Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Ym­pä­ris­tö­jär­jes­tö­jen vastaus Sierilästä Lapin ELY:lle

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 25.8.2017 Helsingissä

Lapin ELY-keskus
Timo Jokelainen, ympäristövastuualueen johtaja
Pirkko Posio, ympäristölakimies

Viite: Dnro LAPELY/225/07.02/2010

Hyvä Pirkko Posio,

Kiitos vastauksestanne 3.7.2017 Sierilän luontoarvoja koskevaan ympäristöjärjestöjen kirjeeseen (19.6.2017). Yritämme  tällä kirjeellä vastata esittämiinne jatkokysymyksiin.

1) ”ELY-keskus pyytää Ympäristöjärjestöjä toimittamaan ELY-keskukselle kirjeessä ilmoitettujen kirjojokikorentojen tarkat esiintymäpaikat kartalla tai koordinaattitietoina sekä esiintymähavainnot tehneiden henkilöiden tiedot, jolloin esiintymistä tulee ns. tiedossa olevia esiintymiä.”

Kirjojokikorentohavaintoja on tehnyt kaksi ihmistä, Antti Pekki ja Petri Parkko. Molemmat vakuuttavat toimittaneensa havainnot teille tuoreeltaan vuonna 2008  päivämäärä- ja paikkatietoineen. Niiden tulisi siis jo olla tiedossa olevia esiintymiä. Pekki kertoo toimittaneensa havainnot ylitarkastaja Taina Kojolalle nimeämättömän toimitusinsinöörin läsnä ollessa vuonna 2008. Kirjeessänne ette ole vastanneet kysymykseemme siitä, miksi nämä tiedossa olleet esiintymät eivät ole päätyneet KHO:lle toimitettuihin asiakirjoihin. Kysymme siten uudestaan, miksi ELY-keskus ei ole kyennyt jo tuolloin hyödyntämään näitä annettuja tietoja?

Aikaisemmassa kirjeessä mainittujen kirjojokikorentojen esiintymien havainnoitsijat ovat Antti Pekki ja Petri Parkko (suorat yhteystiedot poistettu kirjelmän nettiversiosta). He ovat havainneet kirjojokikorentoa heinä-elokuussa 2008. Kääntynette suoraan heidän puoleenne, jos tarvitsette tarkempia tietoja.

2) ”Saadun uuden informaation ja ympäristöministeriön uuden ohjeistuksen perusteella ELY-keskus pyytää Ympäristöjärjestöjä toimittamaan kyseiset videonauhat kuvaus- paikka- ja kuvausajankohtatietoineen ELY-keskukselle ja Luonnonvarakeskukselle.”

Kuvia ei valitettavasti ole kuvattu analogisille videonauhoille vaan digitaalisesti netin kautta jaettaviksi. Kuvaajana on Antti Pekki, jonka facebook-sivulla videot ovat katsottavissa:
https://www.facebook.com/kemijoki.pikefishing

Profiili on julkinen. Kun kuvavirtaa selaa alaspäin, vastaan tulevat myös saukkovideot. Siellä on mm. tänä keväänä kuvattua videota, joista yhdessä on kaksi saukkoa noin 2 kilometriä suunnitellun voimalan alapuolella Rausanjoen suulla Oikaraisen kylän kohdalla. Monissa kuvista on paikkamerkinnät exif-tiedostossa, joten sijainnit pystytään todistamaan.

Ehdotamme, että ELY-keskus pyytää tarvitsemansa todisteet suoraan kuvaajalta Antti Pekiltä haluamassaan muodossa, jotta havainnot varmasti tulevat kirjatuksi oikeiksi havainnoiksi.

3) ”ELY-keskus pyytää Ympäristöjärjestöjä ilmoittamaan, mikäli niillä on tietoja jokihelmisimpukan esiintymisestä tai aiemmasta esiintymisestä Kemijoen pääuomassa tai hankealueen vaikutusalueelta.”

Jokihelmisimpukan esiintymistä selvitetään tällä kesäkaudella. Jo kesällä Kemijoen pääuomasta Koluojan alapuolella tehtiin vielä varmistamaton raakkuhavainto, jonka teki ranta-asukas, professori Vesa Puuronen. Luontojärjestöt pitävätkin tarpeellisena, että pääuomassa potentiaalisten sivujokien alapuolella tehtäisiin sukeltaen inventointeja.

Lisäksi ELY-keskus toteaa, että ”YVA-selostuksen eläimistöä koskevassa osassa ei mainita, että alueella olisi kirjojokikorentoja, saukkoja tai jokihelmisimpukoita. Lapin luonnonsuojelupiiri, Suomen luonnonsuojeluliitto, WWF Suomi tai Luonto-Liitto ry eivät ole YVA-menettelyn eikä hankkeen lupaprosessin aikana esittäneet näitä lajeja selvitettäviksi lukuun ottamatta vuoden 2008 ilmoitusta, jonka johdosta alueella tehtiin kirjojokikorentoselvitys. Siinä lajia ei havaittu hankealueelta.”

Suomen luonnonsuojeluliitto on korentoasiantuntijoiden kanssa keskusteltuaan saanut tiedon, että Reima Leinosen tekemä kirjojokikorentoselvitys on tehty aikaan, jolloin kirjojokikorento lentää etelässä. Ajankohta on täysin väärä pohjoisessa. Selvityksen oikea ajankohta olisi myöhemmin kesällä.

