Lausunto talousvaliokunnalle ”yhden luukun” menettelyistä

Ympäristöllisten lupamenettelyiden yhteensovittaminen on lähtökohtaisesti kannatettavaa ja voi edistää lupaprosessien toimivuutta. Lakiehdotuksessa on kuitenkin huomioitu osin puutteellisesti muiden osallisten kuin toiminnanharjoittajan ja viranomaisen tosiasialliset vaikutusmahdollisuudet. YVA-menettelyn ja lupamenettelyn yhteensovittamista pidämme tarpeettomana niiden pienestä määrästä ja rajallisesta soveltamisalasta johtuen.

Lue lisää

Lausunto riistavahinkolaista maa- ja metsätalousvaliokunnalle

Luonnonsuojeluliitto kannattaa hallituksen esittämiä riistavahinkolain muutoksia. Porovahinkojen maksaminen järkeistyy, kun eteläisten paliskuntien korvauskerroin ("Lex Halla") poistetaan ja vahinkojen todistamisvaatimuksia korotetaan. Esitimme lakiin uutta pykälää reviirikohtaisen korvauskokeilun tekemiseen ahmalle.

Lue lisää

Luonnonsuojeluliiton lausunto hallituksen esityksestä konkurssilain muuttamisesta

Ehdotusta voidaan pitää oikeansuuntaisena ja sinänsä kannatettavana, mutta osin riittämättömänä. Yleisellä tasolla Luonnonsuojeluliitto pitäisi perustellumpana ympäristövastuiden katsomista massavelkaisiksi laajemmin kuin ehdotuksessa on esitetty. Ehdotuksessa ei myöskään huomioida maakuntauudistuksen vaikutuksia viranomaisten mahdollisuuksiin hoitaa valvontatehtäviään.

Lue lisää
Ladataan

Valitettavasti hakusi ei tuottanut tuloksia.