Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Hallkullanniemen ja Nuottasaaren asemakaavasta

Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen mielipide Hallkullanniemen ja Nuottasaaren asemakaavan ja asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviontisuunnitelmasta, valmisteluaineistosta ja kaavaluonnoksesta

Luontoselvityksistä

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on tutustunut esillä oleviin suunnitelmiin, aineistoihin ja kaavaluonnokseen. Yhdistys kritisoi sitä, että OAS-vaihe ja kaavaluonnos on yhdistetty, koska tekeillä olevat kaavahankkeet tarvitsevat lisää luontoselvityksiä. Niitä ehdottaa myös Keironin luontoselvitys vuodelta 2017, jossa tarkasteltiin vain osaa esillä olevasta kaava-alueesta. Luontoarvojen kartoittaminen olisi hyödyllisintä ennen kaavaluonnosta, mutta lisäselvitykset on syytä tehdä viimeistään tässä vaiheessa. Luontoarvot on syytä kartoittaa kattavasti koko kaava-alueella.

Keironin luontoselvitys kehottaa tekemään muun muassa tarkemman lepakkoselvityksen. Yhdistys on samaa mieltä. Erityisesti Keiron kiinnittää huomiota lepakkojen päiväpiilojen selvittämiseen. Yhdistys arvioi, että vanhoissa rakennuksissa saattaa olla myös lisääntymis- ja talvehtimispaikkoja. Kaupunki on kuitenkin purkanut Nuottasaaren vanhan huvilan mahdollisesti selvittämättä sen merkitystä lepakoille. Tähän viittaa tiedon puuttuminen kaava-aineistosta. Samaa virhettä ei tule toistaa Hallkullanniemen vanhojen rakennusten kohdalla niin, että rakennuksia ryhdytään korjaamaan tai purkamaan ilman sisätilojen lepakkotilanteen tarkastusta. Keiron korostaa myös lepakoiden saalistusalueen rajaamista. Yhdistys lisää siihen vaatimuksen lepakoiden siirtymäreittien kartoittamisesta.

Alueella on tehtävä myös linnustoselvitys, joka käsittää laajasti ympäröivän vesialueen.

Myös nykyisen kaava-alueen metsät tulee kartoittaa: METSO-arvoluokan piirteitä omaavien metsien löytyminen on ilmeistä yhdistyksen maastohavaintojen perusteella. Lisäksi uhanalaisia perinneympäristöjä edustavat rantaniityt kaipaavat tarkempaa kartoitusta alueella. Muun muassa isosappi kukki syyskesällä tänä vuonna sekä Nuottasaaressa että Hallkullanniemellä.

Hallkullanniemi

Yhdistys pitää valitettavana, että Hallkullanniemelle suunnitellaan edelleen kahta omakotitalotonttia omalla rannalla, vaikka kaupungin periaatteisiin kuuluu rantojen säilyttäminen kaikille avoimina. Kaavoittaja on perustellut sitä Hallkullanniemen ja Nuottasaaren hankkimisen kustannusten kattamisella. Olisi kuitenkin hyvä nähdä asia myös niin, että Vuosaaren laajasta täydennys- ja lisärakentamisesta koituva taloudellinen hyöty kaupungille tulee käyttää myös Uutelan virkistys- ja luonnonsuojelualueiden laajentamiseen, koska asukasmäärän kasvu aiheuttaa painetta ennestään ruuhkaisille ulkoilualueille.

Kaupungin tulee pelastaa ja kunnostaa Villa Notsund avoimeen ja yleishyödylliseen käyttöön. Sille on suuri sosiaalinen tilaus muun muassa siksi, että monet lapset ja perheet viettävät myös loma-aikansa kaupungissa. Notsund voisi toimia esimerkiksi kaikenikäisille tarkoitettuna Uutelan luontotalona ja tehdä yhteistyötä Meriharjun lapsiin ja nuoriin painottuvan luontotalotoiminnan kanssa. Tämän lisäksi Notsundiin saattaisi sopia myös pieni kahvila ja ympäristötaiteen residenssiasunto.

