Luonnonsuojeluliiton tavoitteena on tehdä suomalaisesta maataloudesta aidosti vihreää. Maatalousympäristöjen uhanalaiset perinnemaisemat tarvitsevat hoitoa, ja vieraslajien leviäminen voidaan estää ajoissa.

“Tavoitteemme on kitkeä haitallinen vieraslaji keltamajavankaali kokonaan Suomesta ja näyttää muulle maailmalle esimerkkiä onnistuneesta torjunnasta.”

Markus Seppälä , Asiantuntija, VieKas LIFE -hanke

Kuva: Andrew Coombes (CC BY-ND 2.0)

Haitalliset vieraslajit kuriin

Luonnonsuojeluliiton vetämässä Viekas LIFE -hankkeessa koulutus ja viestintätoimet vähentävät haitallisten vieraslajien tahatonta levittämistä puutarhoista ja puistoista. Ennalta ehkäisy on edullisinta toimintaa. Perehtyneet kansalaiset ja vapaaehtoiset kansalaistieteilijät aktivoituvat kartoittamaan ja kitkemään vieraslajeja yksin tai ryhmissä. Tavoitteena on, että Viekas LIFE -hankkeen aikana hävitetään vähintään 50 jättipalsamin kasvustoa, jättiputkia Varsinais-Suomen alueella sekä Suomen kaikki tunnetut keltamajavakaalin esiintymät.

Perinnemaisemien lajit tarvitsevat hoitoa

Maatalousympäristö on ensisijainen elinympäristö merkittävälle osalle Suomen uhanalaisista lajeista. Lähes neljäsosa uhanalaisista lajeista vaatii elinympäristökseen niityn, laitumen tai jonkin muun ihmisen muuttaman ympäristön. Lajien ja luontotyyppien uhanalaistumisen pysäyttämiseksi hoidon piiriin olisi saatava yhteensä vähintään 60 000 ha perinnebiotooppeja eli kaksinkertainen määrä verrattuna vuoteen 2017. Kestävä maatlaous edistää luonnon monimuotoisuutta tarjoamalla sopivan elinympäristön mm. monille kasveille, hyönteisille ja linnuille. Lisäksi se ylläpitää kauniin kulttuurimaiseman.

Maatalous kestäväksi

Peltojen ympärivuotinen kasvipeitteisyys, suojavyöhykkeet, kiertotalous ja monipuolinen viljelykierto. Tässä keinoja kestävämpään maatalouteen. Visiona on, että kestävä maatalous tuottaa ravitsevia ja terveellisiä elintarvikkeita ja niiden raaka-aineita. Se huolehtii tuotantoeläinten hyvinvoinnista, maaperän kasvukunnosta sekä vesistöjen hyvästä tilasta. Maatalous hillitsee ilmastonmuutosta sitomalla hiiltä maaperään ja tuottamalla uusiutuvaa energiaa. Maataloustuet ohjaavat ja kannustavat toimimaan näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Soita ja muita elinympäristöjä ennallistettava

Suomi on kansallisesti  kuin kansainvälisestikin sitoutunut ennallistamaan 15 % heikentyneistä elinympäristöistä. Tämän mukaisesti Suomen noin viidestä miljoonasta ojitetusta suohehtaarista tulisi siis ennallistaa yli 700 000 hehtaaria. Alkuperäinen tavoitevuosi oli 2020, mutta uudeksi tavoitteeksi tulee Luonnonsuojeluliiton mielestä ottaa vuosi 2030. Lisäksi tulee ennallistaa talousmetsiä ja virtavesiä ja kunnostaa lintuvesiä ja kosteikkoja. Ennallistamiseen varataan riittävä rahoitus.

Raportti Kestävää ruokaa koko Pohjolaan

”Future Nordic Diets” -raportti osoittaa, että tulevaisuudessa jopa 37 miljoonaa pohjoismaalaista voidaan ruokkia suurimmaksi osaksi alueellisesti tuotetuilla luonnonmukaisilla elintarvikkeilla. Samalla ruokamme ekologinen jalanjälki vähenisi huomattavasti.

Lue tiedote

Luon­non­ti­lai­nen metsä ei hoitoa tarvitse

Vaikka Suomessa puhutaan paljon metsänhoidosta, ei luonnonmukaista metsää tarvitse hoitaa. Talousmetsää taas voi hoitaa ilman avohakkuitakin.

Lue lisää Luonnonsuojeluliiton metsätavoitteista

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Näin autamme luontoa

Luonto ei tarvitse hoitoa, mutta ihmisen aiheuttamien muutosten takia elinympäristöt tarvitsevat apuamme. Luonnonsuojeluliiton vapaaehtoiset kitkevät vieraslajeja, hoitavat perinnemaisemia sekä ennallistavat soita ja puroja.

Tutustu toimintaamme

Näin voit auttaa luontoa

Lähiluonnon auttaminen ja lintujen ja pörriäisten tarkkailu on rentouttavaa ja terapeuttista. Talkoissa taas saa kunnon kohoamaan ja tapaa muita luonnonystäviä. Luonnon auttaminen tekee hyvää jokaiselle – tule mukaan!

Katso mitä sinä voit tehdä