Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Suomen on osallistuttava Kaunisvaaran kaivoksen ym­pä­ris­tö­vai­ku­tus­ten ar­vioin­ti­me­net­te­lyyn

Suomen luonnonsuojeluliitto jätti yhdessä Luonnonsuojeluliiton Lapin piirin kanssa lausuntonnon Suomen osallistumisesta Kaunisvaaran kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn.

Hannukaisen kaivoksen uhkaama Äkäsjoki. Kuva: joan!ta (CC BY 2.0)

Ympäristöministeriö sai Ruotsin ympäristöviranomaiselta Naturvårdsverketiltä Espoon-sopimuksen mukaisen ilmoituksen liittyen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (yva-menettely) käynnistymiseen hankkeessa, joka koskee kaivostoimintaa Kaunisvaarassa Pajalan kunnassa. Ilmoituksessaan Ruotsi kysyy, onko Suomi halukas osallistumaan hankkeen yva-menettelyyn ja tarjoaa mahdollisuuden antaa kommentteja arvioinnin laajuudesta.

Luonnonsuojeluliitto pitää Suomen osallistumista yva-menettelyyn erittäin tärkeänä. Suomessa vireillä olevan Hannukaisen kaivoshankkeen vaikutukset kohdistuvat samaan Natura 2000 -alueeseen kuuluvaan vesistöön, Tornion-Muonionjokeen. Kaunisvaaran kaivoksen ja Hannukaisen kaivoksen yhteisvaikutukset ovat merkittäviä ja ne muodostavat huomattavan uhan Tornion-Muonionjoen vedenlaadulle ja vaelluskalakantojen säilymiselle.

Luonnonsuojeluliitto katsoo, ettei hankkeiden yhteisvaikutuksia ole kuitenkaan arvioitu Suomessa tai Ruotsissa Euroopan unionin luontodirektiivin (92/43/ETY) artiklan 6 (3) edellyttämällä tavalla. Luonnonsuojeluliiton näkemyksen mukaan Hannukaisen ja Kaunisvaaran kaivoshankkeiden yhteisvaikutukset ovat niin merkittäviä ja lupaprosessit puutteellisia, että Suomen tulee osallistua Kaunisvaaran uuden ympäristölupaprosessin yva-menettelyyn. Kyse on viime kädessä unionioikeuden tehokkaan toimeenpanon valvonnasta ja biologisen monimuotoisuuden heikentymisen pysäyttämisestä.

Merkittävää asiassa on myös se, että samanaikaisesti tämän uuden ympäristölupaprosessin kanssa Uumajan maa- ja vesioikeustuomioistuimessa on käynnissä käsittely koskien Kaunisvaaran kaivoksen ympäristöluvan osittaista peruuttamista. Hakemuksessaan Ruotsin viranomainen toteaa muun muassa, ettei hankkeessa ole tehty lain edellyttämää Natura-arviointia, eikä tätä seikkaa ole myönnetyssä luvassa huomioitu.

SLL:n lausunto Kaunisvaaran kaivoksen yva-menettelystä

Jaa sosiaalisessa mediassa