Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Tiilikkajärven kansallispuiston laajentamisesta

Luonnonsuojeluliitto kannattaa lämpimästi esitystä kansallispuiston laajentamisesta ympäröiville arvokkaille erilaisten luonnonsuojeluohjelmien kohteille ja uusina suojeltaville alueille.

Kuva: CC0

Kirjallinen asiantuntijalausunto eduskunnan ympäristövaliokunnalle

Asia: HE 308/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Tiilikkajärven kansallispuiston laajentamisesta

Suomen luonnonsuojeluliiton näkökulmasta Tiilikkajärven kansallispuiston laajennushanke on hyvin suunniteltu ja se tukee niin luonnon monimuotoisuuden suojelua, luonnon virkistyskäyttöä, luontomatkailua kuin paikallistaloutta. Aloite laajennuksesta on syntynyt paikallistasolta ja hanke on mielestämme yhteiskunnan kokonaisedun kannalta perusteltua valtion maaomaisuuden käyttöä. Kannatamme sitä lämpimästi.

Tiilikkajärven kansallispuistoon rajautuen ja sen ympäristössä on jo pitempään sijainnut erilaisia luonnonsuojeluohjelmien kohteita, kuten soidensuojeluohjelmaan, vanhojen metsien suojeluohjelmaan ja Natura 2000-ohjelmaan kuuluvia alueita. Näiden alueiden tarkastelu kokonaisuutena on nyt vihdoin toteutumassa ja loogisinta onkin edistää niiden liittämistä osaksi kansallispuistoa. Näin suojelualueiden hallinnointi yksinkertaistuu ja alueiden kokonaisvaltaisempi tarkastelu on mahdollista. Samalla saadaan suojelun piiriin myös aikaisemmin suojelualueiden ulkopuolelle jääneitä, luonnonsuojelullisesti arvokkaita metsä- ja suokohteita.

Kun lisäksi huomioidaan Rautavaaran kunnan ja Pohjois-Savon maakuntaliiton aloite kansallispuiston laajentamisesta sekä kansallispuiston tuomat taloudelliset hyödyt seutukunnalle, esitys kansallispuiston laajentamisesta on vahvasti kannatettava. Esitetyillä laajennuksilla myös nuorisokeskus Metsäkartano saataisiin tiiviimmin kansallispuiston yhteyteen, mikä edesauttaisi nuorisokeskuksen toimintaedellytyksiä.

Niitä Ylä-Keyritty järven etelä- ja itäpuolisia alueita koskien, jotka ovat metsäyhtiö Tornatorin omistuksessa Luonnonsuojeluliitto esittää toiveenaan, että valtio ja maanomistaja neuvottelisivat myös näiden alueiden hankkimisesta valtion omistukseen, jolloin ne voitaisiin liittää kansallispuistoon.

 

Harri Hölttä

Suomen luonnonsuojeluliiton liittovaltuuston jäsen
Rautavaaran Metsäkartanon nuorisokeskuksen hallintoneuvoston jäsen

Jaa sosiaalisessa mediassa