Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Savon piiri Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys

Kuopio
Navigaatio päälle/pois

KLYYn kannanotto Neulaniemen metsänhoitoon

Metsänhoitoa valmisteleva kuuleminen Neulaniemen alueella

Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys (KLYY) on tutustunut suunnitelmaan ja myös muutamiin kohteisiin maastossa paikan päällä ja lausuu kannanottonaan seuraavaa.

Yleistä

Esitetty aineisto on maastossa tehtävien havaintojen kannalta ongelmallinen. Alueen keinotekoinen jaottelu neljään lohkoon vaikeuttaa suunnitelman kokonaiskuvan hahmottamista, varsinkin kun rinnakkain puhutaan toisaalta lohkoista ja toisaalta jaottelusta ilmansuuntien mukaan. Lohkokartoissa ei ole kaikkia alueen hakkuukuvioita, vaan lohkokarttoja on tulkittava ristikkäin. Esimerkiksi kaakkoisosan karttaan merkityt suuret harvennuskuviot puuttuvat koillisosan kartasta. Lisäksi kun samoja tekstejä on eri lohkosuunnitelmien välillä siirrelty, on tekstissä ”copy pasten” jäljiltä ilmansuunnissa sekaannusta.

Aineisto on esitetty kaavakarttapohjalla eikä peruskarttapohjilla, kuten aiemmin. Tästä syystä käsittelykuvioiden havainnointi maastossa on ollut varsin työlästä ja jäänyt puutteelliseksi epävarman paikantamisen vuoksi. Kuviotiedot ovat olleet varsin puutteellisia ja yleisluonteisia kuvauksia, aiemmin täsmälliset tiedot mm. puulajisuhteista, kokonaismäärästä (m3), ja poistettavasta (m3) myös kunkin puulajin kohdalta erikseen, puuttuivat. Näin ollen vapaaehtoistyönä tehtäville selvityksille ja arvioinnille on syntynyt varsin kohtuuton tilanne, joka ei myöskään edistä kuulemisen yleisen edun tavoitetta.

Näistä syistä olemme voineet tehdä maastohavaintoja vain muutamista kohteista alueella.

Lue KLYYn kannanotto kokonaisuudessaan tästä:

Kuopion kaupunki

Maaomaisuuden hallintapalvelut

Metsätalousinsinööri Heikki Soininen

Metsänhoitoa valmisteleva kuuleminen Neulaniemen alueella

Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys (KLYY) on tutustunut suunnitelmaan ja myös muutamiin kohteisiin maastossa paikan päällä ja lausuu kannanottonaan seuraavaa.

Yleistä

Esitetty aineisto on maastossa tehtävien havaintojen kannalta ongelmallinen. Alueen keinotekoinen jaottelu neljään lohkoon vaikeuttaa suunnitelman kokonaiskuvan hahmottamista, varsinkin kun rinnakkain puhutaan toisaalta lohkoista ja toisaalta jaottelusta ilmansuuntien mukaan. Lohkokartoissa ei ole kaikkia alueen hakkuukuvioita, vaan lohkokarttoja on tulkittava ristikkäin. Esimerkiksi kaakkoisosan karttaan merkityt suuret harvennuskuviot puuttuvat koillisosan kartasta. Lisäksi kun samoja tekstejä on eri lohkosuunnitelmien välillä siirrelty, on tekstissä ”copy pasten” jäljiltä ilmansuunnissa sekaannusta.

Aineisto on esitetty kaavakarttapohjalla eikä peruskarttapohjilla, kuten aiemmin. Tästä syystä käsittelykuvioiden havainnointi maastossa on ollut varsin työlästä ja jäänyt puutteelliseksi epävarman paikantamisen vuoksi. Kuviotiedot ovat olleet varsin puutteellisia ja yleisluonteisia kuvauksia, aiemmin täsmälliset tiedot mm. puulajisuhteista, kokonaismäärästä (m3), ja poistettavasta (m3) myös kunkin puulajin kohdalta erikseen, puuttuivat. Näin ollen vapaaehtoistyönä tehtäville selvityksille ja arvioinnille on syntynyt varsin kohtuuton tilanne, joka ei myöskään edistä kuulemisen yleisen edun tavoitetta.

Näistä syistä olemme voineet tehdä maastohavaintoja vain muutamista kohteista alueella.

Kaavan mukaiset virkistysalueet

Kuopion kaupungin strategiassa on 11.12.2017 valtuusto hyväksynyt luontoarvoihin liittyväksi tavoitteeksi mm:

• Luonnon monimuotoisuuden ja monipuolisuuden säilyttäminen ja lisääminen on arkipäivää kaikessa suunnittelussa ja rakentamisessa.

