Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Kannanotto Hallkullanniemen ja Nuottasaaren asemakaava- ja asemakaavan muu­to­seh­do­tuk­ses­ta

Hallkullanniemi. Kuva: Riitta Malve

Lähetimme 19.8.2022 Helsingin kaupunginhallituksen jäsenille ja varajäsenille kannanoton koskien Hallkullanniemen ja Nuottasaaren asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotusta:

Arvoisat Helsingin kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys kiittää Vuosaaren Uutelan Hallkullanniemen ja Nuottasaaren asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotukseen saaduista aiemmista muutoksista. Tässä vaiheessa haluaisimme kuitenkin vielä kiinnittää huomionne epäkohtiin, joita ehdotuksessa edelleen on ja joihin olemme aiemmissa kannanotoissamme ja lausunnoissamme puuttuneet. Asia on kaupunginhallituksen kokouksen asialistalla maanantaina 22.8.2022.

Kaavaehdotuksen epäkohdat liittyvät alueen luontoarvojen riittämättömään selvittämiseen, kestävään ja kaikille avoimeen virkistyskäyttöön sekä alueen ja Uutelan kokonaisuuden kannalta ongelmalliseen moottoriliikenteen lisääntymiseen – sekä maitse että vesitse – mikä kaavaratkaisuun sisältyy.

Ehdotamme muutamia konkreettisia parannuksia:

Tarkistetaan moottoriliikennettä Uutelaan ohjaavat kaavaratkaisut

a) Muuttamalla asemakaavamerkintää ”p2” pysäköintialueen laajennuksesta

”Ohjeellinen pysäköintipaikka. Aluetta käytetään pysäköintiin vain mikäli alueen toimiva pysäköintijärjestely sitä edellyttää. Mikäli pysäköintitarvetta ei ole tai se vähenee, tulee alue istuttaa osaksi metsä- ja niitty-ympäristöä”

esimerkiksi muotoon

”Mahdollinen pysäköintialueen laajennus, mikäli autoliikennettä jatkossa ohjataan Hallkullaniemi -tielle”

Uutelan voimassaolevan asemakaavan mukaan Hallkullaniemi -tie on kevyen liikenteen väylä, jolle autoliikenteen ohjaaminen haittaa merkittävästi kapealla ja pölyävällä hiekkatiellä liikkuvien ulkoilijoiden turvallisuutta ja ulkoilukokemuksen mielekkyyttä. Parkkipaikan laajennuksen rakentaminen tien päähän ei ole kannatettavaa, vaan Uutelaan suuntautuvan autoilun ja pysäköinnin ongelmat tulee ratkaista toisin keinoin. Näitä ovat esim. pysäköinnin mahdollistaminen alueen reunamille, jolloin läpiajon tarve vähenee, sekä julkisten- ja kevyen liikenteen yhteyksien monipuolinen kehittäminen.

b) Poistamalla koko Nuottasaareen kaavassa suunniteltu venelaiturialue tai vähintään pienentämällä sen kokoa. Mikäli laituri toteutetaan, sen käyttö tulisi ohjata vain harkitusti rajatulle määrälle ja ympäristöystävällisempää vaihtoehtoa edustavalle vesiliikenteelle sekä välttämättömälle huollolle ja pelastukselle. Näin suojellaan sekä alueen herkkää luontoa että sen maisema- ja virkistysarvoja ennakoivasti jo kaavoituksen keinoin.

Täydennetään alueen luontoarvoihin liittyviä kaavamerkintöjä

Kaavamerkinnöissä ei tunnisteta alustavien lepakkohavaintojen tuloksia. Jo vuonna 2017 tehtäväksi suositettuja (Luontotieto Keiron Oy, 2018, Luontoselvitys 2017, kaava-aineiston liitteenä), asianmukaisesti tehtyjä lepakkoselvityksiä ei ole ollut kaavan laadinnan pohjatietona. Alueella kesken jäänyt lepakkoselvitys ja vielä kokonaan puuttuva lintukartoitus on syytä tehdä ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä.

Kaavan luonnonsuojelullista arvoa osoittavien ”sl” -merkintöjen tulisi perustua luontokartoituksiin, joita on yhä toteuttamatta. Luonnonsuojelullista arvoa osoittavia kaavamerkintöjä tulisi alueella olla myös muualla kuin tämänhetkisissä sijainneissa Nuottasaaren sisäosissa. Uutelan metsän uusi luonnonsuojelualue jatkuisi luontevasti ja perustellusti tulevaisuudessa nyt laadittavan asemakaava-alueen luontoarvoiltaan arvokkaimpiin osiin.

Tarkennetaan kaavamerkintä Nuottasaareen mahdollistettavassa uudisrakentamisessa

Mikäli Nuottasaareen todetaan edelleen tarpeelliseksi rakentaa, tulisi mv150 -kaavamerkinnän alue rajata tarkemmin kaavaselosteessa mainitulle puretun huvilan paikalle, sen paikalle tehdylle sepelikentälle. Tämänhetkinen kaavamerkintä mahdollistaa rakentamisen levittäytymisen huomattavasti tätä laajemmalle alueelle, joka pienessä saaressa heikentäisi rantojen kaikille avoimuutta sekä arvokkaaksi tunnistettua maisemaa (Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy, Uutelan hoito- ja kehittämissuunnitelma 2017-2026), joka avautuu avomeren suuntaan Uutelan suosituimmalta rantamaisemareitiltä Nuottaniemen ja Niemenapajan välillä.

