Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Ehdotus kult­tuu­ri­mat­kai­lun kansallisen kehittämisen tiekartaksi

Kulttuurimatkailun tiekartan luonnoksessa on hyvin tunnistettu kestävyyden kehittämisen tarve. Luonnon roolia kannattaisi vielä syventää.

Lausuntopalveluun tallennettu vastaus

19.9.2022

Asia: VN/6984/2021

Ehdotus kulttuurimatkailun kansallisen kehittämisen tiekartaksi

Mikä on näkemyksenne tiekartan tavoitteista ja toimenpiteistä yleisesti?

Suomen luonnonsuojeluliiton mielestä tavoitteet ja toimenpiteet ovat yleisesti ottaen oikeansuuntaisia ja kannatettavia. Erityisen hyvää on kulttuurimatkailun kestävyyden parantaminen. Myös kulttuurin ja luonnon yhteys ja vuorovaikutus on oivallettu monessa kohdassa.

Mikä on näkemyksenne tiekartan tavoitteista ja toimenpiteistä oman toimialanne tai toimintanne näkökulmasta?

On hyvä, että kulttuurimatkailun vastuullisuuden kehittämisen tarve on tiedostettu. Sen tulee kattaa ilmastokriisi, luontokato ja rakennetun ympäristön arvot.

Suomessa kulttuurin ja luonnon suhde on keskeinen – myös matkailuvalttina. Kulttuuriympäristöihinkin liittyy usein myös luontoarvoja – ilmeisinä esimerkkeinä perinneluontotyypit, muinaistulokaskasvit vanhoilla asutuspaikoilla, kartanoiden puistojen ja puutarhojen lajisto jne. Mutta myös ns. alkuperäisluontomme (metsät, Itämeri, tunturit jne.) on usein ollut taiteemmekin pohja. Näitä yhteyksiä on puolin ja toisin jo tuotu esiin nytkin matkailukohteiden tarinallistamisessa, esimerkkinä vaikkapa Eino Leinon ylistämä Paltamon Kivesvaaran maisema ja toisaalta Suomenlinnan linnoitusväen tuomat erikoiset kasvit. Tätä vuorovaikutusta kannattaa kehittää ja jatkaa elämysten syventämisessä puolin ja toisin.

Kommenttinne luvusta 5.2

Kestävyyttä edistävät toimenpiteet ovat kannatettavia. Niiden tulee kattaa sekä ilmastokriisi, luontokato ja rakennetun kulttuurin arvojen vaaliminen.

Kommenttinne luvusta 5.3

Kulttuurin ja luonnon yhteyksiä kannattaa korostaa muillakin kuin mainituilla valtakunnallisilla luontokohteilla.

Millaisena näette oman organisaationne tai edustamanne tahon roolin tiekartan toimenpiteiden toteuttamisessa?

Luonnonsuojeluliitto voi auttaa muun muassa kestävyystyössä.

Mahdolliset muut tiekarttaehdotusta koskevat huomionne.

Kulttuuri- ja luontokohteiden sekä rakennetunkin ympäristön kulttuurimatkailulle tärkeitä arvoja kannattaa vaalia ja turvata haitallisia toimia vastaan. Esimerkiksi maailmanperintökohteille suunniteltiin parempaa suojaa alkuvuonna kaavoitus- ja rakentamislain luonnoksessa, mutta kaavoitusta koskevat pykälät menevät nyt seuraavalle hallitukselle. Hallituksen esitys on annettu vain rakentamisen pykälistä. Niistä myös SAFA on ollut huolissaan rakennetun ympäristön arvoista, koska esityksen on koettu edistävän enemmän arvorakennusten purkamista kuin säilyttämistä. Luonnon ja kulttuurin arvoja kannattaa vaalia myös erilaisissa maisemissa, metsissä jne.

 

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa