Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Savon piiri Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys

Kuopio
Navigaatio päälle/pois

KLYY:n toi­min­ta­suun­ni­tel­ma vuodelle 2023 (syysvuosikokous 2022)

KLYY:n syysvuosikokous pidettiin 14.11. 2022 Lyseon lukiolla.

Kokous valitsi yhdistyksen puheenjohtajaksi Ari Kekäläisen ja hallitukseen erovuoroisten jäsenten tilalle Kaisa-Maria Remeksen ja Tapio Nevalaisen. Hallituksessa jatkavat Anne Paulo-Tuovinen, Mervi Hyvönen, Tapio Osala ja Pekka Tenhunen.

Kokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2023:

Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys r.y. (KLYY)
Toimintasuunnitelma vuodelle 2023

Yhdistyksen toiminnan tavoitteena on vapaaehtoisen jäsenlähtöisen luonnonharrastuksen ja luonnonsuojelun edistäminen. Tarvittaessa voidaan erilaisissa tuki- ja erityistehtävissä käyttää myös palkattuja henkilöitä.
Puijonkatu 15 Luontotuvan käyttöä ja varustelua jatketaan, jotta se voi toimia yhdistyksen jäsenistön sekä kaupunkilaisten kohtaamispaikkana, toiminnan esittelytilana ja luontogalleriana.
Ajankohtaiset suuret teemat – ilmastonmuutoksen torjunta ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen – korostuvat toiminnassa edelleenkin. Koulutusta ja vapaaehtoistyötä kehittämällä edistetään yhdistyksen valmiuksia mm. kannanottojen ja asiantuntijalausuntojen laatimiseen erityisesti paikallisissa luonnonsuojelu- ja kaavoituskysymyksissä. Kannanottoja, lausuntoja ja mahdollisia oikaisuvaatimuksia tehdään myös yhteistyössä Pohjois-Savon luonnonsuojelupiirin kanssa.
Uuden yhdistykselle hankittavan suojeltavaksi sopivan suoalueen etsintää jatketaan. Uusia varainkeruumuotoja kehitetään.

Luonnonsuojeluliitto ja -piiri
KLYY toimii Suomen luonnonsuojeluliiton (SLL) paikallisyhdistyksenä ja yhteistyössä SLL:n Pohjois-Savon luonnonsuojelupiirin kanssa. Toiminnassa huomioidaan valtakunnalliset SLL:n teemat, kuten vuosien 2022-2023 kaivosteema.
Piirityöntekijän käyttöön vuokrataan edelleen työtila Luontotuvassa Puijonkatu 15.
KLYY:n toimintaseurat
KLYY:n toimintaseuroja ovat Tähtitieteellinen seura Saturnus, Savon Sieniseura, Lyseon lukion luonnontieteellinen seura Sigma, Kuopion Ilmastonuoret sekä KLYY:n Lintukerho.
Tarkoitus on aktivoida lasten ja nuorten luontokerhotoimintaa ja mahdollisesti muodostaa niistä omat toimintaseurat.
Toimintaseurat voivat käyttää kaikkia yhdistyksen toimitiloja. Niitä avustetaan taloudellisesti tukimäärärahoin ja hoitamalla niiden kirjanpitoa. Toimintaseurat voivat tarvittaessa saada apua myös yhdistyksen asiantuntijoilta ja palkatuilta työntekijöiltä.


Kokoukset, esitelmät ja retkeilyt

Sääntömääräisten kevät- ja syysvuosikokousten lisäksi KLYY järjestää jäseniltoja ja yleisötilaisuuksia, tarvittaessa kutsumalla eri aiheiden erityisosaajia alustajiksi. Tapahtumien tarkoituksena on aktivoida jäsenistöä yhdistyksen toiminnan pariin, lisätä jäsenten yhteenkuuluvuutta, jakaa tietoa luonnosta ja ympäristöasioista sekä edistää ja tukea luonnonharrastusta. Tilaisuuksia voidaan Luontotuvan lisäksi järjestää mm. vastaremontoidun Kuopion museon tiloissa.
Vuoden aikana järjestetään luontoretkiä. Retkiyhteistyötä Kuopion kaupungin ympäristöpalveluiden ja luonnontieteellisen museon kanssa jatketaan.

Julkaisu- ja tiedotustoiminta
Tiedotusvälineenä jäsenistölle käytetään Pöllöposti-jäsentiedotetta 2–4 kertaa vuodessa, kerran vuodessa ilmestyvää Luonnon Ystävä-lehteä sekä KLYY-jäsenrekisterin sähköpostilistaa. Lisäksi
tiedottamista jatketaan yhdistyksen kotisivuilla (www.klyy.fi, www.klyy.nettisivut.fi), facebookissa (www.facebook.com/KLYYry) sekä instagramissa. Viestintä painottuu sähköisiin kanaviin, mutta myös paikallis- ja printtimediaa hyödynnetään tiedotustoiminnassa.
Luontotuvalla ja museolla on jaossa yhdistyksen tiedotusmateriaalia ja myynnissä KLYY:n tuotteita. Järjestetään KLYY:n toiminnan tiedotustapahtumia yleisölle, mm. Kuopion torilla.
Vuosina 2019-2022 valmisteltu, dosentti Juha Pohjosen kirjoittama KLYY:n 125-vuotishistoriikki julkaistaan keväällä.


Yhdistyksen talous ja työntekijät

KLYY:n talous on jaettu kahteen erilliseen yksikköön – yhdistystoimintaan ja omakatteiseen KLYY-rahastoon. Yhdistyksen suurimmat tulot tulevat jäsenmaksuista, Kuopion kaupungin avustuksesta sekä KLYY-rahaston toiminta-avustuksista.
Yhdistyksen toimintaa hoidetaan mahdollisimman paljon vapaaehtoisin aatteellisin voimin. Palkattua apua voidaan käyttää esimerkiksi lasten- ja nuorten kerhotoiminnan toteuttamiseen. Yhdistyksen toiminnan keskeisiin tukipalveluihin, Luontotuvan päivystykseen sekä KLYY-rahaston omaisuuden isännöintiin ja huoltoon on palkattu henkilö (Petri Tabell).
Yhdistyksen varainkeruuta kehitetään. Sponsorirahaa ja yritysyhteistyökumppaneita etsitään, tarvittaessa palkatun työntekijän avulla. Yhdistyksen toiminnan arvot – luonnon- ja ympäristönsuojelu – ovat myös tässä työssä keskeisiä. Varoja voidaan kerätä myymällä erilaisia KLYY:n tuotteita, kuten esimerkiksi linnunpönttöjä ja niille ripustus- ja ylläpitopalvelua. Lisäksi edistetään testamenttilahjoitusten saamista yhdistykselle.
KLYY-rahaston varallisuutta ja tuottoa kartutetaan edelleen sijoitustoimintaa jatkamalla (osakkeet, rahastot, vuokrahuoneistot yms.). Tätä koordinoi KLYY:n taloustyöryhmä. Aiempien vuosien tapaan rahastosta jaetaan apurahoja tutkijoille, opiskelijoille, luonnonharrastajille, myös jäsenapurahoina. Tehtävää hoitaa apurahatyöryhmä.

Muu toiminta
Toiminnan tueksi perustetaan työryhmiä, jotka valmistelevat ja esittelevät asioita hallituksen linjausten mukaisesti.
KLYY antaa lausuntoja ja tekee aloitteita sekä osallistuu ympäristökeskusteluun ja luonnonsuojeluselvityksiin koordinoimalla ja tarvittaessa rahoittamalla luontokartoituksia. Yhdistys seuraa ja pyrkii aktiivisesti kehittämään Kuopion kaupungin metsäomaisuuden hoitoa ja käyttöä.
Yhdistys järjestää talkootoimintaa (esim. pönttötalkoot ja perinnebiotooppien hoito) sekä osallistuu muiden järjestöjen luonnonhoitotalkoisiin (esim. vieraslajien torjunta).
Yhdistys pitää yllä yhteyksiä Kuopion kaupungin ympäristöpalveluihin, Kuopion luonnontieteelliseen museoon ja taidemuseoon sekä muihin luonnon ja ympäristönsuojelun alaan liittyviin yhdistyksiin, ryhmiin ja laitoksiin.
Yhdistys on mukana ympäristökasvatusverkosto Muikun toiminnassa. KLYY:n toiminta Karhonsaaressa jatkuu yhteistyössä Savo-Karjalan Luonto-Liiton kanssa. Kuvakukon Luontokinon järjestämiseen osallistutaan yhteistyössä muiden organisaatioiden kanssa.
Puijonkatu 15 Luontotuvan lisäksi käytössä on mm. yhdistyksen omistama monitoimitila ”Pesä” osoitteessa Kirkkokatu 35 sekä erillisiä varastotiloja