Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Savon piiri Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys

Kuopio
Navigaatio päälle/pois

An­tik­ka­lan­rin­teel­tä löydettiin erittäin uhanalaisen ja erityisesti suojeltavan sammallajin, la­ho­ka­vio­sam­ma­leen (Buxbaumia viridis), esiintymiä

Antikkalanrinteen vanhaa metsää

Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys (KLYY) teetti kartoituksen erittäin uhanalaisen ja luonnonsuojeluasetuksen mukaisesti erityisesti suojeltavan lahokaviosammalen (Buxbaumia viridis) esiintymisestä Antikkalanrinteellä elokuussa 2020. Luontotyypin ja puuston rakenteen perusteella Antikkalanrinteen kuusivaltaisen lehdon ajateltiin olevan mahdollinen lahokaviosammaleen elinympäristö. Alueen vanhasta metsästä löytyy runkomaista lahopuuta ja myös suuria pidemmälle lahonneita kantoja, joita laji käyttää kasvualustana. Kartoituksessa havaittiinkin lahokaviosammalen esiintymiä varsin runsaasti.

Antikkalanrinne Puijon itäpuolella käsittää rinneniityn sekä n. 14 hehtaaria vanhaa kuusivaltaista metsää. Rinteen metsäisen osan läpi kulkee laskettelutoimintaa palveleva hiihtohissi. Sekä hissilinjan eteläpuoleisessa, että pohjoispuoleisessa metsässä tehtiin useita kymmeniä havaintoja lahokaviosammalen itujyväkasvustoista. On mahdollista, että kyseessä ovat kyseisen lajin pohjoisimmat havaitut esiintymät, mikä tekee asiasta erityisen merkittävän. Antikkalanrinteeltä havaittiin muitakin uhanalaisia ja silmälläpidettäviä sammal- ja kääpälajeja (mm. aarnisammal, rusokantokääpä, korpiludekääpä).

Kuopion kaupunki on 1980-luvulla laadittuun osayleiskaavaan pohjautuen suunnitellut alueella sijaitsevan vanhan metsän tilalle raivattavaksi uutta 2,8 hehtaarin laajuista laskettelurinnettä sekä alueen lumetuksen aloittamista osana Antikkalan laskettelukeskuksen kehittämishanketta. Raivattavaksi suunniteltu metsäalue ei rakenteensa osalta poikkea vieressä sijaitsevasta luonnonsuojelualueesta, vaan kuuluu selkeästi osaksi samaa luonnontilaisen kaltaista, kuusivaltaista vanhaa metsää. Nyt löydetyt sammalesiintymät osaltaan kertovat kuinka poikkeuksellisen hienosta luontoalueesta on kyse.

Antikkalanrinteen metsäalueen luontoarvot ovat erittäin merkittävät ja metsäalueen säilymisellä olisi merkitystä useiden eliölajien elinmahdollisuuksiin Puijolla. Metsästä löytyy paikoitellen runsaasti lahopuuta, maapuita, keloja sekä kolopuita, ja mm. useita harvinaisia ja luonnontilaista metsää ilmentäviä kääpälajeja. Alueella virtaavien pohjavesivaikutteisten norojen ympärillä kasvaa saniaisvaltaista lehtoa. Mikäli Kuopion kaupunki haluaisi, Antikkalanrinteen metsäalue voitaisiin toteuttaa suojelualueena, sillä se täyttää Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma METSOn suojelukriteerit. Luontoarvojen ohella metsäalue on kaupunkilaisille tärkeä virkistyskäyttökohde.

Puijon kehittämistä tulisi lähestyä sen luontoarvojen säilyttämisen näkökulmasta.