Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Savon piiri Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys

Kuopio
Navigaatio päälle/pois

KLYY:n kommentti suunnitelmaan Syvänniemen ja Sourun alueen met­sän­hoi­to­töis­tä

Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys (KLYY) on jättänyt kannanoton Kuopion kaupungin hakkuista 10.3.2021

Syvänniemen hakkuiden uudelleenarviointi tukisi alueen ekologisia tavoitteita

Syvänniemeä kehitettiin jo 1980-90-luvuilla ekologisen asumisen mallialueeksi. Tähän tähtäsivät sekä alueen kaavoitus että rakentaminen. Tämä ennakkoluuloton pyrkimys oli tuolloin aikaansa edellä; nykyään luonnonmukaista rakentamista ja asumista voidaan pitää yleisenä tavoitteena.

Kaupunki on aloittamassa metsänhoitotöitä Karttulan Syvänniemen ja Sourun alueilla keväällä-alkukesällä 2021 ja hakkuusuunnitelmat ovat olleet nähtävillä helmi-maaliskuun vaihteessa (https://www.kuopio.fi/metsanhoitotyot). Taajamaan rajoittuvissa metsissä on tarkoitus tehdä harvennushakkuita 48 ha:n ja avohakkuita n. 5 ha:n alalla.

Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys pitää esitettyjä hakkuita liian voimakkaina taajama- ja ulkoilumetsiin. Hakkuiden kohteina olevat alueet ovat virkistyskäyttöalueita (luontopolku, hiihtolatu, laavu ym.), jotka ovat aivan kiinni Syvänniemen taajama-alueessa. Esitetyt talousmetsänhoidon mukaiset toimenpiteet avohakkuineen eivät sovi taajamametsiin.   Avohakkuista on luovuttava ja niiden tilalla on käytettävä peitteistä metsänkasvatusta. Näin toiminnalla turvataan alueen virkistysarvoja, luonnon monimuotoisuutta ja hiilensidontaa.

Kaavamaisesti toteutetut hakkuut johtaisivat virikkeettömään metsänkuvaan.

Suunnitelman nähtävillä olon ajankohta on luontohavaintojen tekemisen kannalta epäonnistunut. Keskitalvella on mahdotonta tehdä havaintoja hakkuiden kannalta oleellisista eliöistä. Yhdistys pitää nähtävillä olon yhteydessä esitettyjä hakkuutietoja myös puutteellisina toimenpiteiden vaikuttavuuden tarkempaa arviointia ajatellen (nykyisen ja poistettavan puuston määrä, puulajit, niiden ikä ym. puuttuvat). Kuulutusaika on ylipäätään ollut riittämätön (n. 3 viikkoa). 

EU-tuomioistuimen 4.3.2021 antama päätös luonto- ja lintudirektiivien pesimis- ja lisääntymisajan turvaan liittyen koskee myös metsätaloutta. Näin ollen hakkuita ei voi suunnitellusti toteuttaa kesäaikana, vaan ne tulee siirtää myöhempään ajankohtaan

(http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=238465&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=FI&cid=3508016).

Vaikka ajankohta on tarkempien luontohavaintojen tekemistä varten ollut väärä ja lunta on paljon, löysi KLYY alueelta maastokäynnin perusteella muutamia arvokkaita luontokohteita.

KLYY:n näkemyksen mukaan yhdistyksen kommenttien pohjalta tarkistetut metsänhoitotoimenpiteet tulisi asettaa uudelleen nähtäville kesäajaksi. Näin Syvänniemen aikaansa edellä ollut ekologinen kehitys jatkuisi. Samalla Kuopiolle syntyisi lähes ainutlaatuinen mahdollisuus edistää sekä asukkaidensa hyvinvoinnin että luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen tavoitteita.

Lue KLYY:n jättämä kommentti kokonaisuudessaan tästä

Lisätiedot:
KLYY:n toiminnanjohtaja Sampo Jaakkola
luonnonystavat@klyy.fi
+358 44 4931288