Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Uusi bio­ta­lous­stra­te­gia jää yksipuoliseksi

Kommentoimme biotaloustrategian luonnosta työ- ja elinkeinoministeriölle lausuntopalvelun kautta. Strategiassa ei riittävästi huomioida biotalouden roolia luontokadon ja ilmastonmuutoksen kiihdyttäjänä, eikä esitetä toimenpiteitä joiden avulla biotalouden kestävyys tullaan tulevaisuudessa varmistamaan.

Kuva: Dorelys Smits, CC0

VN/13261/2020

Strategian tulisi kertoa selvemmin kuinka se aikoo varmistaa esitettyjen toimenpiteiden sovittamisen luonnon asettamiin rajoihin

Ilmastonmuutoksen ja luontokadon hillintä jäävät biotaloustrategiassa ylätasolle ja strategialuonnos jää siten nykyisellään yksipuoliseksi. Strategiassa tulisi käsitellä laajemmin biotalouteen, erityisesti luontokatoon ja ilmaston kuumenemiseen, liittyviä kestävyysongelmia ja esittää ratkaisuja joilla suomalainen biotaloussektori vastaa näihin ongelmiin. Uusiutuviakin luonnonvaroja tulee käyttää kestävästi ja varovaisuusperiaatteen mukaan. Käytön kestävyyden parantaminen tulee nostaa strategian ja esitettyjen toimenpiteiden kärkeen. On riski, että toteutuessaan tällaisenaan ilman asianmukaista vaikutusten arviointia ja seurantaa strategia tulee kiihdyttämään ilmastonmuutosta ja luontokatoa.

Tällä hetkellä Suomesta puuttuu säätely joka varmistaisi esimerkiksi metsätalouden kestävyyden tai rajaisi hakkuumäärät kestävälle tasolle. Biomassat ovat rajallinen resurssi, joiden käyttökohteet on mietittävä tarkasti. Strategiassa pitäisi tuoda selkeämmin esiin kuinka estetään liian käyttöpaineen luominen metsille tai muille elinympäristöille ja varmistetaan toiminnan kestävyys strategian tavoitteiden mukaisesti. Uusien tuotteiden kehittelyn lähtökohtana tulee olla kestävyyden varmistaminen ja vaikutusten arviointi. Biotaloudelle tulee kehittää kotimaisesti kestävyyssäännöt, joilla varmistetaan kestävyys kansainvälisen oikeuden viiveistä huolimatta.

Biotalouden yleisen hyväksyttävyyden vuoksi toiminnan ekologisen kestävyyden varmistaminen on ensisijaisen tärkeää. Kaikkien strategiassa esitettyjen toimenpiteiden toteuttamiselle tulisi olla ehdollista, että ne eivät heikennä ympäristön tilaa tai kiihdytä luontokatoa ja ilmastonmuutosta. Toimenpiteiden vaikutukset tulisi arvioida ennen toteuttamista ja toimenpiteestä luopua tarvittaessa.

Pitkään hiiltä varastoivat puutuotteet mainitaan hallitusohjelmassa, mutta niitä ei juuri mainita biotaloustrategiassa

Strategian tavoite on biotalouden arvonlisän nostaminen, ja strategiassa puhutaan paljon korkean jalostusasteen tuotteista. Jalostusasteen nosto on tärkeää. Samassa yhteydessä voitaisiin hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti painottaa pitkäikäisten tuotteiden roolia. Pitkään hiiltä varastoivat puutuotteet jäävät melko vähälle huomiolle biotaloustrategiassa hallitusohjelman kirjauksesta huolimatta. Tämä on puute, sillä lyhytikäiset puusta valmistetut tuotteet kiihdyttävät ilmastonmuutosta torjunnan kannalta oleellisella ajanjaksolla sen hillitsemisen sijaan. Jalostusasteen nosto ei automaattisesti tarkoita tuotteen eliniän pidentymistä.

Fossiilisten korvaaminen puulla ei ole automaattisesti ilmastoteko

Biomassat ovat rajallinen ja tärkeä resurssi fossiilisia korvattaessa. Kaikkea ei kuitenkaan voida tai edes pidä korvata. Myös biotaloustrategiassa tulisi tunnistaa ylikuluttamiseen ja kertakäyttökulttuuriin liityvät ongelmat ja näiden suhde luontokatoon ja ilmastonmuutokseen.

Strategian mukaan esimerkiksi ”puupohjaisilla biohajoavilla materiaaleilla korvataan lisääntyvissä määrin fossiilipohjaisten muovien käyttöä”

Erityisesti lyhytikäisten tuotteiden kohdalla fossiilisten korvaaminen puulla ei läheskään aina ole ilmastomielessä järkevää tai perusteltua. Kertakäyttötuotteista tai poltettaessa hiili vapautuu nopeasti ilmakehään, eikä lyhytikäisen tuotteen ilmastohyöty riitä kompensoimaan hakkuista aiheutuvia ilmastohaittoja.

Ilmastolle ja luonnolle haitallisen tuotannon edistäminen nykytilanteessa ei ole hyväksyttävää. Luonnonvarojen ylikulutuksen välttämiseksi tuotannon mitoittaminen luonnon rajoihin tulisi huomioida paremmin myös biotalousstrategian tavoitteissa ja toimenpiteissä.

Biotalouden koulutuksessa ja tutkimuksessa painotettava myös luonnontieteen tutkimusta

On hyvä, että tutkimusta käsiteltäessä strategiassa on mainittu myös biologisten ja ekologisten prosessien toiminnan ymmärtämistä. Tarvitaan lisää tietoa siitä, kuinka paljon meillä on aidosti kestävästi käytettävissä biomassoja, ja mihin käyttöön ne ovat luonnon ja ilmaston kannalta tarkoituksenmukaisinta ohjata. Myös biotalouden ammattilaisten luonnontieteellinen osaaminen on tärkeää varmistaa.

Lisätietoja

Suojeluasiantuntija Liisa Toopakka

  • +358405042989
  • liisa.toopakka(a)sll.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa