Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Helsingin luon­non­suo­je­lu­yh­dis­tyk­sen kannanotto Hallkullanniemen länsirannan ja Nuottasaaren asemakaavan osallistumis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­maan

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ei sinänsä pidä huonona alueen avaamista maltilliseen virkistyskäyttöön. Virkistyskäytön tulee kuitenkin olla ohjattua siten, että alueella kulkeminen tapahtuu polkuja pitkin, jotta niemen ja saaren nykyinen luonnontila pystytään mahdollisimman hyvin säilyttämään

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on avaamassa Hallkullanniemen länsirantaa ja sen kupeessa sijaitsevaa Nuottasaarta virkistyskäyttöön.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ei sinänsä pidä huonona alueen avaamista maltilliseen virkistyskäyttöön. Virkistyskäytön tulee kuitenkin olla ohjattua siten, että alueella kulkeminen tapahtuu polkuja pitkin, jotta niemen ja saaren nykyinen luonnontila pystytään mahdollisimman hyvin säilyttämään.

Hallkullanniemen länsiranta

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys pitää kaupunkisuunnitteluviraston esitystä kelvottomana siltä osin, että Hallkullanniemen länsirannalle on sijoitettu kaksi asuntotonttia. Pidämme suunnitelmaa huonona varsinkin seuraavista syistä:

  1. Voimassa olevassa yleiskaavassa alue on osoitettu virkistysalueeksi eikä ympärivuotista asumista voi pitää virkistyskäyttöön sopivana. Päinvastoin asuntotontit sulkisivat osan länsirannasta virkistyskäytöltä.
  2. Helsingin kaupungilla on aiempi linjaus, jonka mukaan rannoilla tulisi sallia kulku. Asuntotonteiksi kaavoittaminen on tämän aiemman periaatepäätöksen vastainen ratkaisu.
  3. Rantarakentaminen ei sovi siihen, että ilmastonmuutoksen arvioidaan lisäävän tulvariskejä. Viittaamme arkkitehti SAFA Kari Silfverbergin aiheesta kirjoittamaan artikkeliin: http://www.rakennustieto.fi/lehdet/ry/index/lehti/P_343.html
  4. Yleiskaavakäsittelyn yhteydessä valtuusto hyväksyi ponnen, jossa toivotaan ranta-alueiden säilyttämistä luonnontilaisina.
  5. Luontotietojärjestelmän mukaan Hallkullanniemi on I arvoluokan lepakkoaluetta sekä I arvoluokan sammakko- ja matelija-aluetta.
  6. Linnusto- ja metsäarvoja ei alueelle luontotietojärjestelmään ole merkitty arvatenkin, koska ne ovat aiemman yksityisomistuksen vuoksi jääneet kartoittamatta. Niitä kuitenkin on, sillä alueella on runsaasti eri-ikäistä lahopuuta, joissa on mm. palokärjen aiheuttamia jälkiä. Osa kasvavasta puustosta on hyvin vanhaa – siellä on ympärysmitaltaan jopa 220-senttisiä mäntyjä, jotka ovat nykyisin harvinaisuuksia. Lisäksi rannalla on tervalepikko, jonka säilyminen tulisi turvata. Esitämme, että kaupunki saattaa alueen luontoa koskevan tietopohjan riittävälle minimitasolle. Selkeimmät lisäselvitystarpeet liittyvät luontotyyppitason tietoon eli METSO-elinympäristöihin sekä uhanalaisiin ja silmälläpidettäviin luontotyyppeihin.
  7. Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen kaavaryhmän maastokatselmuksen perusteella kaava-alueella on merkittävä määrä puuston luonnontilaisuuden, kilpikaarnamäntyjen sekä lahopuun esiintymisen takia arvokkaita lehto-, kangas- ja kalliometsiä. Siksi on syytä varautua osoittamaan keskeiset arvokohteet niiden arvot riittävässä määrin turvaavilla kaavamerkinnöillä ja -määräyksillä.
  8. Kahden omakotitalon rakentamisella ei käytännössä helpota Helsingin asuntotilannetta, mutta   luonnonympäristölle niiden   voi arvioida aiheuttavan kohtuutonta haittaa.
  9. Perustelu, että asuntotonttien myynnistä saatavat tulot olisivat välttämättömiä ontuu, koska Helsingin kaupungin vakaa taloudellinen tilanne ei edellytä sitä.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys katsoo, että asuntotontit pitää jättää kaavasta kokonaan pois edellä kerrotuista syistä. Myös virkistyskäyttöä varten tehtyjen muutosten tulee olla vähäisiä ja alueelle pääsy pitää järjestää jo olemassa olevaa reittiä pitkin. Niemellä kulkeminen on järjestettävissä nykyisten polkujen avulla, mutta kulun ohjaamiseksi kallioille voidaan rakentaa lankkupolkuja.

Muistutamme vielä, että Hallkullanniemen länsiranta rajautuu luonnonsuojeluohjelmassa suojeltavaksi esitettyyn alueeseen ja sopisi luontoarvojensa puolesta liitettäväksi suojelualueeseen.

Nuottasaari

Nuottasaari on luonnoltaan hyvin herkkää. Laajoilla alueilla kallioilla kasvaa sammalta ja jäkälää. On tärkeää, että liikkuminen Nuottasaaressa rajoittuu poluille. Nuottasaaren luonnon haavoittuvuuden vuoksi esitämme, että saarelta kielletään pyöräily.

Lopuksi olemme huolissamme Nuottasaaressa purettavaksi esitetystä vapaa-ajanrakennuksesta. Rakennus asettuu nykyisin paikkaansa luonnonympäristöön hyvin sopeutuen. On aihetta pelätä, että purkaminen järeine työkoneineen voisi aiheuttaa mittavaa vahinkoa ympäristölle. Mikäli purkamiseen kuitenkin päädytään, esitämme tarvittavan välineistön tuomista paikalle vesiteitse ja purkutöiden suorittamista mahdollisimman haitattomasti käsityökaluin.

Helsingissä 3.3.2017

Antti Halkka                                             Marja Rintala

varapuheenjohtaja                                    järjestösihteeri