Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Merituulivoiman sijoittumisen valtakunnallinen ohjaus

Merituulivoima ei ole vielä lähtenyt lentoon Suomessa. Vielä ehditään tehdä sijainninohjaussuunnitelma. Tätä BirdLife ja SLL esittivät YM:lle.

5.11.2021

 

Ympäristöministeriölle

Merituulivoiman sijoittumisen valtakunnallinen ohjaus

Uusiutuvien energialähteiden, kuten tuulivoiman, lisääminen on välttämätöntä. Myös merituulivoima tulee todennäköisesti olemaan tärkeä energiamuoto tulevaisuuden Suomessa.

Tuulivoimatuotannon lisääminen on tehtävä hyvin suunnitellen, ettei ilmastokriisiä hillitsevistä toimenpiteistä tule luontokatoa kiihdyttäviä toimenpiteitä. Haittavaikutusten minimoimiseksi on tärkeää ohjata merituulivoimatuotannon sijoittumista pois arvokkailta luontoalueilta.

Esimerkiksi tutkimukset avomerialueiden tuulivoimaloiden linnustovaikutuksista ovat osoittaneet vaikutukset aiempia arvioita suuremmiksi. Voimalat karkottavat lintuja jopa yli 10 kilometrin päästä1,2, mikä asettaa suuren haasteen voimaloiden sijoittamiselle. Liian lähelle ruokailu- ja pesimäalueita rakennetut voimalat voivat pakottaa linnut siirtymään hyviltä alueilta huonommille, lisätä kilpailua ja johtaa kannan pienenemiseen. Lintujen lisäksi merituulivoimaloiden sijoittamisessa tulee ottaa huomioon uhanalaiset luontotyypit ja ekologisesti merkittävät vedenalaiset meriluontoalueet.

Tuulivoimaloiden oikea sijoittaminen on avain luontovaikutusten minimointiin. Koska karkotusvaikutukset ulottuvat merialueilla hyvin laajalle, tulee merellä sen lisäksi, että voimalat sijoitetaan kauaksi linnustolle tärkeistä alueista, suosia suuria hankkeita. Näin tuotannon kokonaisvaikutusala jää tuotettuun energiaan nähden selvästi pienemmäksi kuin hajautetussa tuulivoimatuotannossa, missä karkottava reunavaikutus kumuloituu.

Merituulivoiman potentiaalista kumulatiivista vaikutusta luonnolle ei pystytä hallitsemaan, jos Suomeen ei laadita valtakunnallista kaikki merialueet kattavaa suunnitelmaa, jossa osoitetaan nykytietämyksen mukaan mahdolliset voimala-alueet sekä alueet, joille voimaloita ei tule rakentaa.

Pyydämme ympäristöministeriötä aloittamaan hankkeen tällaisen suunnitelman luomiseksi.

 

BirdLife Suomi ry          Suomen luonnonsuojeluliitto ry

Aki Arkiomaa                Harri Hölttä      Tapani Veistola
toiminnanjohtaja         puheenjohtaja    va. toiminnanjohtaja

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa