Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Hesperianpuiston ja Ha­ka­sal­men­puis­ton puis­to­suun­ni­tel­ma­luon­nok­ses­ta

Kuvakaappaus Hesperianpuiston ja Hakasalemnpuiston puistosunnitelmaluonnoksesta.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on tutustunut Hesperianpuiston ja Hakasalmenpuiston puistosuunnitelmaluonnokseen sekä muuhun esillä olleeseen aineistoon. Pidämme ongelmallisena sitä, että Töölönlahden alueella viedään suunnittelua eteenpäin useina erillisinä hankkeina. Näin vuorovaikutuksessa on hankala saada kokonaiskuvaa alueesta ja sen toiminnoista. Parasta olisi, mikäli vuorovaikutuksessa olisi mahdollisista tarkastella näitä eri alueita kokonaisuutena.

Rannan ja puistoalueen monimuotoisuus

Olemme syksyllä 2022 jättäneet yhdessä asukasyhdistysten kanssa kaupungille aloitteen luonnonsuojelualueen ja vihersuojavyöhykkeen perustamiseksi Töölönlahdelle, ja kaupunkiympäristölautakunta on 14.2.2023 ottanut positiivisen kannan luonnonsuojelualueen perustamiseen. Luonnonsuojelualue nostetaan ilahduttavasti esiin myös puistosuunnitelma-aineiston diaesityksen hankkeissa, mutta aloite olisi syytä mainita myös suunnitelmaselostuksessa.

Luonnonsuojelualueen ympärille esitettyyn vihersuojavyöhykkeeseen kaupunki ei ole ottanut kantaa. Kuten jo aloitteessa olemme tuoneet esiin, vihersuojavyöhykkeen tarkoituksena on suojata tulevaa luonnonsuojelualuetta ympäri Töölönlahden. Hyvä keino vihersuojavyöhykkeen toteuttamiseen on luonnon monimuotoisuutta sekä lehtivihreän määrää lisäävä puistosuunnittelu.

Hesperianpuiston ja Hakasalmenpuiston puistosuunnitelmaluonnos tukee monelta osin monimuotoisuustavoitteita. On tärkeää, että ruovikot ja muut kasvipeitteiset rannat säilytetään ja uusittavissa kohdissa suositaan paikan luontaisia kasveja. Luontaisten kasvilajien osalta on kuitenkin huomioitava, että ei käytetä lajien puutarhaversioita eli jalostettuja ulkomaisia muotoja. Sama pätee siemeneroosiomattoihin; siementen on oltava paikallista alkuperää.

Ravintolan niemen suunnitelmat eivät sen sijaan sovi monimuotoisuutta tukevaan yhtälöön. Tapahtuma- tai terassialueen asemesta ravintolan niemeä tulisi suunnitella luonnon ja virkistyksen näkökulmasta esimerkiksi vehreänä levähdyspaikkana ja lintujen tarkkailualueena. Asemaakaavankin mukaan kyseinen alue on puistoaluetta.

Monimuotoisuuden kannalta on hyvä, että rannan salavat sekä muut puistoalueen vanhat puut aiotaan säilyttää mahdollisimman pitkään. Esitämme, että poistettaviksi suunnitellut puut käydään vielä kertaalleen läpi avoimessa maastokatselmuksessa, jonka pohjalta arvioidaan, voitaisiinko suunniteltua enemmän puustoa säästää.

Hesperianpuiston kunnostuksessa on syytä kiinnittää huomiota liito-oravien tienylitystarpeisiin. Mannerheimintien yli Hesperian esplanadin puistoon päin. Mahdolliset puiden uusimiset on toteutettava jaksoittain niin, että liito-oravien kulkureitti säilyy jatkuvana. Kyseessä on yleiskaavatason olennaisen tärkeä poikittainen viheryhteys. Yhteyttä on syytä vahvistaa – lisäämällä puita myös nyt nurmikkoiselle alueelle Hesperiankatujen kohdalla.

Haitallisten vieraslajien poisto, lahopuutarhat ja niityttäminen ovat kannatettavia tavoitteita. On kuitenkin huolehdittava, että rannan luonnostaan lahopuustoiset paikat säilytetään ja myös valkoposkihanhille sopivaa elinympäristöä säästetään.

Suunniteltaessa istutettavien uusien puiden ja pensaiden määrää on huomioitava, että jo Mannerheimintien remontin yhteydessä puistosta katosi paljon lehtivihreää. Tämän menetyksen korvaaminen on huomioitava puistosuunnitelmassa. Puiden lisäämisen ohella pensasalueita on syytä olla nykyistä enemmän. Istutettaviksi pensaslajeiksi ehdotamme sellaisia, jotka tarjoavat suojaa ja ravintoa pikkulinnuille ympäri vuoden. Tiheät pensasryhmät ovat tärkeitä muun muassa varpusille. Puistojen linnut pitävät myös tuholaisia kurissa, mikä suojaa esimerkiksi kukkaistutuksia.

Esitämme puistoalueelle infokylttiä, jossa kerrotaan luonnon monimuotoisuudesta sekä sen lisäämisestä ja säilyttämisestä.

Hulevedet

Osana Mannerheimintien remonttia ja nyt nähtävillä olevaa puistosuunnitelmaa Hesperianpuistoon suunnitellaan hulevesien käsittelyyn liittyviä rakenteita sisältäen biosuodatuspainanteet. Sinänsä hulevesien eriyttäminen sekaviemäristä on tarpeellista ja ympäristölle hyvä asia. Hulevesien käsittelyn osalta olisi kuitenkin syytä pohtia useampia mahdollisia ratkaisuja sekä esitellä toteutus nykyistä tarkemmin.

Tässä vaiheessa suunnitelmaluonnos ei tarjoa tarpeeksi tietoa, jotta voisimme ottaa asiaan kunnolla kantaa. Suunnitelmassa tulisi kuvata muun muassa puistoon tulevat rakenteet, niiden mahdollisesti vaatimat luvat sekä rakentamisen ja käytön aikaiset ympäristövaikutukset. Suunnitelman selostuksen mukaan Töölönlahden veden laatuun ei tule uudesta tilanteesta merkittäviä vaikutuksia. Suunnitelmassa tulisi kuitenkin esittää, mihin tämä arvio perustuu ja miten vaikutuksia tullaan seuraamaan. Etenkin huomiota tulee kiinnittää veden laatuun ja sen mahdollisiin vaikutuksiin Töölönlahden linnustoon ja muuhun eliöstöön.

Lisäksi suunnitelmassa tulee selvittää, ovatko biosuodatuspainanteet hulevesien sisään- ja ulostulon kannalta oikeassa kohdassa, ovatko painanteet kooltaan riittävät vai tulvivatko ne rankkasateilla sekä ovatko painanteet turvallisia esimerkiksi lasten kannalta, jos ne alkavatkin tulvia. Myös maantieteellinen alue, jolta hulevedet johdetaan Töölönlahteen, on esitettävä suunnitelmassa.

Hulevesirakenteiden rakentaminen on toteutettava puut ja pensaat säilyttäen. Ehdotamme, että rakentamisen osalta tutkitaan mahdollisuutta toteuttaa suunnitelma vaakaporauksella avaamatta maanpintaa.

Toistaiseksi Töölön kaupunginosan hulevesien johtamisesta Töölönlahteen ei ole olemassa minkään poliittisen luottamuselimen päätöstä. Jos päätös tehdään nyt osana tätä puistosuunnitelmaa, hulevesiratkaisut on syytä suunnitella ja esitellä huolellisesti.

Kevyen liikenteen järjestäminen

Olemme keväällä 2021 vaatineet, että kaupungin on tutkittava rannan pyöräilyliikenteen siirtämistä Töölönlahden rantaraitilta Mannerheimintielle. Kannatamme pyöräilyn kehittämistä yleisellä tasolla, mutta Hesperian- ja Hakasalmen puistoissa jalankulkuun rauhoitettu viheralue tukisi parhaiten kaikenikäisten ja -kuntoisten lähiluonnosta nauttimista ilman törmäysriskejä. Samalla alue muuttuisi myös valkoposkihanhille turvallisemmaksi.

Ehdotamme, että suunnittelussa tutkitaan, voidaanko pyöräkulkuneuvot ohjata kulkemaan Hesperian- ja Hakasalmen puistojen ohi Mannerheimintielle tai voidaanko nopeuden säätelyä kehittää. Mahdollisesti tuolloin rantaraitin leventämisellekään ei enää ole tarvetta ja puistolle jää enemmän tilaa.

Lenkkeilykaistan sijainti kävelytien ja lahden välillä on huono luontoa tarkkailevia kävelijöitä ajatellen, minkä vuoksi kaistan tarvetta ja sijoittelua on syytä pohtia uudelleen. Juoksijalle rannan läheisyys ei ole yhtä olennainen kuin lintujen tarkkailijalle.

Muut toiminnot

Etenkin ulkokuntosalin kohdalla nousee esiin ongelma Töölönlahden alueen suunnittelusta useina erillisinä hankkeina. Linnunlauluntien ulkokuntosalia suunnitellaan jo toiselle puolelle Töölönlahtea, ja nyt Hesperianpuistoon esitetään toista, vielä laajempaa ulkokuntosalia. Mielestämme Töölönlahden alueella paras paikka ulkokuntosalille olisi Töölönlahdenpuistossa. Sinne olisi helppo saapua Kansalaistorin suunnasta.

Leikkipaikan, pelialueen ja muiden vastaavien alueiden pintamateriaalina ei tule käyttää muovista tekonurmea. Lisäksi niiden toteutuksessa on säästettävä puustoa; esimerkiksi uuden leikkipaikan alta ei tulisi kaataa puita.

Puiston toimintojen osalta kannustamme kaupunkia vielä kertaalleen arvioimaan, tarvitaanko niitä kaikkia kulttuurihistorialtaan ja luonnoltaan arvokkaalla puistoalueella. Töölönlahden ympäristö on ainutlaatuinen luonto- ja virkistysalue pääkaupungin sydämessä, joka tarjoaa paitsi hienon mahdollisuuden ihmisille luonnosta nauttimiseen, myös tärkeän elinympäristön lukemattomille muille lajeille.

Helsingissä 13.2.2024

Noora Kaunisto

puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola

järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry