Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Savon piiri Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys

Kuopio
Navigaatio päälle/pois

Finnpulp Oy vastaselitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle

Luonnonsuojeluyhdistykset jättivät 10.3.2019 korkeimmalle hallinto-oikeudelle (KHO) vastaselityksensä Finnpulp Oy:n vastineeseen, joka koski yhdistysten Finnpulp Oy:n ympäristöluvasta jättämää valitusta.

Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiri, Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys ja Suomen luonnonsuojeluliiton Siilinjärven yhdistys ovat jättäneet valituksen ja samalla hakeneet valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta Vaasan hallinto-oikeuden 21.9.2018 tekemästä päätöksestä koskien Finnpulp Oy:n ympäristölupaa. Finnpulp Oy on antanut valituksesta vastineensa 25.2.2019. Luonnonsuojeluyhdistykset antoivat vastineeseen vastaselityksensä 10.3.2019.

Linkki vastaselitykseen:

VASTASELITYS KOSKIEN MUUTOKSENHAUNALAISTA PÄÄTÖSTÄ nro 18/0222/2

Yhdistysten mielestä tarvitaan korkeimman hallinto-oikeuden ennakkopäätös siitä ovatko vesienhoidon ympäristötavoitteet oikeudellisesti sitovia Suomessa ympäristölupaharkinnassa siten kuin EU-tuomioistuin on vuonna 2015 ns. Weser-päätöksessä (C-461/13) linjannut. EU-tuomioistuimen päätöksen mukaan lupa tulee evätä sellaisilta hankkeilta, jotka saattavat aiheuttaa pintavesimuodostuman ekologisen tilan huononemista tai vaarantaa vesimuodostuman hyvän tilan saavuttamisen. Yhdistysten näkemys on, että Finnpulp Oy:n biotuotetehtaan vesistökuormitus aiheuttaisi Kallaveden ekologisen tilan heikkenemistä edellä mainittujen vesienhoidon ympäristötavoitteiden vastaisesti. Viime vuosien tarkkailutulosten perusteella Kallaveden vesimuodostuman tila on jo nyt heikentynyt verrattuna vuonna 2013 edellisen kerran tehtyyn ekologiseen tilaluokitukseen.

Lisätietoja:

Helvi-Heinonen Tanski, P-S luonnonsuojelupiiri, helvi.heinonen-tanski@uef.fi, p. 0405718562

Petri Nieminen, KLYY, p3nieminen@gmail.com, p. 0407750952