Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Savon piiri Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys

Kuopio
Navigaatio päälle/pois

Kuopion maan­käyt­tö­po­li­tiik­ka ja luonnonsuojelu

created by dji camera

Puijon metsien ja sen lehtojen turvaamiseksi on perustettu luonnonsuojelualueita, jotka kuuluvat EU:n merkittävien luonnonsuojelualueiden Natura-verkostoon. Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaita metsäalueita sijaitsee Puijolla myös näiden luonnonsuojelu- ja Natura-alueiden ulkopuolella. Puijolla säilyneitä harvinaisia metsien eliölajeja ovat mm. idänlehväsammal, myyränporras sekä useat kääpälajit (mm. sitkankääpä).

Kuopion kaupungilla on tahtotila kehittää Puijoa. Antikkalaan suunnitteilla oleva lumetusjärjestelmä ja uuden rinteen raivaaminen (n. 2,8 ha) suojeluarvoja omaavan METSO I- ja II-luokan metsän paikalle ovat kaupungin mukaan osa Puijon kehittämisen kokonaisuutta. Samaan aikaan kaupunki on todennut tulevien vuosien ympäristöhaasteina olevan erityisesti luonnon monimuotoisuuden varmistaminen kaupungin metsä- ja vesialueilla. Mutta kuinka tähän haasteeseen vastataan, ja millaisia toimenpiteitä monimuotoisuuden säilymisen varmistamiseksi tehdään?

Kaupungin metsien hakkuumäärät ovat lähes kaksinkertaistuneet 2000-luvun aikana. Luonnonsuojelualueiden osuus maa-alasta on käytännössä pysynyt ennallaan. Metsien käyttöä linjaava monikäyttösuunnitelma on ollut valmistelussa vuodesta 2013 lähtien, mutta se ei ole valmistunut, koska moottorikelkkareittien suunnittelu on vienyt virkamiesten käytettävissä olevan ajan. Vuonna 2013 tehdyssä METSO-kartoituksessa kaupungin mailta tunnistettiin arvokkaita luontokohteita noin 1200 hehtaaria. Tänä vuonna osa niistä (n. 10 %) on tarkoitus saattaa viimein suojeltavaksi, mutta osaa kartoituksessa havaituista arvokkaista kohteista on kuitenkin jo ehditty hakata. Keskeisen kaupunkialueen läheltä (esim. Puijo, Neulamäki) metsäalueita ei suojella yhtään lisää. Ja nyt Antikkalan rinnehankkeen myötä Puijolta halutaan hävittää n. 2,8 hehtaaria suojeluun kelpaavaa luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokasta vanhaa metsää. Alijäämäinen kaupunki saisi valtiolta rahaa rinteen tieltä häviävän metsäalueen suojelusta, mutta tahtotila on toinen.

Luonnon monimuotoisuuden ennennäkemätön köyhtyminen ihmistoiminnan johdosta ja ilmastonmuutoksen aiheuttamat haitat ovat faktoja, joiden valossa ympäristöä muuttavien hankkeiden haitallisia vaikutuksia tulisi tarkastella yhä kriittisemmin ja merkittäviä haittoja synnyttävistä hankkeista luopua. Antikkalan rinnehanke ei ole nykypäivää ja tältä osin Kuopion kaupunkiorganisaatio tuntuu elävän menneisyydessä.

KLYY on päättänyt jättää valituksen Antikkalan rinnehanketta koskevasta vesitalousluvasta. KLYY katsoo ensisijaisesti, että Itä-Suomen aluehallintoviraston 3.3.2020 antama päätös tulee kumota ja Kuopion kaupungin hakemus hylätä hankkeesta yleiselle edulle kohdistuvien merkittävien haittojen takia. Lisäksi päätökseen sisältyy merkittäviä menettelyllisiä virheitä ja puutteita sekä Natura-säännösten soveltamisessa että aluehallintoviraston tarkastukseen kutsumisen ja hakemuksen täydennyksestä kuulemisen osalta.

KLYY_Valitus Antikkalan vesitalousluvasta, 010420