Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Savon piiri Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys

Kuopio
Navigaatio päälle/pois

KLYY:n toi­min­ta­suun­ni­tel­ma vuodelle 2024

Syysvuosikokouksessa 27.11.2023 Kuopion museon kokoushuoneessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2024:

Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys r.y. (KLYY)

Toimintasuunnitelma vuodelle 2024

Yhdistyksen toiminnan tavoitteena on vapaaehtoisen jäsenlähtöisen luonnonharrastuksen ja luonnonsuojelun edistäminen.

Puijonkatu 15 Luontotuvan käyttöä ja varustelua jatketaan, jotta se voi toimia yhdistyksen jäsenistön kokoontumis- ja kohtaamispaikkana sekä toiminnan esittelytilana. Luontogalleria­toimintaa jatketaan resurssien mukaan näyttelynasettajan ja vapaaehtoisten toimijoiden yhteistyönä.

Ajankohtaiset suuret teemat – ilmastonmuutoksen torjunta ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen – korostuvat toiminnassa edelleenkin. Kannanottoja ja lausuntoja tehdään ensisijassa yhteistyössä Pohjois-Savon luonnonsuojelupiirin kanssa.

Uuden yhdistykselle hankittavan suojeltavaksi ja/tai ennallistettavaksi sopivan luontoalueen etsintää jatketaan. Varainkeruumuotoja kehitetään.

Luonnonsuojeluliitto ja -piiri

KLYY toimii Suomen luonnonsuojeluliiton (SLL) paikallisyhdistyksenä ja yhteistyössä SLL:n Pohjois-Savon luonnonsuojelupiirin kanssa. Toiminnassa huomioidaan valtakunnalliset SLL:n teemat, kuten vuoden 2024 Lähiluonto-teema.

Piirin käyttöön vuokrataan edelleen työtila Luontotuvassa Puijonkatu 15.

KLYY:n toimintaseurat ja -ryhmät

KLYY:n toimintaseuroja ovat Tähtitieteellinen seura Saturnus, Savon Sieniseura, Kuopion Ilmastonuoret sekä KLYY:n Lintukerho.

Toimintaseurat voivat käyttää kaikkia yhdistyksen toimitiloja. Niitä avustetaan taloudellisesti tukimäärärahoin ja hoitamalla niiden kirjanpitoa. Toimintaseurat voivat tarvittaessa saada apua myös yhdistyksen asiantuntijoilta ja vapaaehtoisilta toimijoilta.

Lasten ja nuorten kerhotoimintaa edistetään mm. kartoittamalla mahdollisuuksia kerhonohjauksen palkkioiden maksamiseen ulkopuolisella rahoituksella. Yhteistyötä  Luontoliiton kanssa jatketaan.

Yhdistyksessä on vapaaehtoispohjalta syntyneitä toimintaryhmiä, kuten Lukupiiri ja Luova Tauko ‑askarteluryhmä. Niiden toimintaa tuetaan ja kannustetaan uusien ryhmien muodostumista. Luonnonsuojeluryhmän toimintaa elvytetään.

Kokoukset, esitelmät ja retkeilyt

Sääntömääräisten kevät- ja syysvuosikokousten lisäksi KLYY järjestää Luontoiltoja ja yleisötilaisuuksia, tarvittaessa kutsumalla eri aiheiden erityisosaajia alustajiksi. Tapahtumien tarkoituksena on aktivoida jäsenistöä yhdistyksen toiminnan pariin, lisätä jäsenten yhteenkuuluvuutta, jakaa tietoa luonnosta ja ympäristö­asioista sekä edistää ja tukea luonnonharrastusta. Tilaisuuksia voidaan Luontotuvan lisäksi järjestää mm. Kuopion museon tiloissa.

Vuoden aikana järjestetään luontoretkiä. Retkiyhteistyötä tehdään mm. Kuopion kaupungin nuorisotoimen sekä ympäristö­palveluiden ja luonnon­tieteellisen museon kanssa. Retkien järjestämisessä huomioidaan Suomen luonnonsuojeluliiton Lähiluonto-teema. Kohteina voivat olla esimerkiksi Vanuvuori, Puijon Antikkalan laavu ja jatkuvan kasvatuksen metsäkohteet Niittylahdessa.