Suomi on valtiona sitoutunut lukuisissa kansainvälisissä sopimuksissa turvaamaan luonnon monimuotoisuuden alueellaan ja vastuu tästä on siten ensisijaisesti viranomaisilla. Haluamme tässä yhteydessä korostaa, että toiminnanharjoittajan velvollisuuksiin kuuluu lupahakemuksessa tarvittavien selvitysten tekeminen. Lupaviranomaisen sekä valtion ympäristöviranomaisen tehtävänä on puolestaan valvoa, että näin tapahtuu. Luonnonsuojelujärjestöt pyrkivät tässä prosessissa olemaan parhaansa mukaan tukena, jotta lupahakemusten tietopohja olisi mahdollisimman hyvä. Vapaaehtoiset jäsenemme ovat, kuten edellä ilmenee, ilmoittaneet teille havaintojaan. Esimerkiksi jo Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piirin valituksessa (30.6.2011) AVI:n voimalaitospäätöksestä on todettu, että alueella esiintyy kirjojokikorentoa, saukkoa ja raakkua. Valituksessa on mainittu tässäkin kirjeessä todetut ja ELY-keskukselle toimitetut havainnot vuodelta 2008. Se, että tätä tosiasiaa ei ole lupa- ja päätöksentekoprosessissa tai ELY-keskuksen omassa toiminnassa huomioitu, ei ole järjestöjen vastuulla. Prosessissa on lisäksi erikoista, että hankealueella on kolmen eri direktiivilajin esiintymiä, joita ei olla huomioitu päätöksenteossa.

Haluamme erityisesti korostaa – kuten myös KHO päätöksessään toteaa – että luonnonsuojelulain 49 §:n 1 momentissa tarkoitettu hävittämis- ja heikentämiskielto on voimassa riippumatta siitä, onko suoritettavaksi suunniteltuun hankkeeseen myönnetty lupa. Kiellosta voidaan poiketa vain, jos ELY-keskus myöntää luonnonsuojelulain 49 §:n 3 momentissa tarkoitetun poikkeuksen. Tämä koskee myös muita mahdollisia uuteen selvitykseen perustuvia merkittäviä, laissa suojeltuja luontoarvoja. Näin ollen merkitystä ei ole sillä, missä vaiheessa mahdolliset uudet tiedot on toimitettu ELY-keskukselle.

Uusina havaintona voimme jo tässä vaiheessa ilmoittaa kolme lapinleinikkiesiintymää Haapakosken-Suukosken alueelta, sijainti esitetty kansalaisen karttapaikassa.

Alueen kasveja on käynyt inventoimassa mm. FT Heikki Simola. Alustavia tietoja kesän 2017 kasvihavainnoista Sierilän suunnitellun voimalaitoksen vaikutusalueelta on esitetty alla. Muita havaintoja tullaan raportoimaan sitä mukaa kun lajimäärityksiä varmistuu:

1. Erityissuojelua vaativat kasvilajit

15.8.2017 Heikki Simola, Antti Pekki
Moehringia lateriflora, laaksoarho,UUSI esiintymä (näyte HS)

Antti Pekki, elokuu 2017
Moehringia lateriflora, laaksoarho, UUSI esiintymä

15.8.2017 Heikki Simola, Antti Pekki
Ranunculus lapponicus, runsas kasvusto

16.8.2017 Heikki Simola, Antti Pekki
Ranunculus lapponicus. laajat kasvustot korpipainanteissa

2. Muita uhanalaisia putkilokasveja

22.7.2017, Heikki Simola ym.
Botrychium boreale, pohjannoidanlukko, (valokuva HS)
Silene tatarica, tataarikohokki, runsas kasvusto, (näyte HS)

16.8.2017 Heikki Simola, Antti Pekki
Elymus fibrosus, Siperianvehnä (näyte HS)
Silene tatarica, Tataarikohokki, laaja kasvusto

Luontojärjestöjen inventoinnit ja lajimääritykset tältä kesältä ovat vielä kesken. Aktiivimme ovat mm. ottaneet alueelta runsaasti näytteitä, joiden määrittäminen on vielä kesken.

Olennaista on, että voimalaitoksen vaikutusalueella on lukuisia suojeltuja luontoarvoja, joita ei ole päätöksentekoprosessissa asianmukaisesti huomioitu. Tässä kirjeessä olemme pyrkineet toimittamaan hallussamme olevaa tietoa ELY-keskuksen käyttöön, mutta ympäristöjärjestöjen resurssit ovat rajalliset. Viime kädessä vastuu vaadittavista selvityksistä, mahdollisten poikkeuslupien hakemisesta sekä lainsäädännössä asetettujen velvoitteiden noudattamisen valvonnasta kuuluu toiminnanharjoittajalle sekä valtion ympäristöviranomaiselle. Toivomme, että ilmoitatte kirjeen allekirjoittaneille ympäristöjärjestöille niistä toimenpiteistä, joihin asiassa ryhdytte tai olette jo ryhtyneet.

Helsingissä 25.8.2017

puheenjohtaja Harri Hölttä
Suomen luonnonsuojeluliitto

pääsihteeri Liisa Rohweder
WWF Suomi

toiminnanjohtaja Leo Stranius
Luonto-Liitto ry

Tiedoksi: YM/ Heikki Korpelainen, Esko Hyvärinen ja Aulikki Alanen; SYKE/ Petri Ahlroth

Jaa sosiaalisessa mediassa