Nyt nähtävillä olleessa Neulaniemen hakkuusuunnitelmassa lohkot 1,2 ja 3 osuvat kokonaan tai osittain Neulaniemen osayleiskaavassa osoitetuille virkistysalueille (V). Yleiskaavamääräyksen (203) mukaan alueet säilytetään luonnonmukaisena ulkoilu- ja virkistysalueena. Näkemyksemme mukaan yleiskaava on puutteellisesti huomioitu metsäsuunnitelmassa.

Alkuvuonna 2022 valtuuston hyväksymässä kaupungin metsien hoitosuunnitelmassa alueen länsiosan metsät on merkitty ulkoilumetsiksi. Suunnitelmassa todetaan, että ulkoilumetsien hoidossa metsien taloudellinen tuotto ei ole tärkein kriteeri.

Edellä mainituista syistä virkistysalueiden metsänkäsittelyn tulisi olla mahdollisimman vähän luontoa muuttavaa ja sen tulisi mukautua ja palvella alueen virkistyskäyttöä. Näkemyksemme mukaan alueelle suunniteltu metsänkäyttö on liian raskasta, se muuttaa pysyvästi alueen metsä- ja maisemakuvaa talousmetsäksi. Monet hakkuisiin tulevat metsäkuviot ovat saaneet pitkään kehittyä luontaisesti, minkä seurauksena niihin on syntynyt luontainen metsän rakenne. Tämä on jo sinänsä Savossa ja jopa Suomessa poikkeuksellista, lisäksi rehevyys tekee niistä erityisen arvokkaita myös luonnon monimuotoisuuden kannalta. Neulaniemen metsät on valtaosin käsitelty aiemmin, joten suunnitelman metsien esitettyä kevyempi käsittely olisi varsin vähäinen muutos kokonaistilanteeseen nähden.

Suunnitelmassa on harvennushakkuiden kokonaismääräksi ilmoitettu 87,4 hehtaaria. Rakennettavien ja ”valmennettavien” alueiden harvennus on ymmärrettävää, mutta kuitenkin huomattavasti suuri osa harvennushakkuista sijoittuu kaavaan merkityille virkistysalueille. Harvennushakkuut eivät sovi alueille, joiden hoidon tavoitteena on luontoarvojen säilyminen. Ne yksipuolistavat metsäluontoa, pienipiirteisyys ja yksityiskohtien runsaus katoaa. Harvennushakkuu tuottaa tasaikäistä puustoa ja valmentaa metsää avohakkuisiin. Jatkossa hoito esimerkiksi jatkuvan kasvatuksen menetelmillä vaikeutuu.

Yleiskaavassa virkistysalueeksi merkityille alueille (lohkolla 2 ja 3) on tarkoitus kohdistaa avohakkuita maanmuokkauksineen (kuviot 237 ja 355), laajoja harvennuksia (mm. kuviot 272, 254, 274, 275, 255, 255.1, 330), poimintahakkuita (kuviot 318, 369, 373) ja pienaukkohakkuita (kuviot 331, 484, 485). Nämä toimenpiteet tulisivat muuttamaan alueen metsiä käsitellympään suuntaan. Ne myös monin paikoin rajautuvat luontoarvoiltaan tärkeiksi todettuihin metsikkökuvioihin ja suojelualueisiin aiheuttaen niihin reunavaikutusta.

Pidämme alueelle esitettyjä avohakkuita (kuviot 237 ja 355) voimassa olevan yleiskaavan vastaisina.

Luonnonmetsässä on myös heikkokuntoisia ja hidaskasvuisia puita sekä lahopuuta, myös maapuita ja jopa keloja. Ne kuuluvat luontoon, eikä ulkoilu- ja virkistysalueilla voi perustella niiden poistamista ”heikentyneellä kunnolla”. Neulaniemen alueen metsät eivät ole talousmetsiä, joissa pitää varmistaa puuston mahdollisimman suuri kasvukunto.

Nykymukaan alkuperäisluonnon kokeminen on ihmiselle keskeinen hyvinvointi- ja terveysarvo. Monimuotoisten eri-ikäistä puustoa sisältävien virkistysmetsien säilyminen on vielä mahdollista säilyttää Kuopiossa vetovoimatekijänä sekä nykyisille että tulevilla kaupunkilaisille ja uuden kaupunginosan asukkaille. Luonnon kokemisen merkitys matkailussa on voimakkaasti lisääntynyt, uusien suunnitelmien myötä helposti saavutettavat Neulaniemen metsä- ja Kallaveden  järviluonto tarjoaisivat matkailun kehittämiseen ainutlaatuisen mahdollisuuden.