Julkaisu- ja tiedotustoiminta

Tiedotusvälineenä jäsenistölle käytetään Pöllöposti-jäsentiedotetta 1–2 kertaa vuodessa, kerran vuodessa ilmestyvää Luonnon Ystävä-lehteä sekä jäsenrekisterin sähköpostilistaa. Lisäksi tiedottamista jatketaan yhdistyksen kotisivuilla (www.klyy.fi, www.klyy.nettisivut.fi), facebookissa (www.facebook.com/KLYYry) sekä instagramissa. Viestintä painottuu sähköisiin kanaviin, mutta myös paikallis- ja printtimediaa hyödynnetään tiedotus­toiminnassa vapaaehtoistoimijoiden resurssien puitteissa.

Luontotuvalla ja museolla on jaossa yhdistyksen tiedotusmateriaalia ja myynnissä KLYY:n tuotteita. Lisäksi järjestetään KLYY:n toiminnan tiedotustapahtumia yleisölle Kuopiossa.

Vuosina 2019-2024 valmisteltu, dosentti Juha Pohjosen kirjoittama KLYY:n 125-vuotishistoriikki julkaistaan keväällä.

Yhdistyksen talous ja työntekijät

KLYY:n talous on jaettu kahteen erilliseen yksikköön – yhdistystoimintaan ja omakatteiseen KLYY-rahastoon. Yhdistyksen suurimmat tulot tulevat jäsenmaksuista, Kuopion kaupungin avustuksesta sekä KLYY-rahaston toiminta-avustuksista.

Yhdistyksen toimintaa hoidetaan mahdollisimman paljon vapaaehtoisin aatteellisin voimin. Palkattua apua voidaan käyttää esimerkiksi lasten- ja nuorten kerhotoiminnan toteuttamiseen.

Yhdistyksen varainkeruuta kehitetään. Yhdistyksen toiminnan arvot – luonnon- ja ympäristön­suojelu – ovat myös tässä työssä keskeisiä. Varoja voidaan kerätä myymällä erilaisia KLYY:n tuotteita, kuten esimerkiksi linnunpönttöjä. Lisäksi edistetään testamentti­lahjoitusten saamista yhdistykselle.

KLYY-rahaston varallisuutta ja tuottoa kartutetaan edelleen sijoitustoimintaa jatkamalla (osakkeet, rahastot, vuokrahuoneistot yms.). Tätä koordinoi KLYY:n talous­työryhmä. Aiempien vuosien tapaan rahastosta jaetaan apurahoja tutkijoille, opiskelijoille, luonnonharrastajille, myös jäsenapurahoina. Tehtävää hoitaa apurahatyöryhmä.

Muu toiminta

Toiminnan tueksi perustetaan työryhmiä, jotka valmistelevat ja esittelevät asioita hallituksen linjausten mukaisesti.

KLYY antaa lausuntoja ja tekee aloitteita sekä osallistuu ympäristökeskusteluun ja luonnonsuojeluselvityksiin koordinoimalla ja tarvittaessa rahoittamalla luontokartoituksia. Yhdistys seuraa ja pyrkii aktiivisesti kehittämään Kuopion kaupungin metsäomaisuuden hoitoa ja käyttöä. Koulutusta ja vapaaehtoistyötä kehittämällä edistetään yhdistyksen valmiuksia mm. kannanottojen ja asiantuntija­lausuntojen laatimiseen erityisesti paikallisissa luonnonsuojelu- ja kaavoituskysymyksissä.

Yhdistys järjestää talkootoimintaa (esim. pönttötalkoot ja perinnebiotooppien hoito) sekä osallistuu muiden järjestöjen luonnonhoitotalkoisiin (esim. vieraslajien torjunta). Pyritään löytämään oma monivuotinen talkookohde, jollainen voi olla esimerkiksi Ranta-Toivalassa Halmejoen lehdon vieraslajien torjunta.

KLYY on Kuopion kaupungin yhteistyökumppani. Yhdistys pitää yllä yhteyksiä kaupungin ympäristöpalveluihin, Kuopion luonnontieteelliseen museoon ja taidemuseoon sekä muihin luonnon ja ympäristönsuojelun alaan liittyviin yhdistyksiin, ryhmiin ja laitoksiin.

KLYY tukee Karhonsaaressa Savo-Karjalan Luontoliiton toimintaa. Yhdistyksen jäseniä on mukana ympäristökasvatusverkosto Muikun toiminnassa.

Puijonkatu 15 Luontotuvan lisäksi käytössä on mm. yhdistyksen omistama monitoimitila ”Pesä” osoitteessa Kirkkokatu 35 sekä erillisiä varastotiloja.