Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Kannanotto Itäisen bu­le­var­di­kau­pun­gin itäosan suun­nit­te­lu­pe­ri­aat­teis­ta

Liite 2. Idänperhoshukan ja vyökiertomehiläisen elinympäristöjen rajausehdotus.

Lähetimme 8.4.2024 Helsingin kaupunkiympäristölautakunnalle kannanoton Itäisen bulevardikaupungin itäosan suunnitteluperiaatteista:

Arvoisat kaupunkiympäristölautakunnan jäsenet ja varajäsenet,

Toivomme kaupunkiympäristölautakunnan tarkentavan ja korjaavan Itäisen bulevardikaupungin itäosan suunnitteluperiaatteita Smedbackan metsäalueen ja Linnavuoren niittyalueen kohdalla. Suunnitteluperiaatteet ovat lautakunnan huomisen kokouksen esityslistalla asiakohtana 3.

Arvokas metsä säilytettävä Smedbackan ympäristössä

Itäväylän ja Mellunmäentien risteyksen itäpuolella sijaitseva Smedbackan metsäalue on säilytettävä virkistysmetsänä kokonaisuudessaan. Metsä on arvokas myös luonnon monimuotoisuuden kannalta. Metsäalueen kalliometsä ja tuore kangasmetsä ovat I-luokan METSO-metsiä ja C5-hoitoluokan arvometsiä, ja niiden puusto on kartoitusten mukaan suunnittelualueen vanhimpia. Pikaraitiotie, joka vanhoissa suunnitelmissa halkaisee kyseisen metsän, on siirrettävä kiertämään metsäalue.

Arvokas hyönteislajisto tulee huomioida suunnitteluperiaatteissa

Aiempien hyönteistietojen lisäksi suunnitteluperiaatteissa tulee huomioida viime kesänä ELY-keskuksen toimeksiannosta Linnavuorenpuistossa ja Uussillanpuistossa tehty uusi pistiäiskartoitus (liite 1). Juho Paukkusen tekemässä kartoituksessa löytyi useita uhanalaisia ja silmälläpidettäviä pistiäislajeja, mm. useita erittäin uhanalaisia idänperhoshukkia ja vyökiertomehiläisiä sekä Suomelle uutena sirosorjoampiainen. Kartoitusraporttiin on rajattu kaksi aluetta, jotka vähintään tulee säilyttää, että harvinaisten lajien kannat voivat säilyä (liite 2). Ensisijaisesti tuemme kartoittajan näkemystä, jonka mukaan Linnavuorenpuiston nyt olemassa oleva niittyalue on säilytettävä kokonaisuudessaan. Eteläisen rajauksen päällä on voimassa siirtolapuutarhan asemakaava, ja vähintään siirtolapuutarhan eteläosa on jätettävä rakentamatta.

Voitte lukea tarkemmin aiheesta Helsyn viimeisimmästä mielipiteestä: https://www.sll.fi/helsinki/2024/01/12/mielipide-itaisen-bulevardikaupungin-itaosan-suunnitteluperiaatteiden-osallistumis-ja-arviointisuunnitelmasta/

Ojapuisto huomioitava suunnitteluperiaatteissa

Lopuksi haluamme vielä huomauttaa, että suunnitteluperiaatteissa on mukana myös suunnitteluvaiheessa oleva Bredbackan asemakaava-alue. Jo suunnitteluperiaatteissa tulee kiinnittää huomiota Ojapuiston alueen lehtometsien säilyttämiseen. Mielipiteemme Bredbackan asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on luettavissa verkkosivuillamme: https://www.sll.fi/helsinki/2023/06/27/mielipide-bredbackan-asemakaavan-muutoksen-osallistumis-ja-arviointisuunnitelmasta/

Helsingissä 8.4.2024

Noora Kaunisto

puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola

järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry