Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Savon piiri Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys

Kuopio
Navigaatio päälle/pois

Yhdistyksen voimassa olevat säännöt on hyväksytty kevätkokouksessa 30.3.2021:

Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys r.y.

SÄÄNNÖT

1 §

Yhdistyksen nimi on  Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys r.y. ja kotipaikka Kuopion kaupunki.

2 §

Yhdistyksen tehtävänä on herättää ja ylläpitää harrastusta luonnon tuntemiseen ja tutkimiseen sekä edistää luonnon– ja ympäristönsuojelua. Tarkoituksensa saavuttamiseksi yhdistys

 1. järjestää kokouksia, esitelmä– ja keskustelutilaisuuksia,
 2. toteuttaa retkeilyjä, kursseja ja leirejä,
 3. edistää tutkimustoimintaa ja jakaa apurahoja,
 4. harjoittaa, julkaisu–, tiedotus– ja valistustoimintaa,
 5. tekee aloitteita ja esityksiä, antaa muistutuksia ja lausuntoja sekä vaikuttaa suunnitelmiin, hankkeisiin ja päätöksiin,
 6. ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa kiinteää omaisuutta
 7. käyttää muita samantapaisia keinoja.

3 §

Yhdistyksen toimialueena on pääasiassa Pohjois-Savo.

4 §

Yhdistyksen jäseniä ovat:

 1. Vuosijäsenet, jotka hyväksytään yhdistyksen hallituksen päätöksellä.

Vuosijäsenet maksavat vuosittain vahvistettavan vuosijäsenmaksun.

 1. Kunniajäsenet, jotka kutsutaan yhdistyksen kokouksen päätöksellä.

Kunniajäsenet ovat vapaat jäsenmaksusta.

 1. Ainaisjäsenet, jotka on hyväksytty ennen vuotta 2019.

Vuosijäsenmaksun vahvistaa syyskokous. Jäsenmaksusta voi hallitus myöntää alennuksia samaan perheeseen kuuluville vuosijäsenille ja alle 18-vuotiaille vuosijäsenille loukkaamatta jäsenten yhdenvertaisuutta.

5 §

Jäsen, joka ei ole suorittanut vuosijäsenmaksua yli kahden kuukauden kuluttua sen erääntymisestä, katsotaan hallituksen päätöksellä yhdistyksestä eronneeksi, mutta voi edelleen päästä yhdistyksen jäseneksi vuosijäsenmaksun suoritettuaan. Jäsenen, joka toimii yhdistyksen tarkoituksien vastaisesti tai käyttäytyy sopimattomasti, voi yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä erottaa yhdistyksestä.

 

6 §

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi muuta jäsentä. Puheenjohtaja valitaan syyskokouksessa seuraavaksi kalenterivuodeksi ja hallituksen muut jäsenet kolmeksi kalenterivuodeksi. Vuosittain on kaksi hallituksen jäsentä erovuorossa, ensimmäisen kerran arvan kautta. Jos hallituksen jäsen eroaa ennen toimikauden päättymistä, valitaan hänen tilalleen yhdistyksen seuraavassa kokouksessa uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin. Lisäksi hallitus nimeää taloudenhoitajan ja muut mahdollisesti tarvittavat virkailijat.

7 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä hallituksen muun jäsenen kanssa.

8 §

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on myös kutsuttava koolle neljän hallituksen jäsenen sitä vaatiessa. Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen kolme muuta hallituksen jäsentä. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi puheenjohtajan kannattama mielipide.

9 §

Sääntömääräisten kokousten lisäksi yhdistyksen kokouksia järjestetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään 1/20 jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää. Kokouksista tiedotetaan vähintään viikkoa ennen joko kullekin jäsenelle lähetettävällä kirjallisella kutsulla tai sanomalehti-ilmoituksella kotipaikkakunnalla ilmestyvässä lehdessä. Samoin toimitetaan jäsenelle muutkin tiedotukset.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt, paitsi vaaleissa, jolloin ratkaisee arpa.

10 §

Sääntömääräisiä kokouksia ovat vuosittain kevätkokous helmi-maaliskuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Ne pidetään hallituksen määräämänä päivänä.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa,
 2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
 3. hyväksytään kokouksen työjärjestys,
 4. esitetään yhdistyksen vuosikertomus ja tilinpäätös kuluneelta kalenterivuodelta sekä tilintarkastajien lausunto,
 5. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,
 6. käsitellään muut mahdolliset asiat.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa,
 2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
 3. hyväksytään kokouksen työjärjestys,
 4. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja kaksi hallituksen jäsentä erovuoroisten tilalle,
 5. valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja,
 6. vahvistetaan jäsenmaksujen suuruudet,
 7. hyväksytään talousarvio ja toimintasuunnitelma seuraavalle kalenterivuodelle,
 8. käsitellään muut mahdolliset asiat.

11 §

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos vähintään viiden jäsenen allekirjoittama kirjallinen ehdotus jätetään hallitukselle viimeistään 14 päivää ennen yhdistyksen kokousta ja ehdotus saa kokouksessa ainakin 3/4 annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

12 §

Yhdistyksen purkamisesta päätetään kahdessa perättäisessä vähintään yhden kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa, joista toisen on oltava sääntömääräinen kevät- tai syyskokous. Päätökseen vaaditaan 3/4 annetuista äänistä. Kokouskutsuissa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa sen omaisuus joutuu yhdistyksen päätöksen mukaan jollekin yhdistyksen tarkoitusperiä edistävälle rekisteröidylle  yhdistykselle tai muulle oikeuskelpoiselle yhteisölle tai säätiölle.

Näiden sääntöjen 5 §:n ja 9 §:n tarkistukset PRH:n mukaiseksi on hyväksytty yhdistyksen

kevätvuosikokouksessa 30.3.2021.

KLYY yhdistyksenä

Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys (KLYY) on Suomen luonnonsuojeluliiton (SLL) paikallisyhdistys ja kuuluu Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiriin.…

Lue lisää

Historiaa

KLYY on perustettu vuonna 1896. Yhdistys on perustanut Kuopion luonnontieteellisen museon kokoelmat vuonna 1897. Kokoelmat siirtyivät Kuopion…

Lue lisää

Anna lahja luonnolle! Tee testamenttilahjoitus Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistykselle

KLYY:n omistamia luontoalueita

KLYY omistaa maa-alueita Nilsiän Pisan huipulta (Kuopio), Maaningan Korkeakoskelta (Kuopio) sekä Rautalammin Kokko- ja Tyyrinvuorelta.

Lue lisää

Tietosuojaseloste

Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys r.y. TIETOSUOJASELOSTE 2020 1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Lue lisää

In English

In English The Kuopio Naturalists' Society (KLYY) was established in December 1896. It is one of the oldest scientific societies in Finland…

Lue lisää