Rantaa pitkin kulkevasta polusta Hallkullan niemen eteläkärjessä on syytä luopua, koska sitä ei voi toteuttaa tuhoamatta poikkeuksellisen kaunista rantakivikkoa, hienoja rantakallioita ja uhanalaisia rantaniittyjä. Nykyinen polun paikka ylemmillä rantakallioilla ja vanhan saunamökin vieritse on paras. Jos polun vieressä sijaitsevalle mökille ei löydy käyttöä, se voidaan siirtää toiseen paikkaan. Purkaminen ja siirto eivät ole ongelmia, koska rakennus pihapiireineen ei ole kulttuurihistoriallisesti arvokas. Niemenkärjen korkea, metsäinen kallio hienoine merinäkymineen ja kyseinen ranta-alue tulee säilyttää kokonaisuutena ja kaikille avoimena virkistysalueena.

Kaavahankkeeseen liittyvää pysäköintialueen mittavaa laajennusta on syytä harkita uudestaan. Pysäköintialueilla on tapana lisätä autoilua. Autoilla ajo Uutelan läpi koetaan yleisesti häiritseväksi ja vaaralliseksi. Se on kuitenkin jatkuvasti lisääntynyt muun muassa koira-aitauksen epäonnistuneen sijoittamisen takia. Tien pölyäminen on terveysriski jalankulkijoille ja pyöräilijöille myös tiealueen ulkopuolella. Jalankulkijat liikkuvat paikoitellen samalla kapealla tiellä autojen kanssa, mistä aiheutuu vaaratilanteita. Toisaalta olisi kestämätöntä raivata kävely- ja pyöräteitä arvokkaisiin metsiin ja kallioille liikenneturvallisuuden takia esimerkiksi Hallkullantiellä. Surullista on lukuisten käärmeiden jääminen autojen alle vuosittain. Uutela on laajasti arvokasta matelija- ja sammakkoeläinaluetta, mutta esimerkiksi käärmeet ovat vähentyneet nopeasti.

Autoilua on mahdollista vähentää, kun lisätään 819-pikkubussin vuoroja. Samalla bussin ajonopeus tulee pitää pienenä.

Nuottasaari

Vaikka OAS:ssa ja kaavaluonnoksessa esitetty 250 neliömetrin matkailua palveleva rakennus on pinta-alaltaan pienempi kuin aikaisemmassa varauksessa sinne sovitetut 30 mökin suunnitelma, voi sekin johtaa merkittävään pienen saaren luonnon kulumiseen ja virkistyskäytön häiriintymiseen. Nuottasaaren tapaiseen herkkään luontoon, joka on luonnonsuojelualueen kainalossa sekä linnustollisesti, lepakkojen ja rantojen kannalta arvokkaalla alueella, sopii korkeintaan vähäinen luontomatkailua palvelua rakennus. Esimerkiksi katos eväiden syöntiin ja siihen liittyvä pukuhuone uimareita varten voisi tulla kyseeseen. Sen sijaan ravintolan ja vuokramökin toiminta vähentäisivät saaren virkistys- ja luontoarvoja ja yksityistäisivät virkistysaluetta ympärillään. Ravintola ja majoitustoiminta todennäköisesti lisäisivät autoilua Uutelan läpi, koska niihin tultaisiin myös lähimmän parkkipaikan kautta.

Nuottasaaren ympäristössä näkee paljon ruokailevia, poikasiaan hoitavia ja lepääviä vesilintuja. Linnut ovat ottaneet jo kauan sitten omakseen Pitkälahden, Skatanniemen, Nuottasaaren, Nuottasaaren ja Hallkullan välisen salmen, Haminansalmenlahden ja lähiluotojen vesialueen. Tämä on ymmärrettävää paitsi tarjolla olevan ravinnon myös suojaisen paikan takia merialueella, jossa on paljon veneilyreittejä, lintuja häiritsevää nopeaa moottoriveneliikennettä ja saarten ahkeraa virkistyskäyttöä. Siksi kaavahankkeessa on varmistettava, ettei se aiheuta linnuille lisää häiriötä ja turvaa myös kalojen kutualueen.

Nuottasaareen suunnitellussa venelaiturissa ja siihen liittyvässä veneliikenteessä on huomioitava, ettei se aiheuta häiriötä linnuille ja vedenalaiselle kasvillisuudelle. Jos se ei ole mahdollista, laiturista on luovuttava.