas, transporteras, födas upp, säljas, marknadsföras eller överlåtas. Det är förbjudet att släppa ut invasiva EU-arter i miljön. Det finns för närvarande 66 arter i förteckningen.

Den finländska nationella lagen om främmande arter och statsrådets förordning om den nationella förteckningen över främmande arter trädde i kraft den 1 januari 2016. Främmande arter som omfattas av Finlands lagstiftning omfattas av samma begränsningar som EU-arterna. Under sommaren 2019 kompletterades den nationella förteckningen över invasiva arter med 9 nya arter, och omfattar nu totalt 30 arter eller artgrupper.

I Finland övervakas lagstiftningen om främmande arter och dess tolkning beslutas av Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen). NTM-centralen kan som sista utväg med hot om böter förbjuda fortsatt avel eller handel med främmande arter eller beordra ägaren till fastigheten att förstöra förekomsten av en främmande art på fastigheten eller dess utsläpp i miljön.

Vad kan jag göra för att förhindra spridningen av invasiva arter?

TUMREGELN ÄR: OBSERVERA – RAPPORTERA – BEKÄMPA!

Jag observerade en på EU: s eller den nationella förteckningen förekommande art, vad gör jag?

  • Rapportera ditt fynd med hjälp av [VieKas LIFE]-projektets mobilformulär.
  • Rapportera ditt fynd till den lokala NTM-centralen (e-postlänk).
  • Rapportera ditt fynd med hjälp av anmälningsformuläret i portalen för främmande arter.
  • Bekämpningen av främmande arter är inte en medborgerlig rättighet, så åtgärder kräver markägarens tillstånd