Mahdollisen rakentamisen olisi hyvä noudattaa niitä suuntaviivoja, joita kaupunkiympäristölautakunnan hyväksymä Uutelan hoito- ja kehittämissuunnitelma 2017-2026 (uhks) sekä sitä pohjustanut asukasfoorumi osoittavat: ”aluetta kehitetään luonnonmukaisena luonto- ja retkeilyalueena” (uhks, s.41). ”Metrolla mustikkaan –turismi” ja ajatus Nuottasaaresta täysin luonnontilaisena, ilman uusia rakenteita tai toimintoja, ”aitoa luontoa!” (uhks, Liite 2 Vuosaari-aluefoorumin muistio)

Tutkitaan keinoja Villa Notsund -huvilan kunnostamiseksi osaksi virkistysaluetta

Tutkitaan mahdollisuuksia rahoituksen ja toimintamallien löytämiseen Villa Notsdundin kunnostamiseksi alueen yleistä virkistyskäyttöä palvelevaksi. Huvilan ja siihen kuuluvan merkittävän ranta-alueen säilyminen avoimena virkistysalueena olisi sekä yleiskaavan että kaupungin strategian mukaista että alueen suuren nykyisen ja tulevan käyttäjämäärän vuoksi perusteltua. Tämä vähentäisi samalla tarvetta ja kustannuksia rakentaa harvinaisen koskemattomana säilyneeseen luonnonympäristöön huvilan ja sen itäpuoliseen kalliomaaston ympäristössä kiertävää reitistöä, kun kulku Nuottasaareen johtavalle kävelysillalle voisi kulkea siitä, mistä se aina on mennyt: Villa Notsundin pihapiirin läpi. Olisi valitettavaa, jos kaupungin omistukseen pitkien neuvottelujen jälkeen saatu yksityisalue kaavoitusratkaisun myötä muodostuisi jälleen yksityisalueeksi sen sijaan että se saadaan yleiseen virkistyskäyttöön.

Lopuksi

Kaava on ollut valmisteilla useiden vuosien ajan. On ilahduttavaa, että se on nyt valmistumassa ja alue saadaan siihen käyttöön, mihin se hankittiin – liitettäväksi Uutelan luonto- ja ulkoilualueeseen. Tässä vaiheessa on syytä katsoa sitä vielä kriittisin silmin: mikä kaavassa on ehkä jo vanhentunut tai yritetäänkö siinä saada liikaa keskenään ristiriitaisia tavoitteita ja toimintoja pienelle ja herkälle luontoalueella.

Helsinki on lähtenyt rohkeasti ja kunnianhimoisesti toteuttamaan merellistä strategiaansa samalla, kun luontoalueiden suosio on lisääntynyt, asukasmäärä kasvanut ja merivesien tilanne kääntynyt huolestuttavaksi. Merellinen strategia tarkoittaa myös merellisten luontoarvojen vaalimista, mikä edellyttää konkreettisia toimenpiteitä.

”Hallitsematon kävijämäärän lisääntyminen heikentää kohteen luonto- ja kulttuuriarvoja sekä kävijäkokemusta. Siksi lähivirkistyssaarien lisääntyvää virkistys- ja matkailukäyttöä tulee kehittää ennakoivasti kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Saaren kestävän kehityksen tulisi olla strateginen prosessi. Prosessissa tulee ottaa huomioon kaikki kestävyysperiaatteet, sen tulee perustua nykytilanteen systemaattiseen arviointiin ja sidosryhmien osallisuuteen sekä olla samalla tavoitteellista toimintaa.” (Urban Eco Islands – opas kestävän lähivirkistysmatkailun kehittämiseen saaristossa)

Helsingissä 19.8.2022

Antti Halkka
puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

sll.fi/helsinki/2022/03/25/kannanotto-hallkullanniemen-ja-nuottasaaren-asemakaavasta/(avaa uuden välilehden)

Emilia Pippola
järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Linkit

Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen aiemmat kannanotot ja lausunnot:
https://www.sll.fi/helsinki/2017/03/03/helsingin-luonnonsuojeluyhdistyksen-kannanotto-hallkullanniemen-lansirannan-ja-nuottasaaren-asemakaavan-osallistumis-ja-arviointisuunnitelmaan/
https://www.sll.fi/helsinki/2020/12/07/mielipide-halkullanniemen-ja-nuottasaaren-asemakaavasta/
https://www.sll.fi/helsinki/2021/06/22/hallkullanniemen-ja-nuottasaaren-asemakaavan-ja-asemakaavan-muutosehdotuksen-asettaminen-nahtaville/
https://www.sll.fi/helsinki/2021/10/25/muistutus-hallkullanniemen-ja-nuottasaaren-asemakaavaehdotuksesta/
https://www.sll.fi/helsinki/2022/03/10/kannanotto-hallkullanniemen-ja-nuottasaaren-tarkistettu-asemakaava-ja-asemakaavan-muutosehdotus/
https://www.sll.fi/helsinki/2022/03/25/kannanotto-hallkullanniemen-ja-nuottasaaren-asemakaavasta/

Uutelan hoito- ja kehittämissuunnitelma 2017–2026:
https://www.hel.fi/static/hkr/hoito_ja_kehittamissuunnitelmat/uutela_hks/valmis_Uutelan_hks_2017_low_muokattu.pdf

Urban Eco Islands – opas kestävän lähivirkistysmatkailun kehittämiseen saaristossa:
https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/asuminen-ja-ymparisto/luonto/opas-kestavan-lahivirkistysmatkailun-kehittamiseen-saaristossa-Urban-Eco-Islands.pdf