Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Savon piiri Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys

Kuopio
Navigaatio päälle/pois

Hieno joululahja paikalliselle luon­non­suo­je­lu­työl­le – Finnpulpin tehdashanke ei toteudu.

Maailman suurinta havusellutehdasta ei tulla rakentamaan Kuopion Sorsasaloon. Korkein hallinto-oikeus (KHO) päätti Finnpulp Oy:n havusellutehtaan osalta 19.12.2019, että aiemmin annetut Vaasan hallinto-oikeuden ja Itä-Suomen aluehallintoviraston päätökset yhtiön ympäristölupaa koskien kumotaan ja Finnpulp Oy:n lupahakemus hylätään.

Me luonnonystävät saimme aikaisen joululahjan. Se, että tehdashanke ei tule toteutumaan, on todella hieno asia Kallavedelle, Pohjois-Savon metsäluonnolle, Kuopion ilmanlaadulle, ihmisten elinympäristölle ja tuleville sukupolville.

Tie tähän lopputulokseen oli pitkä. Prosessi alkoi jo vuonna 2015, jolloin Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys (KLYY) ja alueen muut luonnonsuojeluyhdistykset antoivat yhteistyössä lausuntonsa hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Vuonna 2016 lausuttiin ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta sekä Finnpulp Oy:n ympäristölupahakemuksesta. Samana vuonna Kuopion kaupunginvaltuusto päätti Sorsasalon kaavoittamisesta tehdasta varten. Vuonna 2017 Itä-Suomen aluehallintovirasto myönsi tehtaalle ympäristöluvan, josta luonnonsuojeluyhdistykset valittivat Vaasan hallinto-oikeuteen. Vaasan hallinto-oikeuden päätös saatiin vuonna 2018. Tästä päätöksestä yhdistykset valittivat korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO), joka siis nyt teki asiasta ratkaisunsa valittajien hyväksi. Voidaan todeta, että KLYYllä ja muilla valittajilla oli erittäin merkittävä rooli ympäristön yleisen edun vaalijoina.

Pääsyy hankkeen kaatumiselle on se, että Sorsasalo olisi yksinkertaisesti ollut maailman suurimmalle havusellutehtaalle väärä sijaintipaikka, koska Kallaveden hyvä ekologinen tila olisi vaarantunut tehtaan aiheuttamasta lisäkuormituksesta johtuen. Vesien vähintään hyvä ekologinen tila tulee säilyttää ja hyvää heikommassa tilassa olevien vesien osalta saavuttaa vuoteen 2027 mennessä. Ympäristönsuojelulain varovaisuusperiaate, EU:n vesipuitedirektiivi ja sen tulkintaan vaikuttanut EU-tuomioistuimen Weser-päätös vuodelta 2015 olivat luonnonsuojeluyhdistysten valitusperusteiden keskeisiä asioita. Vesistöä kuormittava toiminta, joka vaarantaa vesistön hyvän ekologisen tilan säilyttämisen tai aiheuttaa tilaluokittelussa käytettävän yksittäisen laatutekijän alenemisen, on vesipuitedirektiivin vastaista.

Luonnonsuojeluyhdistysten KHO:lle syksyllä 2018 laaditussa valituksessa keskeinen näkemys oli, että Finnpulpin sellutehtaan aiheuttaman vesistökuormituksen yhteis- ja pitkäaikaisvaikutukset johtaisivat ekologisen tilan tai sen laadullisen tekijän heikkenemiseen Kallaveden vesimuodostumassa, mikä on tulkittavissa ympäristönsuojelulain tarkoittamaksi merkittäväksi ympäristön pilaantumiseksi. KHO teki saman tulkinnan, eikä luvanmyöntämisedellytyksiä siten ollut. KHO:n päätös korostaa sitä, että ympäristöä kuormittavan toiminnan mittakaava tulee sovittaa ympäristön kantokykyyn, eikä vesien hyvää tilaa ole mahdollista uhrata talouskasvun ja teollisuuden työpaikkojen nojalla. Vesi on meille kaikille elintärkeä luonnonvara, josta täytyy pitää huolta.

KLYY toivottaa oikein hyvää ja rauhallista joulua sekä onnellista uutta vuotta 2020!

Petri Nieminen

KLYYn hallituksen puheenjohtaja 1.1.2020 alkaen

 

KHO:n tiedote asiasta (myös itse päätös kokonaisuudessaan löytyy linkin alta):

https://www.kho.fi/fi/index/ajankohtaista/tiedotteet/2019/12/kho-kuopioonaiottufinnpulpoynbiotuotetehdaseisaaymparistolupaa.htm

Asianajajaliiton uutinen päätöksestä:

https://asianajajaliitto.fi/2019/12/suunnitellun-sellutehtaan-aiheuttama-lisakuormitus-olisi-niin-merkittavaa-etta-vesiston-hyvan-tilan-tavoitteen-sailyttaminen-tai-saavuttaminen-selvasti-vaikeutuisi/

Luonnonsuojeluyhdistysten valitus KHO:lle (17.10.2018):

https://www.sll.fi/kuopio/2018/10/17/563/