Lohko- ja kuviokohtaisia havaintoja

Lohkot 2 ja 3

Neulalammen ympäristö on kokonaisuudessaan herkkä luonnonalue, jonka varomaton käsittely aiheuttaa sekä luonnon- että maisemavaurioita. Myös raskailla koneilla liikkuminen aiheuttaisi pysyviä kulumis- ja uravaurioita paikoin pehmeään/soistuneeseen maastoon.

Kuvio 282 (lohko 3) liittyy niin ikään lampeen rajoittuvaan kuvioon 307 (lohko 4), josta on rajattu pois Neulalammen itärantaa pitkin kulkeva tärkeä luontokuvio. Esitetty menettely ei tue kokonaisuuden säilymistä. Kuvio 307 varsin luonnontilaisena säilynyt erirakenteinen vanha kuusivaltainen runsaasti lahopuuta sisältävä metsä, jossa on erittäin suppeasti rajatun kosteikon (lehtokorpi) lisäksi   pienialaisia lehtolaikkuja (lehtokuusama, paatsama,  kielo, lillukka, oravanmarja,  isoalvejuuri ym.). 307 ja 282 säästäminen mahdollistaisi luontevan ekologisen rehevän kosteikko-yhteyden koko V-alueen poikki pohjoiseen Kallavedelle.

Kuvio 318 (lohko 2) on pääsääntöisesti vanhaa erirakenteista sekametsää, jonka rajalla/läpin kulkee Tervaruukin ulkoilureitti.  Kuvioon kuuluu luultavasti ulkoilureittiin rajoittuva lehtokorpilaikku, jossa on myös lähteisyyden piirteitä (N:6975046, E:529518) (hiirenporras, iso- ja metsäalvejuuri, raate, terttualpi, tervaleppä, ym.). Tämä tulee rajata ja merkitä säästettäväksi luontokohteeksi. Kuvioiden 484 ja 485 (lohko 2) käsittely aiheuttaisi pysyviä vaurioita herkässä rantamaisemassa. Tämän kokonaisuuden säästäminen muodostaisi luontevan ekologisen yhteyden V-alueen poikki Neulaniemen itäosaan Kallavedelle.

Kuvio 369 (lohko 2) rajoittuu arvokkaaseen luontokohteeseen (metsälehmuksia rajan tuntumassa Tervaruukin polun länsipuolella polkuun rajoittuen N:697446 E:52913) ja muodostaa yhtenäisen arvokkaan luontaisesti kehittyneen erirakenteisen, runsaasti lahopuuta sisältävän metsäkokonaisuuden, jossa on reheviä laikkuja (valkolehdokki, kielo,  lillukka ym.), sekä monimuotoisuuden kannalta arvokkaita ikivanhoja tervaskantoja, joissa ehkä myös metsäpalovaikutusta? Jo esitetty poimintahakkuu muuttaa pysyvästi rinteessä olevan ja myös polulle näkyvän luonnonmetsämaiseman.  Kuviolle 355 (lohko 2) esitetty avohakkuu siihen kuuluvine muokkauksineen ja istutuksineen on julma yleiskaavan vastainen toimi Neulaniemen virkistysalueella.

Kuviot 255, 237 ja 255,1 (lohko 3) jäi epäselväksi miten nämä kuviot rajautuvat toisiinsa ja säästettävään luonnonalueeseen kuvioiden itäpuolella, joten kuvioita käsitellään yhtenä kokonaisuutena. Esitetty mäntyvaltaisen metsän avohakkuu (kuvio 237) on käsittämätön toimenpide virkistysmetsässä ja myös kaavan vastainen. Alueella on runsaasti vanhoja reilusti yli 100-150 v.  kilpikaarnamäntyjä, jotka ovat sekä maisemallisesti että luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaita, ei kai näitä ole tarkoitus hakata ja metsää ”uudistaa”? Lisäksi Kallavedelle rinteessä näkyvät hakkuut muodostaisivat maisemavaurion. Säästettävää alueen rajan tuntumassa on myös monimuotoisuuden arvokasta lehtoa/lehtokorpea (järeitä  haapoja ja kuusia, lehtokuusama, hiirenporras, paatsama, lillukka, metsä- ja isoalvejuuri ym.).

Kuviolle 411 (lohko 2) merkitty ylispuidenpoisto hämmästyttää (vanhoja mäntyjä ja vielä rannan tuntumassa!).

Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys ry.

Ari Kekäläinen, puheenjohtaja, puheenjohtaja@klyy.fi

Pekka Tenhunen, hallituksen jäsen, tenhunen.tenhunen@gmail.com